Pápa és Vidéke, 22. évfolyam 1-52. sz. (1925)

1925-01-04 / 1. szám

PAPA E8 VIDÉKE 4 1925 január 4 Köszönetnyilvánítás. Mindazoknak, kik drága kis leánykánk elhunyta alkalmával részvétüket nyilvánították, teme­tésén megjelentek ét ravatalára koszorat ragy csokrot helyeztek, ez iton mondunk hálás köszöne­tet. Ktilöa is köszönetet mondunk a Pápai Hadviselt Iparosok Da­lárdájának a temetésen való szí­ves közreműködésért Dudás-család. Hálanyiíatkozat. Mindazoknak, kik felejthetet­len boldogult férjem, illetve apa, testvér, após és nagyapa temeté­sén megjelenni szívesek voltak, fogadják ez úton hálás köszöne­tünket. Keszey'Cs&lád. Őnagysága nézze át a ruhatárát hogy divatját mult ruháit még januárban föíujíthassa Erdélyinél. Eladó a Kishegyen egy szép kis szőllő, gyümölcsfákkal beültetve és szép kis hajlékkal. Ugyanott egy hálószoba-butor és egy négykerekű kézi kocsi. is eladó. Értekezni lehet VINHOFFER KÁROLY kalaposnál, Tisztviselő-telep. (Sarok biz.) A „Nyíregyházi nagy napok"-ból Énekes János egri kanonok áital ren­delt harangok szentelési ünnepélye alkalmából közöljük az „Egri Egyház­megyei Közlöny" f. hó 1-én megjelent %z mából a következőket rövid kivo­natban : 0A két áj harang a Harangmfiwk R. t. (Eccíesia) öntése. Az tgyk 14 mm. (,D* hangú), a másik 5 mm. ^A" hangú), melyek a S mm.-As „F* hangival együtt gyönyörű D mollban hirdetik Isten dicsőségét. Az új harangok hingjával a legkríti kusabb szakértők is a legnagyobb mértékben megvannak elégedve. Nyíregyháza. Bakos Károly s. k.' Plébániahivatal Celldömölk. 282/1924. «z. .Ecclésia" Harangííiivek R. t. Tek. Igazgatóságának Budipest „Celldömölknek, környékének és z búcsújáró jámbor híveknek öröme tel Jesl A több évi némaság szomorú ságát fölváltotta az általános, lelkes Sröm. Az elvitt és megsiratott „László" harang helyett megérkezett a Boldog tágos Szfiz búcsújáró helyéhez mé tó ij nagy harangnnk, a „Szflz Mária" harang. A celldömölki hívek áldozat készsége, a környékbeli földesurak nemesleikü bőkezűsége és a búcsú­járó katholikusokr.ak hozzájárulása lehetővé tette azt, ami lehetetlennek látszott. 1924. szept 8. a óta már helyén az éj harang: hívogatja az élőket, siratja a holtakat. Méltósággal teljes, gyönyört, messz* ható a hangja, „cis* az alaphangja, 1624 kgr. súlya. Az alaphsngra fölépített hármashang zat akkordjával kellemesen hat a fülre és ájfatosságra hangolja a lelkeket. Az „*" mellékzöngének kicsengése moll hangnemszertiséget és bánatos jelleget kölcsönöz búgásának. Vala­hányszor megszólal, mindannyiszor az „Ecclesia" Harangmfivek R. t. szo lidságát és szakértelmét dicséri. Síi ves fáradozásukat, figyelmes és pon­tos kiszolgálásukat, előzékenységüket hálásan köszönöm Celldömölk, 1924 nov 12. — Kiváló tisztelettel: Dr. Horváth Károly s. k plébános, hii községi elnök Pecsét: A celldömölki | rk. plébáni; hivatal ptcséíje." Milyen gyorsan szállít az „Ecclésia* Harangmfivek R. t. harangokat. Kendet 6 ecjfcie M««ye Harangok gálya Megrendelés ét szállítás kelte R. k. Kenderfa Vas 200 kg. VIII. 2. IX 11. R k. Heves iigra Heves 134 kg. • 7. IX. 2. 