Pápa és Vidéke, 31. évfolyam 1-52. sz. (1934)

1934-02-04 / 5. szám

Időszakos mértékhitelesítés. Az időszakos mértékhitelesítés febr. 5-én megkezdődik a Csatorna-utca 13. sz. helyiségben. A törvény sze­rint mindenki, aki adás-vételnél, rész­kimérésnél s általában bárminő szol­gáltatás megállapításánál mértéket, vagy mérőeszközt használ, tartozik azt két évenkint időszakos hitelesítés alá bocsátani. A méríéktárgyakat portól, rozsdától és piszoktól meg kell tisztítani és hitelesítésre bemu­tatni. A mezőgazdaságokban és csép­léseknél használt mértéktárgyakért a mértékhitelesítési dijszabásban meg­állapított dijak felét kell fizetni. A mértéktárgyak tulajdonosai kötelesek azokat a dijszelvényeket, melyeket a mértékhitelesítő hivatalok részükre mértéktárgyaiknak úgy időszakos, mint javítás után esedékes újrahite­lesítése alkalmával kiállítanak, mér­téktárgyaik legközelebbi időszakos hitelesítésének időpontjáig megőrizni, mértékellenőrzések alkalmával fel­mutatni s a következő időszakos hi­telesítés alkalmával az eljáró mérték­fiiielesítési tisztviselőnek visszaszol­gáltatni. A rendőrhatóságok, valamint a mértékhitelesítő hivatalok az idő­szakos hitelesítési eljárás befejezte után, mértékellenőrzést tartanak az illető községekken. Azon mértékhasz­náló fél ellen, akinél az ellenőrzés alkalmával oly mértéktárgyakat ta­láltak, melyek nincsenek érvényes hitelesítési bélyeggel ellátva, kihágási eljárás indul meg. Mindennemű fel­világosítás a Csatorna-utca 13. sz. házban, a hitelesítő helyiségben nyer­hető. Veszett macska támadott meg egy asszonyt Veszprémben az And­rássy-úton. A meglepő szerencsét­lenség arra indította a város polgár­mesterét, hogy 90 napos eb- és -macskazárlatot rendeljen el a város egész területére. A Jamboree angol nyelven szép nagy kötetben sok képpel most je­lent meg New-Yorkban. A könyv hangja annyira kedves, hogy alkal­mas propaganda hazánk számára. Pláne hangulatosak részletei a ma­gyar történelemből. Még a csoda­szarvas és a magyar nép eredete is benne van. Itt említjük meg, hogy a Jamboree jó anyagi eredménnyel zárult. Most revideálták a számadá­sokat és abból 8756'58 P tiszta be­vétel tűnt ki. Ezt az összeget a Szö­vetség rendelkezésére bocsátották. Jelentkezzenek az állástalan diplomások. Politikamentes szervezet útján harcolnak érdekeikért. A diplomás ifjúság elhelyezésének elősegítése céljából alakult Állástalan Diplomások Orsz. Bizottsága (ÁDOB), amely dr. Illés József egyet, tanár, orsz. gyül. képviselő elnöklete és jó­formán valamennyi pártot magában foglaló országgyűlési képviselői bi­zottság vezetése alatt immár mint­egy két esztendeje munkálkodik; a m. kir. kormány által egyedül ille­tékesnek elismert ezen politikamen­tes társadalmi szerv, amelyen keresz­tül az állástalan diplomások jelent­kezése, nyilvántartása és ügykeze­lése történik. Abban az országos akcióban, amelyet a közelmúltban a diplomás ifjúság elhelyezése érde­kében a kultuszminiszter indított meg, az állástalan diplomások érde­keit az előbb említett bizottság kép­viseli. Miután pedig ezen akció kere­tein belül csakis az juthat alkalma­zási lehetőséghez, aki az ÁBOB nyil­vántartásaiban szerepel, ezért az ÁDOB e helyről is felhívással fordul az ál­lástalan diplomásokhoz, hogy tekintet nélkül arra, hogy ennek előtte már ma­gánál az ÁDOB-nál, vagy ennek egyes szakosztályá­nál, akár bárhol másutt nyilván ta rtásra jelen íkez­tek, az új egységes eljárás céljából személyi adataik­kal az orsz. nyilvántartás részére legkésőbb március l-ig jelentkezzenek. Állástalan diplomásnak számít minden alkalmazás nélküli magyar honpolgár férfi és nő, aki magyar egyetemen, vagy főiskolán szerzett, vagy külföldről nosztrifikált hasonló rangú oklevéllel rendelkezik. (Pl. orvos, mérnök, jogász, közgazdász, gazda, tanár stb.) Aki nem bir fő­iskolai képesítéshez kötött oklevél­lel, mint pl. tanító, jegyző, technoló­gus, felsőkereskedelmi iskola stb. ebbe a fogalomjelölésbe még nem sorolható be. Az általános jelentkezés a terve­zet szerint a következő módon tör­ténik : A fővárosban lakó állástalan dip­lomások az ÁDOB helyiségeben (Budapest, Országháza Árkád sor) naponta délelőtt 9—2-íg és délután 4—6-ig személyesen jelentkezhetnek, lehetőleg okmányaikkal