Pápa és Vidéke, 35. évfolyam 1-53. sz. (1938)

1938-12-18 / 51. szám

delme is milyen fontos. Ha az ellen­ségnek sikerül a gazdák állatállo­mányainak elpusztítása, akkor a gazdák nem tudják mezőgazdasági munkáikat elvégezni, s éhező család­tagjaiknak nem tudnak kenyeret, tejet, vajat, tojást, húst adni és a legrettenetesebb nélkülözések között lesznek kénytelenek éhenpusztulni. Horváth István értékes előadása után Horváth István nyug. polgári iskolai igazgató bejelentette, hogy azok részére, kik eddig tanfolyamon ném vettek részt, új tanfolyam kez­dődik, s köszönetét fejezte kl a tan­folyam hallgatóinak az slőadások pontos látogatásáért, az előadóknak pedig önzetlen munkájukért s ki­osztotta a tanfolyam hallgatói részére a tanfolyam elvégzését bizonyító igazolványokat. A tanfolyam hallgatói nevében Kis István takarékpénztári igazgató mon­dott köszönetet az előadóknak és azzal az óhajjal fejezte be beszédét, hogy szeretné, ha a tanultakat nem kellene gyakorlatilag is megtapasz­talnunk. lauiiiiiaai Dr. Ley János nézze meg kirakatomat! Budapesten sem talál szeb­bet, jobbat, olcsóbbat, mint a 4 Pipe, Kossuth Lsjos-u 22. Minden halálhír megdöbbenést kelt, de különösen megrendüléssel fogad­ják a szomorú hírt akkor, mikor a halál egy fiatal életet ragad ei. Dr. Ley János v. közigazgatási gyakor­nok fiatal életének legszebb éveiben, 29 éves korában távozott el közülünk, ígéret volt az ő élete, mikor a város szolgálatába lépett, felettesei, tiszt­viselő társai és mindazok, kik vele összeköttetésbe jutottak csakhamar megszerették a fiatal városi tisztvi­selőt. Meg is érdemelte ezt a szere­tetet, mert mint tisztviselő a köteles­ségteljesítés mintaképe volt, mint ember közvetlenségével, szeretetre­méltó uri modorával hódította meg a sziveket, isten rendelése megsza­kította ezt a sokat igérő fiatal életet, Dr. Ley János eltávozását sokan szív­ből fájlalják és emlékét sokáig őrzik. Temetése foíyó hó 12 én ment végbe a Szent Anna templomból nagy rész­vét mellett, A sírnál dr. Tornor Dezső a város tisztviselő kara nevében mondott könnyekig megható búcsú­beszédet dr. Németh István pedig az Emericana nevében búcsúztatta. A város tisztviselői kara külön gyász­jelentést adott ki és temetésén teljes számmal megjelent. Az elhunytat testvérei, Ley Sándor és Ley Hona, azonkívül kiterjedt rokon rág gyá­szolja. Hirdessen a Hm ES VIDÉKÉBEN! Sienzicio! ftm lehetetlenség! Itt u slsff pipil keresztény ÜzSet: Hor:h»' FS-u. agám. ukés és traká?: J&kai W5 u. 5S x>s. Mindennemű festék-, lakk- és kence-áruk, háztartási cikkek állandóan raktáron. Taiefanssám - 10 0*. m na w Körben December 11-én vasárnap 6 órai kezdettel tartotta meg a pápai Jókai Kör felvidéki estjét a Nőnevelőintézet dísztermében a termei zsúfolásig megtöltő közönség jelenlétében. Medgyasszay Vince a kör elnöke üd­vözölte dr. Szijj Ferenc ny. polgár­mestert és Fülöp Zsigmond város­birót. Megnyitó beszédében rámutatott arra, hogy Komárom és a többi fel­vidéki városaink visszacsatolásában a trianoni rabláncok szemeinek meg­iazulását s szók lehullását látja, majd Jókai soha el nem múló nagyságát méltatta. Medgyasszay Vinci nagy tetszéssel fogadott költői hasonlatok­ban bővölködő megnyitó beszéde után Fülöp Zsigmond komáromi városbíró tartott előadást a 20 éven keresztül a cseh terror alaíí szenvedő komáromi magyarok szenvedéseiről. Felemlítette, hogy a csehek uralmát közigazgatásilag a rendszertelenség jeHemezte. Ez a rendszertelenség kü­mellyel a magyar honvédséget novem­ber 2-án fogadták. Fülöp Zs'gmond­nak zúgó tapsviharral fogadott elő­adása után a Ref. Tanítónőképző intézet énekkaia elénekelte Babits M. Molnár A. „Zsoltár" cimü