Pápa és Vidéke, 35. évfolyam 1-53. sz. (1938)

1938-12-18 / 51. szám

POLITIKAI HETILAP. - MEGJELENIK MINDEN VflSŰRNBP Szerkesztőség: Horthy Miklós Fő-utca 21. Telefon: 11-90. Kiadóhivatal: Korvin-utca 3. Laptulajdonos: a P apai Belvárosi Katolikus Kör. Felelős szerkesztő: DR. NAGY GYÖRGY. Előfizetési ár: egész évre 8 P, félévre 4 P. negyedévre 2 P. Hirdetések milliméteres díjszabás szerint. Hasáb­miliméter a hirdetések között 4 fill., a szöveg között 5 fill REFORMOK Ezt a jelszót hallja ma az ember mindenhol, lakásban, utcán szegény kunyhókban, elegáns szalonokban. Reformot hangoztat ma mindenki, azt suttogják a fák levelei, a mező virágai és ez a jelszó száll az or­szágút porával és üli meg az emberi sziveket és lelkeket. Túlságosan telítve vagyunk ezzel a gondolattal, hogy reform, anélkül, hogy a legtöbben, kik ezt a szót leggyakrabban hangoz­tatják, kik ezzel ébrednek s ezzel térnek nyugovóra, kik ettől várják sorsuk jobbrafordulását, sőt valóság­gal megváltást, tisztában lennének a szó igazi jelentőségével. Magának a reformoknak még úton útfélen való elhangoztatása nem je­lenti azt, hogy ezzel a viiág sorsa meg lesz váltva, de nem jelenti az egyes reformok megvalósítása sem azt. A reform újításokat jelent a régi­vel szemben, aminek szükségességét minden józanul gondolkodó elismeri, ezek az újítások nem jelenthetik az évszázadokon keresztül kipróbált és bevált intézményeknek, gondolatok­nak, eszméknek feltétlen sutbadobá­sát csak azért, mert azok régiek. Igazi reformer az aki a mult tapasz­talatait egybeveszi a jelen szükség­szerű követelményeivel és a kettő összetevésével alakítja meg a szük­séghez mérten jövő terveit és elgon­dolásait, melyek megvalósítására tö­rekszik. Ma divat túllicitálni egymást a reformi követelésekben. Nincsen ma párt, egyén, ki ne látná bizonyos reformoknak szükségességét. Ha ez igy van, így érthetetlen, hogy miért egyesek elégedetlenkednek a kor­mánnyal és mindennel szemben, ami nem az ő útjaikon halad. A reform­gondolatok megvalósításánál nem az a fontos, hogy ki valósítsa, hanem csak az, hogy hogyan valósítják azo­kat meg, szükséges e olt újítani, ahol ezt csinálják és a köz javát szolgálja e minden újítás. A jelenlegi kormány a reformok jegyében alakult meg, Imrédy mi­niszterelnök több ízbeni megnyilat­kozásaiban körül is határolta azon kereteket, amelyek között reform el­gondolásait megakarja valósítani. Ugyanezeket a reform törekvéseket hallja az ember minden párt részéről is hangoztatni. Lényegében tehát a kormány és az ellenzéki pártoknak egyforma és nagy vonásokban telje­sen azonos reformtörekvései vannak. Ilyen körülmények között érthetetlen, hogy egyesek mégis támadják emiatt a kormányt. El kell ismerni, hogy lehetnek véleménykülönbségek a meg­valósítás módozatai, a tempó között, ezek azonban nem olyan eltérések, amik a kormánnyal szembeni fékte­len gyűlöletet indokolnák és ezt fel­tétlenül a kormánybeikíatást és a ha­talomnak mások részére való átadását tennék szükségessé, annál inkább sem, mert hisz változtatások keresztül vitelére és a tempó fokozására meg van a mód. Uj körorvosi állások Szociális bajaink egyik legnagyob­bika volt a falu egyészségügyének elmaradottsága. A falu egészségügyét nem tudták kellen megoldani a na­gyon is elszórva működő körorvosok, ugyanis a megállapított körorvosi körök olyan nagyok voltak, hogy egy a székhelytől távol fekvő községbe csak ritkán juthat el az orvos. A fal­vakban érezhető nagy orvos hiány okozta azt, hogy a falusi lakosság közül szedték leginkább áldozataikat az úgynevezett szegények betegségei. A kormányok már régóta foglalkoz­nak ezen halaszthatatlan és elsőrendű kérdés mikénti megoldásának módo­zataival. A legmegfelelőbb módnak látszott a községi és körorvosi állá­Az elmúlt héten volt országos vá­sár nem váltotta be a hozzája fűzött reményeket, annak ellené e, hogy a nyár óta a volt száj- és körömfájás miatt nem volt Pápán országos vá­sár. A íelhaj-ás általában nagy volt, különösen sok szarvasmarhát haj­tottak fel, a felhajtott állatok száma felülmúlta a