együtt. Akik okmányaikat bármi oknál fogva egy­idejűleg magukkal hozni nem képe­sek, azok adataik hitelességét, a fent jelölt határidőn belül igazolni tar­toznak. A vidéken lakók közöljék nevüket és pontos lakcímüket levelezőlapon' az ÁDOB-bal, hogy onnan postán két darab kérdőivet kaphassanak, amelyek kitöltve visszaküldendők az ÁDOB címére. Okmányok melléke­lése ezúttal felesleges, az adatok helyessége helyileg fog igazoltatni. Természetes, hogy helytelen adat­szolgáltatás következményei az illető jelentkezőt sújtják. Kedoes Sógor, Bőre Gábor Bíró Úri Vöttem utolsó levelét jó egés ség­ben, akiben panaszkodik, hogy az urak a főváros után Lepénd község átonómiáját, vagy mi a csudáját is, el akarják szödni. Hát nagy baj lö het az országban, ha már az urak­nak is olyan kevés ilyen szörkeze tük van, hogy a szegény községek­től is el akarják rabolni. Vigasztalást tőlem ne várjon, én inkább egy me­sét mondok el, akit egy régi könyv­ben olvastam. Kies Kárpátokon innen, vagy tul, hogy hol, már nem tudom egészen biztosan, de élt egyször egy módós gazda, kinek sok apró és nagy mar­hája vala. Megirigyölték ezt a farka­sok és nagy titokban egybegyültenek, hogy a gazda sorsa fölött határoz­zanak. Egy pufók ordas beszédje nyomán el is határozták, hogy véget­vetnek a gazda jódolgának s ezöntul majd ők gazdálkodnak. De az a pu­fók ordas nemcsak a gyülekezetben járatta a bagólesőjét, hanem egy \ óvatlan pillanatban igen elszólta ma­gát, úgy, hogy a módos gazda mög­tudta, mi készül ellene. Lött erre nagy sürgés-forgás és a sok cseléd fogadva fogadta, hogy nem engödi ebök harmincadjára jutni a gazda sok marháját. De összeröffentek erre az ordasok is, mert erre igazán nem számíthat­tak. Már most mit csináljanak? Ha ott mindenki flintával várja őket, ak l or valószínűleg lepörkőlik a bun­dájukat s haszna mégsem lősz az egész teróbálkozásnak .. . Valahogy mög köllene hiúsítani a gazda nagy készülődését. . . Hogyan ? . . . Ezt még nem tudták. Végre sok-sok szó­pocsékolás után erre is rágyüttek: elhatározták, miszerint nem támadják meg a gazdát. Az asszonnyal békességet és jó egészséget kiván, mint egyéb­ként Durbints sógor bugaci halottgém. ÍM Hangos Mozgúszinház BEMUTATÁSBA KERÜLŐ MŰSORA S ELŐADÁS A VILÁGHÍRŰ ZEI88-IHOK HANGOSFILM VETÍTŐ KÉSZÜLÉKKEL. • ••••IIIIIIIIII(IIIIIIIIIilllllllll(IIIIIIIIIIt*B»<tl Febrnrtr 3—4, Szombat—vasárnap. Ezt a filmet mindenkinek látni kellt Az idény egyik legszenzációsabb filmjet LIANE Kf AID és (Í1ISTAV »IESSL lenyűgöző világsikere: Ketten az éjszakában, Izgalmas történet egy gyönyörű nőről és egy titokzatos férfiről 12 fejezetben, Carl Boese mesteri rendezésében. Főszereplők r Liane Haid, Gustav Diessl, Paul Kemp, Ery Bos és Paul Ottó. A Ssah^ra őrsége. Képek az idegenlégió életéből. Cinci néíás mókái. Remek trükkfilm bohózat. Hangos Magyar Világhlradó. Február 6—7—8. Kedd—szerda—csütörtök. „Phöbus" filmszenzáció! Az idény egyik nagy eseménye t JERITZA MÁHIA. Európa leghíresebb énekesnőjének egyet­len filmje: A nagyhercegnő. Gyönyörű orosz történet 12 fejezetben, ILehiír Ferenc remek zenéjével. SZEREPOSZTÁS: A'exandra nagyherceg­nő Jeritza Mária Mihály nagyherceg . Paul Hartmann Nikolai herceg . . . Slezák Leó Werner karmester. . Johannes Riemann A szakács Szőke Szakáll Színhely: Szentpétervár és Bécs. Sodrédfisnk Szakáll! Szőke Szakáll kacagíató bohózata 3 felvonásban. Fúx Világfti?adó. Február 9-10—11. Péntek—szombat—vasá,rnap. Ha egyszer az életben jól akar mutatnt $ okvetlenül nézze meg GUSZTÁV FBÖLICH első idei Párizsban készült filmremekét: Csak egyszer az Az idény egyik legjobb filmoperettje fejezetben. Főszereplők : Gustav Frölich és Camilla Horn. Zsúr Hiekay Mauséknál. Kacagtató rajzfilm-bohózat. Hangos Magyar Világhlradó. Fox Világhlradó. Előadások kezdete; Hétköznapokon Vi? és Vs9 órakor, vasár- és ünnepnapokon 6 és V* 9 órakor. — jegyelővétel t Délelőtt 11 —! 2-ig, délután az előadások kezdete előtt 1 órával — Jegyrendelő telefonszám z 194. — A telefonon rendelt jegyeket kér­jük egy negyedórával az előadás kezdete előtt kiváltani. Mészáros Mihály ÜXHZ^li JDivaios bel­és kálíSldi sxövetekben dús rálassték. Könnyű fizetési teltételek. Í Ferenc- és Kossutii-utca sarok.

Next

/
Oldalképek
Tartalom