lélekemelő ! szerzeményét művésziesen Ritook István vezetésével. A zsoltár akkordjainak elhangzása uián dr. Szijj Ferenc tartotta meg előadását, a Komáromi Jókai Kör 25 éve cimén. Az előadó szerint a cseh megszállás és a török uralom kőzött az volt a különbség, hogy a török nem akarta a magyarságot nemzetiségétől megfosztani, mint a csehek. A komáromi Jókai Kör egyik feladata volt előadások, kiállítások tartásával a magyarság ellenállását fokozni a csehesítéssel szemben. A Jókai Kör működését nem tiltották be csak erősen megadóztatták gyak­ran előfordult, hogy az est jövedel­mének nagy részét kénytelenek voltak Elagáns! Olcsó! Jó! Ing, nyakkendő, kalap, kötöttáruk, reíiküiök, zseb­kendők, harisnyák már most karácsonyi árakon ofsó divatfi PápKossuth Lajos-utca IS. (Hoffer ház.) lönöset az októberi mozgósítás al­kalmával mutatkozott, mikor a tarta­lékosok behívásakor nem gondos­kodtak azok elhelyezéséről s azok kénytelenek voltak a maginházikhoi és a középületek folyosóira beszállá­solni magukat. A mozgósítási parancs­nak a lakosság engedelmeskedet ;, di semmiféle lelkesedést nem lehetett tapasztalni, még a cseh telepesek között sem. Megemlítette, hogy a magyar küldöttséget a magyarok mi ­lyen nagv lelkesedéssel fogadtác s mennyire lehangolta őket a tárgyalá­sok megszakításának híre. Csa'i akkor nyerték vissza bizalmukat, mikor látták, hogy a csehek a középületek­ből kezdenek pakolni, kik a hajó­gyárból, a kórházból és más köz­épületekbői, a kilincsektől kezdve minden értékes elvihető ingóságot elvittek magukkal. Végül arról az ujjongó örömről emlékezett meg Géza élvezetes felolvasása után a Nőnevelőintézet énekkara elénekelte Berzsenyi D. Kodály Z., a Magyarok­hoz című dalát s több népdalt. Vé­gül a Himnusz eléneklése után a felvidéki est végei ért. Az előadások után 9 órakor a Kaszinóban társas vacsora volt, hol dr. Konkoly Thege Sándor kir. köz­jegyző a Kaszinó elnöke hazafias beszéddel üdvözölte a komáromi elő­adókat. Több üdvözlő beszéd után a tár­sas vacsora a legjobb hangulatban a késő éjjeli órakban véget ért. Babavásár. A Kat. Leányklub jótékonycálra december 15-től Kor­vin-utca 9. számú házban (I. emelet) babavásárt tart. adóba befizetni. Az is előfordult, hogy a magyar írókat nem engedték át a hídon és az utolsó pillanatban kény­telenek voltak helyi előadókról gon­doskodni. A sok zaklatásnak, meg­félemlítésnek és lekenyerezésnek az lett az eredménye, hogy a kör tag­jainak száma 800-ról 200-ra csök­kent. Számban megfogyatkozva, de törhetetlen bizalommal vársák a fel­szabadu'ás napját, ami végül is ki­mondhatatlan örömükre bekövetke­zett. Dr. Szijj Ferencnek nagy tetszéssel fogadott előadása után Sik—Koudella „Babylonnak vizei mellett" című val­lásos tárgyú énekét adta elő a Tanító­nőképjőintézet énekkara Ritoók Ist­ván vezetésével Majd László Géza olvasta fel Rimaszombatról írí humoros tárgyú; a falusi gyer.neknek ott tapasztalt élményeit ábrázoló novelláját. Líszló elhívjuk az igen tisztelt vá­sárló közönség figyelmét, hogy a Fűszerkereskedők Beszerzési Szövetkezete megalakult. A közös beszerzés folytán ÜHÜCSONVl fűszer- és egyéb áruszükség­letét az alant felsorolt fűszer­kereskedő tagjainknál szerez­heti be: (Kossuth L -u.) Kálmán (Török Bálint-u.) Kálmán (Czuczor Gergely-u.) József (FŐ-u.) Inhause? ¥ince | (8oldogasszony-u.) i Lambsrf Vilmos (Zöldfa-u.) Lipót István (Kisfaludy-u) (Széchenyi-tér.) (Vakbottyán-u.) OswaSd JsnH (Fő-tér.) Pápai Elárusító R.-T­(Fő-u) Pmh Testvérek (Piac-tér) Szilágyi úéza (Veszpr-imi-út.) Tőrök József (Arany János-u.) Törzsök Ferencné (Aradi-u.) Varcls Gáza (Jókai-u.) WoEhrab Gyula (Jókai-u) ;

Next

/
Oldalképek
Tartalom