Pápa és Vidéke, 31. évfolyam 1-52. sz. (1934)

1934-02-04 / 5. szám

"""" Vásártartási engedélyt kapott Bakonycsernye község, melynek alap­ján esztendőnként kétszer, tavasszal és ősszel országos „sokadalmat" rendez. Az első vásár február 12-én lesz, amelyre még díszfelvonulást és fúvószenekart is szerveznek. A világháború kitörésének 20. évfordulójára, ezévi július 28-ra az Országos Frontharcos Szövetség nagyszabású, országos emlékünne­pélyt rendez, melynek előkészületei már folynak. Irodalom. Vitéz bábái Bay Miklós: Iíél az Isten. Versek. Győr, 1933. Nem kö­lönségcs versesköíe*. ElőS2ör egy katonának a versei, azután meg egy férfilélek fejlődésének a trilógiája. Alapeszméje a jajszó a magyar éjt­azakában és világossággyújtás egy veszendő remeinek. A kötet első verse megmondja ennsk az érces, •férfias limmusnak megindulását: lel­kemben összegyűlt nemes érzelmim­nek forrást fakasztottam és ... költő lettem. A magyar faj fájdalmas sze retete robban ki „Magyar Hadár­jában és ez a hang nem tudja el­hagyni többé. Van más problémája Is, mint a hit és a hitetlenség, a bün és a bűnbánat, minden kérdés­nek becsületes férfias megoldásával. De lírájának legnagyobb ereje a ha­zaszeretet. Nem h§gyja nyugton, űzi, hajtja. Olysn magasságokba emeli fel, ahol már sokszor megfogyatko­zik a szónak ereje, mert nem bit ja követni az őszinte lángszív vívődá sát Önmagával. Elismeréssel ke 1 szó lanunk reflektáló költeményeire. Szé les és érzékeny látása, cpíitr.ista böl* csessége megkapja az emberi. B* csüfeitel nteíjük ajánlani a fcöetet és kü;önösen a katonabsjtérsak fi gyeimét hívjuk fel rá. A pápai kir. járásbíróság mint telek­könyvi hatóság. 7614/1933. tk. szám. árvBFÉsi hirdBlmény-hivonaf. Schreiber Bernát végrehajtó é­nak végrehajtási ügyében a telek­könyvi hatóság végrehajtási árverést 150 pengő tőkekövetelés és járulé­kai behajtása végett a p^pai kir. já­rásbíróság területén lévő, Pápán fekvő, s Bafesa Péter és neje Berki Annának a pípsi 563 tkvi. be­tétben I, 1—2. sor 2109, 2110 hr8z. ingatlanukra 6027 P kikiáltási áiban elrendelte. Az árverést 1934. évi febr hó 10 napján délelőtt 9 órakor a telek­könyvi hatóság hivatalos helyiségé­ben fogják megtartani. Az árverés alá kerülő ingaílan a kikiáltási ár kétharmadánál alacso­nyabb áron nem adható el. Az árverelni szándékozók kötele­sek bánatpénzül a kikiáltási ár 10%­át készpénzben vsgy az 1881: IX t. c. 42. § ában meghatározott ár­folyammal számííott óv2dékkép?s i értékpapírosban a kiküldöttnél íe tenni, vagy a bánatpénznek előleges birói letétbe helyezéséről kiállított leiéti elismervényt a kiküldöttnek át­adni és az árverési feltételeket alá­írni. (1881; LX, t. c. 147 , 150 r 170 .§ ai. 1908: LX. t.-c. 21. §) Az, aki az ingatlanért a kikiáltási árnál magasabb Ígéretet tett, ha iöbbet igérni senki sem akar, köte les nyomban a kikiáltási ár száza léka szerint megállapított bánatpénzt az általa igért ár ugyanannyi száza» tékáig kiegészíteni. (1908 : LXl. t. c 25 §). Pápa, 1933. oki. 27. napján. K&possy s. k, kir. jbiró. A kiadmány hiteléül: - Vass s. k., F& LÁSZLÓ oki. építészmérnök és épItS­mester elvállal az építés körébe tartozó mindennemű munka kivitelezé­sét, tervezését, ellenőrzését, költségvetések és szakértői vélemények készítését. Méltányos adókivetést ir elő a pénzügyminiszter legújabb körlevele. Ebben kötelességükké teszi az adó­kivető közegeknek, hogy a földbirto­kok jövedelmének kiszámítása során vegyék figyelembe az alacsony ter­ményárakat, valamint a magas ter­melési és kezelési költségeket. Ha olcsón jót akar, ha a világ eseményeiről a leggyorsabban és