Pápa és Vidéke, 36. évfolyam 1-54. sz. (1939)

1939-01-08 / 1. szám

1839 január 8 pm és vidéke 3 Mi lesz az új esztendőben! Tele van a szí­vünk kérdésekkel. Aggodalommal, várakozással és félelemmel tekintünk a jövő felé. Mi lesz a kenyérrel ? Lesz-e állása fiatalságunknak ? Mi tesz a családdal ? Mi le*z szegény, megpróbált hazánkkal ? Mi lesz Európával? Mi lesz a franciákkal, olaszokkal, szlovákokkal, ruszinok­kal és a németekken Mi lesz egy­általában az egész világgal ? Ezek mind súlyos kérdések. A bizonyta­lanság pedig teljes. Kaphatunk-e ezekre feleletet ? Tervezgetés, álmo­dozás és rémiiidözés van etég. De megnyugtató feleletet kapunk-e és iqérkezik-e reménytkeltö megoldás ? Sokszor kérdezzük, mi lesz, mi lesz velünk. Sokat munkálkodó kormányunk nagy erőfeszítéseket tesz, hogy az állástalanságon s kenyértelensrgen segítsen. Egymás után jönnek a szociális törvények. Az utolsó fél­Le^exebb, legolcsóbb névje­gy ef, 1 evélpapirt, üfcleíi ős egyéb nyomtatványt szrtllii a Keresz­tény Nemzeti Nyomda, Pápa, Csáky.n. »1. esztendőben majdnem annyi új­tö; vényt hoztak, mint az elmúlt 20 év alatt. Szóba kerültek a kettős állások megszüntetése, családi mun­kabér, örökösödési törvény, földbir­tok-reform, zsidó-kérdés stb. Egyes osztályok gyűléseznek nap nap után : sérelmeiket hozzák elő s mindenki jogait követeli. S én, aki figyelem az eseményeket, sajnálom a szegény kormányt minden nagy erőfeszítésé­vel, mert azt érzem, hogy mindenki kapni akar és adni senki sem. Az áldozatot hozza meg más: a más áldozatának gyümölcsét élvezni azon­ban jő lesz nekünk. Sértődések, elé­gedetlenségek kelnek lobra és egye­sek mindent jobban akarnak tudni. Sőt, ha ők vclnanak hatalmon, mindent jobban megtudnának oldani. Nem vesszük észre, hogy ezek a nagy-hangú frázisok nem lehetnek Istentől. Isten a Rend. A tekintély­nek a lekicsinylése, kigúnyolása, rágalmazása tulajdonképpen útcsi­nálás a felforduláshoz. Ne hallgas­sunk tehát a kútmérgezőkre / Vízkereszt ünnep én a csillag Bet­lehem felé mutat. Arra mentek a bölcsek is. A sok kérdésre biztos feleletet csak Krisztusnál kapunk. Minden megoldás, mely nem rája támaszkodik, ideiglenes lesz csak s bizony sok-sok tévedésnek kitéve A ragyogó csillag arra tanít minket, hogy ragaszk djnnk Krisztushoz. Mert ha az történik velünk, amit Isten akar, akkor lesz igazán jó nekünk. (- nyi.) HIRDESSEN a „Pápa és Vidékéiben r Előfizetőinkhez! A nyomdaiparban életbelépett magasabb munka­bérek lapunkat is súlyos feladatok elé állítot­ták . Feladatainknak csak úgy tudunk megfelelni , ha mindnyájan átérezzük kötelességeinket, miért is arra kérjük előfizetőinket, hogy hátralékos előfizetési dijaikat mi elöbb rende zni szíves­kedj enek. Új iskolafelügyelök. A vallás­és közoktatásügyi miniszter városunk iskoláihoz Lauday Sándor áll. tanító­képző intézeti tanárt, a pápai járás II. körzetibe pedig Randwég Ferenc bakonyszentiváni rk. tanítót iskola­felügyelőknek