Pápa és Vidéke, 36. évfolyam 1-54. sz. (1939)

1939-01-08 / 1. szám

PAPft £S VIOEKE 1939 kMluár 8 forratlan (nálunk máskép mondták) falukutatóknak, magyarán mondva: békebántó agitátoroknak aknamunká­ját? Méltó-e a magyar államhoz és ánnak kormányához, hogy ezek a felelőtlen elemek mintegy ellenőriz­zék, hogy a magyar kormány mit és mennyit valósított meg kisebbségi ígéreteiből ? Et kell-e néznünk és hallgatnunk, mikor ezek az előretolt őrszemek azt kérdezik a mi falvaink hazafias ér­zésű, Magyarországhoz hű, józan és szorgalmas népét, hogy nem érezné-e magát jobban másfajta uralom alatt ? Eltudnók-e képzelni, hogy pl. a független Svájc vagy a kis Luxem­burg szó nélkül nézné ezt a gyanús aknamunkát ? S végű; is, hát nekünk mindent el kell tűrnünk ? Hát a mi hátunkon mindenki fát vághat? Ne felejtsük el soha, hogy a türe­lem sem államfönntartó elem. Gon­Rz űj esztendőben is nézze meg kirakatomat! Budapesten sem talál szeb­bet, jobbat, olcsóbbat, mint a GYŐRI borondSsnél 4 Pá^n, iessulh Lajos-u. 22, dőljünk csak vissza a most husz évvel ezelőtti időkre: az á dalian emlékű Károlyi-kormány sem tett egyebet, csak tűrt és tiltakozott, mi­kor a kis- és nagy-ántánt katonái egyre nagyobb darabot hasítottak ki a szentistváni Magyarország testé­ből ; az ö példájukat akarjuk tán követni ? Az ölbetett kéz nem csinál törté­nelmet ; ezt a nagy igazságot tanul­juk meg az idegen fajkuíatók áldo­zatkész fürgeségéből, ha nem akar­juk, hogy a magunk kárán kelljen megtanulnunk. Teveli János d?. Túlóraként keli díjazni a zár­óra meghosszabí ását. A kereske­delem és közltítíedéáügyi miniszter 34.400/1938 1. a K. K. M. sz. ren­delete szabályozza a nyilt árúsítási üzletekben foglalkoztatott alkaima-* zottak munkaidejét. Ugyanezen ren­delet intézkedik arról is, hogy a karácsonyt megelőző hetekben az üzleteket egy órával későbben lehet zárni, mint rendes körülményék kő­zött. Vita indult meg az alkalmazot­tak és a munkaadók kösött aziránt, hogy a túlóráért Kell e az alkalma­zottnak külön íietni, vagy nem. A munkaadók arra az álláspontra he­lyezkedtek, hogy a túlórákért nem kell küiön fi-etniök, az alkalmazottak pedig kérték óradijaikat. Hivatalos helyen megállapították, hogy az al­kalmazottak kérése jogosult, a mun­kaadók fizetni tartoznak, mert az ő érdekükben történt a munkaidő meg­hosszabbítása. Találtatott egy szemüveg, igazolt tulajdonosa a rendőrkapitányságon átveheti. Szenzáció! lism lehetetlenség! Itt az sisS pápai keresztény éstékszaküzlet Mindennemű festék-, lakk- és kence-áruk, háztartási cikkek állandóan raktáron. Üzlete Horihy M F8-u« 6. ssám. J.akás é* rakás-: Jókai M >u. 56. sz. T«!af»n»ám; 10 01. VESZELLE FERENC Gyűjtsünk előfizetőket! Lapunk ez évben kezdte meg a 26. megjelenési évet. hegyed­százados fennállásunk beigazolta, hogy mindenkor hivatásunk ma­gaslatán állottunk és szószőlői voltunk az egyetemes magyar és katolikus érdekeknek. Ezt a feladatunkat akarjuk a jövőben is tel­jesíteni, amit azonban csak úgy tudunk megtenni, ha ezen mun­kánkban Pápa városának és a vidéknek egész katolikussága segít­ségünkre lesz. Ez a lap a katolikusságé s azt minden körülmények között meg kell tartanunk. Egy lap csak űgy tudja hivatását tel­jesíteni, ha mögötte hatalmas előfizetőtábor áll, amely jóban, rossz­ban osztozik lapjával. H mai nehéz idők bennünket is fokozott mértékben igénybe vesznek. Minden katolikusnak tehát kötelessége, hogy a lap mellé álljon. Rrra kérünk tehát mindenkit, hogyha eddig nem volt előfizetője a lapnak, most fizessen ®iö f i£m©« rffsai padig gyűjtsön előfizetőket, Ez mindnyájunk kötelessége. Nem kívánjuk ezt a munkát ingyen, hanem mindazon előfizető-gyűjtőnek, kik 10 űj éves eSőfizetőt hoz egy évlg, aki 5 új éves elő' fizetőt ftoz egy félévig ingyen adjuk lapunkat. A Légoltalmi Liga előadása Január 3 án, kedden este 7 órai kezdettel folytatódott a Légoltalmi Liga felvilágosító előadása a Város­háza tanácstermében. Horváth István városi tisztviselő, röviden összefoglalta a tanfolyam anyagát. Megemlékezett a légi táma­dások pusztító hatásairól, az ellenük való védekezés módozatairól, a gyújtó­bombák fajairól, az elektrontermit és foszforbombákról. A termit _bomba vakító fénnyel ég és az izzó szikrá­kat űgy szórja, mint egy csillagszóró. A foszforbomba sűrű fehér füstöt fejleszt, részecskéi pedig fakó színű lánggal égnek. Ezekután a gázbom­bák fajait ismertette