leg­megbízhatóbban akar értesülni, ha szépirodalmi tájékozottságát akarja növelni, úgy olvassa a Nemzeti Új­ságot és az Uj Nemzedéket. egy modern — legkényesebb igényeket is kielégítő — 5 szobás dsszkonfortos tkvvezető. május l-re kiadó. Érdeklődni lehet: Szeleczky Gyula ügy­védi irodájában. (Zimmer­mann-utca 2. sz.) Adóügyekben előfizetőinknek díjmentesen szol­gál felvilágosítással Dr. Vargha Láss ó törvényszéki szakértő, at fldő és­Könyvvitel szerkesztője, Rdózási ro­vatunk vezetője Budapest, ker., Ferenc-körút 37 Tel. 322-60. Hirdessen a Pápa és Vidékéi HOFFER KAROLY ruhaüzlete Pápa, Kossuth-utca 18. és Márton István utca sarok. (Párisi Árúház mellett.) Saját ház. Kész ruhák nagy választékban. Külön mérftékosztáfiy. — Megrendeléseket vidékre is jutányos áron készít. — Mielőtt ruhát rendel, keressen fel! Látszer! Fotócikk! a Széchenyi drogériában. Ugyanott Fotólaboratórium I Előhívást, másolást, nagyí­tást kiil- és belíelvételeket elvállal BORBÉLY LÁSZLÓ FÉNYKÉPÉSZ. 420 SzibóOzlit áthelyezés. Tisztelettel értesítem a nagyér­demű közönséget, miszerint flríb És gpriPiSiPüiia­szgiiésápma! itMlyním Szi^t Liszlé utca 2. ssám alá (Kossuth Lajos utca sarok­épület.)- — Minden izlést kielé­gítően, jutányos árért készítek férfi öltönyöket, női kabátokat, fiú és leányka ruhákat a legújabb divat szerint, intézeti ruhákat a legolcsóbb áron. Szíves pártfogást kérve vagyok teijes tisztelettel: STRASSER MÓR. Á „Pápa és Vidéke" politikai hetilap vasúti menetrendje, (Érvényes 1933. évi október liti 8-t<íl.) Budapest—Gyftr-Pápa— Celldömölk—Szombathely és vissza. Sz. v. Sz. v. Sz v. Sz. v Sz. v. V. v. Sz.v. Sz. v, Állomások Sz. v. 5z. v. V. v. 5z. v. M. v. |5z.v. Sz.v. Sz. v 21 8 5 ' 23 4 0i 140 « 21&1 2 2 0 320 338 410 430 535 625 739 748 825 830 940 605 950 8°°i 10 20 U25 H27 12 07 12 12 13 1 8 1 045 12oo g05 Í3 1 5 1 332 14« 1 463 15 87 15 5 0 1 658 13 3 82 14 s o2 13 3°i 15 3 9i 15 44 16 46 I6 47 1 ?20 1 ?21 1 824 12 5 0 16 3 0! II I Budapest é * 6 2 0i 7 5 1 16 5 0 18 5 2i 11 é Győr I 3 1 2i 3 3 0 19oo I Syör é 2 1 1 20 1 3 é Pápa I 0 5 5 20 1 7 1 Papa é o 4 5 20 5 3 é Celldömölk I O 0 5 20 5 9 I Celldömölk é II 23® 22oo y é _ Szombathely I 11 22 2 5 1 Győr—Budapest közt gyorsvonat. 2 Vasárnap nem közlekedik. II 15 740 727 6 U 60i 520 6 3 02 12 4 2I ; 14 50 10 3 5i | 10 5 0 10 0 8 904 902 8 27 822 725 15 5 öi 13 2 7i 18 10 1 340 12 1 0 1 208 ll 37 ll 36 10 4 0 I9001 16 4 3i 16 31 1 520 15 1 6 1 436 1428 13 2 5 21 5 6! 19 8 5! 1 920 18 U 1 808 1 730 1 716 16 1 5 Pílpa— Csorna-Sopron. Pílpa—VarsAny— (B&nlilda—Budapest). Sz.v. V.v, 505 750 6 0 8 1 9 5 7 gSO j U47 M. tf. M.v 1 322 14 24 16 1 6 1 8ss> 19 3 1 2Q44 Állomások i Ml Pápa A é é Csorna i é v Sopron (j| i Sz.v. M. v. V v. M v. 743 636 5oo ll 0 1 g58 847 1 439 12 2 a 17 25 1 620 1 4Q5 Pápa—Celldömölk—Veszprém. Sz.v. Sz v Sz v. Sz.v. A i 0 m á s 0 k V. v Sz. v. Sz. v. Sz. v. 540 ll 2 9 15 2 1 18 1 6 1 Pápa é 645 852 15 1 2 22 6 92! — 64& 12 3 1 16 3 4 20 1 0 é Varsány 1 500 744 1 408 21 B 1s 1 ­862 14 3 a 18 a i — é (Bánhida) 1 — 5 4 0i ll 5 0 19 4 5 ll 1 5 18 l ü 21oo — é (Budapest) 1 — 23 4 üi 9 0 5 1 735 1 Budapest—Bánhida közt gyorsvonat. Sz. v. 336 410 5 10 719 736 Sz. v Sz.v. M, v, 748 825 829 ll 0 2 ll 27 1 2Ö7 1 43ö 1 ?15 1 ?31 1 468 15 3 7 1 735 19 4 7 Állomások i Pápa é A é Celldömölk 1 i Celldömölk é é Veszprém külső p. u. f v é Veszprém I Sz. v Sz. v, 747 s 4 2 523 15 1 6 1 436 1 202 10 16 10 l ü Sz.v, 1 808 1 730 15 4 5 1 330 12 5 8 5z.v 00 4 5 00 r> 20 41 1 846 Csak „Vasúti Útmutató -t kérjen, ha megbízható és ölesé menetrendet akar.

Next

/
Oldalképek
Tartalom