kinevezie. Előléptetés. A pénzügyminiszter Klimó Kálmán segédmérnököt mér­nökké léptette elő. A tanítóság köréből. A vallás­és közoktatásügyi miniszter Újvári Imre szentgál-harsánypusztai községi, Barabás Ilona tapolcaiéi helyettes tani ók alkalmaztatását, Szabó Pál és Somfai János bakonybéli rk. ta­nítók megválasztását jóváhagyta. Süle Róza, a faikasgyepöi társulati i kólánál pedig mint h lyettes ta­nítónő alkalmaztatott. A Kat. Legényegylet legköze­lebbi hétfői legényestje január 9 én lesz, melyen dr. Németh István ügy­véd tart előadás!. Az Úrinők Mária Kongregációja 9-én d. u. 5 órskor összejövetelt tart, melyre a tagokat és érdeklődőket szeretettel várja a vezetőség. Katolikusbál. A pápai katolikus szervezetek a f. évben is megren­dezik hagyományos táncmulatságu­kat, amelyik mindig a farsang egyik legjobban sikerült és kiemelkedő ese­ménye voM. A táncmulatság február 4-én lesz a Grilf-száiló nagytermében. A fakészletek bejelentése. A fakészletek nyíivánta iása érdekében a 7150-1938 M. E. számú rendelet 1 §-a szeiint minden fatermelőt arra kötelez, hogy készletét a kitermelés befejezésétől számított 8 napon belül Budapest V. Kossuth tér 11 sz. er­dészeti főosatály címre bejelenteni tartozik. Bejelentés legvégső határ­ideje téli termelésnél 1939 április 8, nyári termelésnél pedig julius 8, Bővebb felvilágosítást nyújt a vesz­prémi m. kir. erdőfelügyelőség. A vármegye közegészségügye novemberben. Dr, Be ák Imre vm. kir. tiszti főorvosnak jelentése szerint november havában megyénk egész­ségügyi viszonyai kielégitőek voltak, amihez nagyban hozzájárult a tar os száraz időjárás. A fertőzőbetegségek sz^ma emelkedett. Október havában 116 volt a betegek száma, novem­berben 207. Mivel azonban nagyobb számmal éppen az enyhébb be'eg­ségek jelentkeztek végeredn ényben etéren sem volt rosszabodá?. Ezt bi­zonyítja a fertőzőbetegségek kimene­tele is 29 Vo elhalálozással szem ben a mut havi 7 7% sl Járvá­nyos jelleggel lépeit fel a kanyaró Gecsén, a hökhurut Nagykamodon és a tifusz abdomináiisz Pápasala­monban 9 betegedéssel. A szüksé­ges óvóintézkedések megtörténtek. Novemberben megszűnt a vérhas­járvány, amibe 33-an betegettek meg és köíülük 6-an haltak el. A beteg­ségek statisztikája szerint emelkedett a rnorbilli (9—63) a pertuszisz (11 —68), a variceíla (6—25) a febrisz puerperáh'sz (0—2), a paratifusz (0 —2); esősként a diftéria (9-6), a skariatina (16 — 13), a tífusz abdomi­náiisz (20-12) a dizentéria (36-8), a trahoma (2—1) és a malária (1—0), mig a tbc ben változás nem volt (6) Ebmarást 4 esetben jelentettek be. Méhészeti tanfolyam. A Győr és Györvideki Mehesz- Egyesüiei ü. v elnöke a Méhészeti L«pok szer­kesztője, Szabó József, az egyesület megbízásából méhésze i szaktanfo­lyamot tart Lovászpatonán január hó 9-től 13-ig. A szaktanfolyamot na­ponként este 6—8 óra között tartják. Elveszett. Új v napján a fél 12­es plébániai szentmisén egy latin­magyar nyelvű