Pápa és Vidéke, 34. évfolyam 1-52. sz. (1937)

1937-12-12 / 50. szám

Öröm ajándékot kapni, de öröm ajándékot adni is. Könnyen kielégíthetjük ajándékozási örömünket, ha az ajándéktárgyakat az 50 éve elismert if j. Steril Lipót Cégnél (Kossuth Lajos-utca 13.) vásároljuk, mert, mint az köztudomású, szép és változatos árút kapunk ott olcsó pénzért, legyen az játékárú, kézimunka vagy divafárú. Mint az előző években, a kiválasztott árút most is félreteszi a cég karácsonyig, így legalább kényelmesen meg tudjuk venni előre, amit akarunk 46 3 öregségi biztosítása A magyar szociálpo'i ikásiak egyik legjelentősebb alkoiásd készült el a földmüvelésügyi minisztériumban, hogy ezzel eleget legyen a már rég­óta hangoztatott kívánságoknak, a mezőgazdasági munkások öregségi biztosítása tekintetében. A törvény tervezet elkészült s annak főbb ren­delkezi seit az alábbiakban ismer­tetjük. A me zőgazdasági munkásság azon száma, akik ezen törvény hatálya alá esnek, 870 ezer főre tehető, a köz­vetett érdekeltekkel együtt pedig 2 millió főre. A biztosításra kötelezet­tek heti 20 fillér járu'ékot kötelesek befizetni. Minthogy ezen összegből a biztosítás fedezheiő nem vt ina, a szükséglethez hozzá kellene jáiuini a munkaadóknak, törvényhatóságok­nak és az államnak. A munka dó földbirtokosok, akiknek földje 100 arany kataszteri iisz a jövedelem fö­lött van, földadójuknak 10-15 szá­zalékával kellene hozzájárulni. A iőr­vényhaíóságok 800.000 pengőve 1, az állam pedig 3700000 pengővel já­rulna hozzá. A jövedelmek és hoz­zájárulások figyelem bevételével a kedvezményezettek 30 pengős temet­kezési segéiyt kaphatnak, a hozzá­tartozók nem. A temetkezési biztosításba csak azok vehetők fel, akik 50 éves ko­rukat még nem töiíöíték be. A szá­mítások szerint kb. 47 ezerre rúg azoknak a száma, akik 15 év múlva járadékjogosultak, ezek biztosítását az Országos Mezőgazdasági Bizto­sító intézet végzi, amelynek szerve­zetére és munkájára vonatkozólag új törvény fog intézkedni. Az öreg­ségi járulék 60 éves kortól járna és mindazok részesülnek benne, kiknek földje nem br 30 arai,y korona tiszta jövedelemmel. MwdíM. uMifi*piín dU^JtX! Hekler úridivat szabósága Pápa, Fő-tér 17. szám. bŐRINCNÉL Pl Dús választékú szövet raktáron! 'Ua 1« Aranyéré mm el kitüntetve I. K. N. előadások Az ÍKN. sorozatos előadásai és tanfolyamai november hónapban megkezdődtek. Ezúton is felhívjuk Pápa város érdeklődő közönségét a sorozatos e ősdások és ingyenes tan­folyamok látogatására. Folyó hó 12 én, azaz vasárnap a következő előadásokat rendezzük: 1. A Ker. Munkísegyesületben (Szentiíonai-utoa 12) vi'éz Mezey Kálmán orvos Szociális egészségügyi intézkedések cimen értekezik. Sza­val Sípiczky János. 2. Munkásotthonban dr. Friml Jenő kórházi sebészfőorvos Babona és kurusslás cimen tart előadást. Közre­működik a Munkásotthon dalköre és a tanítóképző intézel kis zenekara. Mindkét előadás kezdete 12 én este 7 óra. 3. A ref. elemi iskolában szülők részére sorozatos pedagógiai előa­dát tart minden vasárnap délután fél 4 órai kezdettel Baksy Andor tan. kép. gyak. isk. tanító. 