8 k. Delk Heves 330—140-75 kg. » 7. IX. 3. Ref. Kismarja Bihar 560 kg. * 14 X 13 Rcf. N^gyccsei S?aímár 960 kg. • 17. X 23 R. k. Tömörkény Csongrád 480 kg. » 19. IX. 17. R> k. Karancskeszi Nógrád 330—100 kg. V 20. IX. 27. Ref. Barabás Bereg 400 kg. » 5. X 16. Ref. Felsőnovaj Abauj 280 kg. » 21. X 13 R- k. Pusziadofros Szabolcs 240—120 kg. 0 23 X 16 R. k. Bafconyszentkirály Veszprém 140 Kg. » 25. IX 26 Ref. O/Ci Somogy 120 kg. » 27. X. 18. R. k. K*[o'y Somogy 170 kg. IX 1. . 2 R. k. Gyeneediós Z la 120-65 kg, » 4. , 10. R. k. Nyíregyháza Szabolcs 1320—400 kg. » ft. XI 8 R. k. Tósztg Szolnok 280 kg. » 1. X. 29. G. k. Nyirpazony Sfboícs 115 kg. V 1. X 9 R f. Darvagárdony Somogy 280-170 kg. » 13 XI 9. Ref. Csökmő Bhar 400 kg. • 29 XI 13 R k. Nagyrákos Vas ICO kg.. X 2 Xi 11. Ev. Mucsfá Tolna 400 kg. • 4 X 29. Ref. N gykőrös Pest 800—400—240 kg. » 18 XI 27. Ref. Gyu'avási Bi ktg 330-165—100 kg„ m 16 XII 5 R k. Boronka Somogy 140-40 kg. m 21. XII 3 Ref. Veíerxü Fejér 240-75 kg. m 23 XI 27. Ev. Némethidas Baranya 240-120 kg. m 30 XII. 11. R. k. Kemenesmál Vas 80 kg. m 29 , 10 R. k. Orosztony ZM 170 kg. XI. 5. . 9 R. k. Egyházassztesid Vas 170 kg. » 9 , 11. Ref. Kecskemét PtSÍ §60-560-10 kg. m 5. , 19. R. k. Gyulaj To ra 560—50 kg. » 10. , il­tef. Szólád Somogy 330-1C0 kg. » ÍZ , 10. JR. k. Fedémes Heves 200 kg. > 10 » n. Épület árverési hirdetmény. Gyarmat községben 1924. évi január hő 8 án délelőtt 9 órakor egy nagy emeletes magtár, mely alul lakásul szolgál, s egy 300 métert meghaladó, téglából ép«l£ borpince, mely a csornai apátság tulajdona volt, lebontás, illetve építkezés céljaira önkéntes árverésen elfog adatni. Részletes felvilágosítások és az árverési feltételek Gyarmat község jegyzőjénél a hivatalos órák alatt, vagy Pápán ifj. Horváth József építési irodájában (Fő-utca 23. sz.) nyerhetők. Eladó ház. A Szsntllonai-utca 10. silmA ház, mely áll 7 szoba, 4 konyha, 3 éléi­kamra és nagy pincéből, eladó. Értekezni leliet TAKÁCS FERENC mfikertésznél, Fő-utca 14-ik szám. HiRDETESEK^tr^T Weber Albert Pápa, Celll-ut ». gépraktárában minden- y ar rogép kapható 1 évi részletfizetésre, előleg nélkül. Gazdasági gépek, szívó­gáz- és benzinmotorok S éri rénletfizetéire. Első Tohaji Honyahgyár H-ITofeaj. Garantált, szavatolt, vegytiszta, borpárlat. IHedicinal és Diake­I*B tiker konyak, E-E Félerakat Pápán NEPPER REZSŐ DBOGIBIA. Orvosok és tanárok által ajánlva. 242. A legfőbb pótkávé! fnMuítfi MERT ÍAJAT TERMELÉIU TIIZTAúEG ÉSZ* /ÉGEfNYERfAHYA 60KB0L KÉKÜL. CYÁRAk: IZOLDGAZDAÍAC P0HYVÁDPU12TÁ MEZŐLAK. Kapható minden füszerlizletben. Főlerakat: Pápa és Vidéke ,.HA»GTA" Keresztény Fogyasztó, Termelő éH Értékesítő Szöretkezet Uh üzletében, Főtér 22. szám.

Next

/
Oldalképek
Tartalom