misekönyv. Tulajdo­nosa igen igen kéri a megtalálót, hogy a plébániára szíveskedjék beadni, iliő jutalomban részesül. A székesfehérvári tankerület Közoktatási Tanácsának tagjai. A tanügyi közigazgatás újjászerve­zéséről szó ó 1935: VI. t-c. alapján most nevezte ki a vallás- és közok­tatásügyi miniszter a Tankerületi Köioktatásügvi Tanács tagjait. A Közoktatási Tanács a tankerületi kir. főigazgaió, tanácsadó és véleményező szerve. Állandóan figyelemmel kiséri az isko'ákban és intézetekben a ne­velés és oklatás ügyeit, különös fi­gyelemmel a tankerület sajátos viszo­nyaira. A tanker. kir. főigazgató fel­hívására, vagy az O s?ái>os Közigaz­gatási Tanács megkeresésére, vagy saját kezdeményezéséből oktatási és nevelési kérdésekben véleményt mond és javaslatot terjeszt elő. A vaílás­és közoktatásügyi miniszter a Köz­tatásügyi Tanács elnökévé dr. Csi­táry C. Emil polgármestert, alelnö­kévé Győry Emil református pf spök­helyetrest, tiíkárrá dr. Sinkoviis Dá­niel tanker kir. főigazgatói hivatal­hoz beosztott tanulmányi felügyelőt, tagokul: Balogh Jenő v. b. t. t. ny. igazságügyin nisztert, a Dunántúli Rt forrná us Egyházkerület főgond­nokát, Groffits Gábor gazdasági aka­démiai igazgatót, a Felső Háznak, az Orsz. Gazd. Szakoktatási Tanács­nak tagját, gazd. fő anácsost, Raga's Rezső preátus kanonokot, püspöki helynököt, egyházmegyei főtanfeltl­gyelőt, Marschall Béla, győri keres­kedelmi- és iparkamarai alelnököt, Csikós Andor a Fejérvármegyei és Székesfehérvári Takarékpénztár vezér­igazgatóját, kormányfőtanácsost, Hu­zelía Lajos dr. tiszti főorvost, Jan­kovich Béla dr. ny. vallás- és közok­tatásügyi miniszteit, b. t. t., Kalie­necker Viktor dr. ügyvédet, a Felső Ház tag át, Lutzenbacher Ri«a úrnőt, Fiath Tibor báró, fö dbiitokost, Vi­zsolyi Gusztáv földbirtokost, dr. Ik­lódy-Szabó János m. kir. kincstári főtanácsost, v. országgyűlési képvi­selőt, a Veszprémi Takarékpénztár elnökét, Szabó Kornél m. kir. kor­mánytanácsos, a fűzfői gyártelep igazgatóját, FaluJy Ferenc a Garay János áll. gimnázium igazgatóját, M. Répásfy Ernesztin a Szent Orsolya­rendi tanítónőképző inté/ei igazgató­ját, dr. Barth Rezső, a Hunyadi j Mátyás társulati fiú felsőkereskedelmi iskoia igazgatóját, Keresztély Gyula, a Gárdonyi G'za áll. polgári fiúiskola igazga'óját, Draganits Ferenc, szak­irányú ipariskolai igazgatót, Ba;or János, ág. h. ev. népisko ai iga>gató~ tanító , körzeti isko'afe ügyelőt, Pig­niczky Ftienc mezőgazdasági i- p iskolai igazgatót nev<z e ki. Halálozás. Mult heti lapunk zár­ta u án értesültünk, hogy özv Weisz Zsigmondné szül. Kohn Karoiina dec. 26-ón rövid szenvedés után életének 84. évében elhunyt. A jótékonyságá­ról isméit úriaszony elhunyta széles körökben őszinte résivétet keltett. Az elhúnyfat két fia: dr. Fehér Dezső és Jenő páq- i ügyvédek, ezenkívül kiterjedt rokonság gyászolja. Teme­tése dec. 28 án d. e. 11 órakor ment végbe nagy részvét mellett.

Next

/
Oldalképek
Tartalom