békében volt mennyisé­get. Az árak általában csökkenő tendenciát mulattak, aminek oka az voit, hogy a külföld részére egyál­talában nem történt vásárlás, emiatt az eladások nem voltak jelentősek. Felhajtottak 2510 drb. szarvas­marhát, 964 lovat és 2950 drb. ser­tést, eladásra kerülf 625 szarvasmarha, Másnak kell itt a dolgok mögött lenni s ez nem lehet más, mint a hatalomnak feltétlenül vaió megszer­zése, Ez a törekvés talán nálunk sok hangosan hirdetett és éjjel-nappal j hangoztatott reform törekvést, ennek j köpenyege mögé igyekszik bújni j mindaz, aki a reformok szólamival j akarja hatalmi törekvéseit kielégíteni. Nekünk nem kellenek olyan reformok, amelyek csak jelszónak jók, minden komoly tartalom nélkül, a magyar nép olyan reformokat kíván, amelyek az egyéni törekvések félretételével, magának a népnek boldogságát és jólétét szolgálják. soknak szaporítása. A falu közegészségügyi szolgála­tának megjavítása érdekében a kor­mány 205 új községi orvosi és kör­orvosi állás megszervezését határozta el. Ezen új orvosi állások feladatát képezi a lakosság orvosi kezelése, a szegénysorsu betegek ingyenes keze­lése és az egészségügyi igazolás. Veszprém vármegye területén a kö­vetkező helyeken létesítenek új kör­orvosi állásokat: Várpalota, Padrag, Kerta, Noszlop, Csót, Bakonyjákó, Bakonyszentlászló, Vaszar, Nemes­szalók, Bakonybél, Bakonycsernye, Tótvázsony, Devecser, Marcaltő köz­ségekben. Megszűnik a mihályházai közegészségügyi kör. 95 ló és 1244 sertés. Kereslet mutatkozott a borjas és hasas tehenek iránt, ezek ára 400— 500 P között volt. A vágó és egyéb állatok ára 10—15 százalékkal esett. A felhajtott lovak általában jóminő­ségüek voltak, azonban kereslet nem volt, inkább a vágásra való lovakat keresték. A hízott sertésekben elég szép forgalom volt, azonban itt is többet hajtottak fe!; mint amennyire kereslet volt, A hízott sertés ára 75—100 fillér között váltakozott. A belső vásár forgalma sem volt kielégítő, az állatvásár rosszasága kihatással volt a belső forgalomra, úgyhogy általános volt a panasz. Gyengén siMlt az országos vásár Adjunk játékszereket a szegény gyermekeknek A város már évekkel ezelőtt fel­állította a gyermekmenhelyeket azon szegényebb gyermekek részére, kik­nek szülei napközben elvannak fog­lalva. Ezen gyermek napközi ottho­nok közül a leglátogatottabb a kert­városi, hol állandóan 40—50 gyer­mekre ügyelnek fel. A város mindent elkövet, hogy ezen szégény gyerme­keknek kellemes otthont biztosítson és őket testileg és lelkileg megmentse a jövő számára. Egy pár nap múlva beköszönt mindnyájunk legkedvesebb ünnepe a karácsony, a gyermekott­hon vezetősége is szeretné, hogy a karácsonyt a gondjaira bízott gyer­mekeknek minél kedvesebbé és fe­lejthetetlenné tehesse, amihez azon­ban a társadalom segítségére van szükség. Vannak családok, hol a gyermekek már felnőttek és ezek játékai még visszamaradtak. A gyer­mek otthon ezen már szükségtelen játékokat kéri a szegények sorsát megértő szülőktől. Adjunk játékokat ezen nemes célra, hogy a város sze­gény gyermekei is érezhessék a sze­retet ünnepének melegét. A játéksze­rek dec. 23-ig adandók át az Ott­honnak. A Légoltalmi Liga előadása December 13-án kedden 7 órai kezdettel folytatódott a Légoltalmi Liga felvilágosító előadása a város­háza tanácstermében. Horváth István városi tisztviselő a bombák fajait s azok ellen a védekezés módjait és az óvóhelyek berendezését ismertette. Hangsúlyozta, hogy a tömeg részére készített óvóhely sohasem nyújt olyan biztos védelmet, mint a családi óvó­hely. Mert hiába beszélnek önzetlen­ségről, lelkiismeretességről a családi óvóhelyek elkészítésénél az emberek, ahol feleségük és gyermekeik életé­nek megmentésérői van szó, ponto­sabban, nagyobb figyelemmel dol­goznak, mint a tömegóvóhely építé­sénél. Az egyén számára gáztámadás esetén a legjobb, a legbiztosabb óvószer a gázálarc, aminek alkat­részeit részletesen ismertette. A ház­csoportparancsnokok feladatain kívül felemlítette azt is, hogy nem csak az emberek, hanem az állatok vé

Next

/
Oldalképek
Tartalom