4. Városunkban működő ingyenes tanfolyamok: Hétfőn : d. u. 3 ósakor a ref. elemi Gyönyörű alándéko iskolában szabás- varrási tanfolyam; este 7 órai kezdettel gáz- és lég­oltalmi tanfolyam a plébániai iskolá­ban ; este 7 órai kezdettel német nyelvi tanfolyam (haladók részére) a plébániai iskolában. Kedden: este 7 órai kezdettel az ipariskolában zsinór és diszirási tan­folyam ; este 7 órai kezdettel német nyelvi lanfoiyam (kezdők részére) a plébániai iskolában. Szerdán: este 7 órai kezdettel né­met nyelvi tanfolyam (haladók ré­szére) a plébániai iskolában. Csütörtökön: d. u. 3 órai kezdet­tel szabás-varrási tanfolyam a ref. elemi iskolában; este 7 órai kez­dettel német nyelvi tanfolyam (kez­dők részére) a plébániai elemi isko­lában. Pénteken: este 7 órai kezdettel háztartási tanfolyam a plébániai el. iskolában. Irodalmi és műsoros estek: január 12-én és 2ő-án, febr. 9-én és 23-án a plébániai iskolában. A tanfolyamokon mindenkit szí­vesey lát az ÍKN vezetősége. Bt m* »t • i • tt m* • * SS V. » * 6 B'J H 0 a a e * * a • s • x Vi Sí a j Finom kötött áruk Habseiyem fehérnemük Harisnyák, kesztyűk Sálkülönlegességek Estélyi ruhaujdonságok Leányka és női télikabátok Étkészletek és damasztáruk Szőnyegek, függönyök óriási választékban Meglepően olcsó karácsonyi maradékvásár Saudek Niksa divatházban Kossuth-u.14 465 Uraknak s Ingek Piyamák, hálóingek Házi köntösök Nyakkendők Zoknik, harisnyák Esernyők Angol zsebkendők Bei- és külföldi öltönykelmék A j«i keret emeli a képet: ke­reteztessen a Keresztény Nem­zeti Nyomdában Pápa, Csáky-n. 21., ahol olcsón és pontosan ké­szülnek a legszebb képkeretek. wwwwvwwwwwwvwwv Vasúti kedvezmény a Kongresszusra 1. A vasúti kedvezmény mértékét a kereskedelmi miniszter 57%-ról 75 °/o-ra emelte, ami azt jelenti, hogy a fővonalakon filléres vonatok köz­lekednek a Kongresszus hetében. (A filléres vonatok kiinduló, illetve csatlakozó állomásáig 50 %-os a kedvezmény.) A kedvezményre fel­jogosító „utazási igazolvány" ára 100 km-es körzeten belül 1*50 P., azon túl 2-50 P. 2. MFRT és DGT hajókon a Kongresszus hetében 50°/o-os me­netdíj kedvezményt sikerült kieszkö­zölni, ugyancsak az „utazási igazol­vány" ellenében. 3. A legszerényebb szállás árát (iskolahelyiségekben elhelyezett szal­mazsák és fejpárna, lepedő és takaró nélkül naponkint 1 (egy) P-ben szab­tuk meg, bár a szállások létesíté­sével felmerülő költségek ennél jóval nagyobbak. 4. A népkonyha-szerű, legegysze­rűbb élelmezés árát (egyszeri meleg főétkezés) szintén napi 1 (egy) P-ben állapítottuk meg. Akik nem vonaton, hajón, vagy MÁVAUT-autóbusszal óhajtanak fel­jönni, hanem magán-gépkocsin, ke­rékpáron, vagy gyalogosan, azoknak • „Tagsági jegyet" kell váltaniok 1 P-s árban. Ez a „Tagsági jegy" a főün­nepség színhelyére való belépésre jo­gosít. Ülőhely-jegyet külön kell vál­tani, de ennek ára nem lesz több, mint az önköltség: esetenkint 50 f. Felkérjük mindazokat, akik eddig a plébánián jelenkeztek a kongres szusra, de a fent jelzett díjakkal részben vagy egészben hátralékban vannak, hogy ezen hátralékukat leg­később december 15-ig egyenlítsék ki, mert csak a dijak előzetes lefize­tése jogosít a filléres vonaton való utazásra. Plébániahivatal. 3 drb. Igazolványkép 96 fillér a „Karczaghy" miiteremben. Kossuth-utca 32. 400 Eljegyzési kártyáin­kat, eskü­vői érte­sítésünket névjegye­I n k e t a Keresztény Nemzeti nyomdában készíttetjük Pápa,Csáky utca 21 sz, Tel«fonl57

Next

/
Oldalképek
Tartalom