s azok elleni védekezés módozatait, továbbá az óvóhelyek elkészítését majd az első­segélynyújtást ismertette. Az egysze­rűbb ájulásnái elég a maszírozás és az arcnak vizíel való belocsolása, míg a sulyósabb természetű ájulá­soknál a mesterséges légzést kell alkalmazni. Hangsúlyozta hogy gáz­sérülés esetén semmi körű mények között sem szabad a mesterséges légzést alkalmazni. Előadása folya­mán felemlítette, hogy a gáztáma­dások elleti az egyén a gázálarccal tud a legjobban a legbiztosabban védekezni. Majd a gázálarcok alkat­részeit ismertette. A gázálarcok 1, 2, 3 nagyságba készülnek. Ezek után a tanfolyam hallgatói felpróbáltak a gázá!a«cokat A gáz­álarcok felpróbálása után a tanfolyam ; hallgatóihoz kérdéseket intézett, amire azok pontos, értelmes feleieteket ad­tak. Végűi köszönetét fejezte ki a hallgatóságnak, hogy a tanfolyamot pontosan látogatták s azon reményé­nek adott kifejezést, hogy talán a tanultakat nem kell gyakorlatilag is kipróbálnunk. Horváth István szakszerű, élveze­tes előadása után Szűcs Dezső a hallgatóság nevében köszönetet mon­dott az az előadóknak önzetlen mun­kájukért s hangsúlyozta, hogy a lég­védelem nemcsak az egyén, hanem a nemzet szempontjából is milyen nagy fontossággal bír. Szűcs Dezsőnek nagy tetszéssel s tapssal fogadott beszéde u*án Horváth István ny. polgáriskolai igaz­gató egyrészt köszönetet mondott a hallgatóságnak azért, hogy érdeklőd­tek az előadások iránt és hogy a tanfolyam anyagát megtanul Iák, más­részt köszönetet mondott az előadók­nak, kik szívesek voltak estéiket a Liga céljaira feláldozni, végül beje­lentette, hogy a készülő uj honvé­delmi íörvénnyben részletesen ismer­teíve lesz a légvédelem. A házcso­portparancsnokok megbízó leveleik hátsó lapjain pontosan fel lesznek tüntetve tennivalóik. Jövő kedden, január 10 én este 7 órakor új tanfolyam kezdődik a Városháza tanácstermében. Bnyalrönyvi statisztikai adatoa az I93B. énről Születtek: az 1938. évben 444-en. — Ebből helybeli 390, vidéki 54. — Hitfelekezetek szerint: r. kath. 311, ref. 53, ev. 41, izr. 39. — Ne­mek szerint: fiú 214, leány 230. — Élve született: 426, halva 18. — Származás szerint : törvényes 415, törvénytelen 29. — Ikerszülés: 8. — Bejelentett aborlus: 129. — Ir­galmasrendi kórházban 118 szülés történt. — Legtöbb születés március, legkevesebb szeptember hónapra esett. Természetes szaporodás az 1938. évben: 91. Meghaltak: 335-en. — Ebből helybeli: 304, vidéki 31. — Hitfele­kezelek szerint: rk. 223, ref. 32, ev. 37, izr. 43. — Életkor szerint: egy éven aluli: 67, hét éven aluli: 15, hét éven felüli: 253. — Halál oka szerint: heveny fertőző beteg­ségben : 7, idült fertőző betegségben (TBC) 20. — Erőszakos halál 13 esetben. Ebbő! baleset 7, öngyil­kosság 6, — Irgalmasrendi kórház­ban 75 en haltak el. — Legtöbb haláleset május, legkevesebb szep­tember hónapban történt. Házasságot kötött: 181 pár. — Hilfelekezet szerint: mindkét fél rk. 95, ref, 7, ev. 8, izr. 26. Vegyes Készüljünk február 4-ére. házasság : 45. Ebböi a szü etendő gyermekek vallására néive 34 eset­ben jött léire megegyezés, mégpedig a rk.-ok javára 18, a ref.-ok javára 10, az ev.-ok javába 6 eseíben. — Legtöbb hácafság augusztus, legke­vesebb áprib's hónapban volt A 18 éves magyar állampolgá­rok bejelentési kötelezettsége. A bejelentési kötelezettség szabályo­zása tárgyában kiadott 122 700/1935. B. M. sz 1. §-ának b) pontjában foglalt rendelkezés szerint minden magyar állampolgár életétiek 19-ik évébe való belépését annak az évnek január 31-ig, amelyben a 18-ik évét betölti, bejelenteni köteles a m. kir. rendőrség pápai kapitányságánál. A vadállomány óvása érdeké­ben. A földművelésügyi miniszter rendeletet bocsátott ki. Tekintettel arra, hogy a vadállományban nagy nemzeti érték rejlik, a miniszter az alispán útján felhívta az érdekeit vadászterület tulajdonosok és bérlők figyelmét, hogy sürgősen gondos­kodjanak a vadak etetéséről, mert különben azok a behavazott mező­kön élelmet nem találván, elpusz­tulnak. A miniszteri rendelet értel­mében a községi elöljáróságoknak szigorúan ellenőrizni kell, hogy a vadászterület bérlői eleget tesznek-e vadetetési kötelezettségüknek. Baleset. Bolia János pápai lakos magántisztviselő január 1-én vasár­nap éjjel a síkos járdán elesett. Jobb bokája kitörött. Beszállították az Ir­galmasok kórházába. Állapota nem súlyos.

Next

/
Oldalképek
Tartalom