Pápa és Vidéke, 16. évfolyam 1-222. sz. (1921)

1921-02-25 / 45. szám

2. PÁPA ÉS VIDÉKE -1921 február 22. fi teciir Min csalásának bonyodalmai. Budapest, febr. 24. AMercur Bank csalása ügyében a rendőrségre ujabb feljelentések érkeztek. Ezekben a felje­lentésekben a följelentők elmondják, hogy olyan nagy veszteségeket szen­vedtek, hogy több üzletfelükkel szem­ben fizetésképtelenekké váltak. Ilyen hitelezők ellen három följelentés érke­zett, mire a rendőrség letartóztatta őket. fiki gyalázta a nemzeti hadsereget. Budapest, febr. 24. Még 1919 november 15-én, a nemzeti hadsereg­nek a fővárosba való bevonulása nap­ján Lichstern Ferenc női szabó gyalázta a nemzeti hadsereget, mire letartóztat­ták. Most a biróság három hónapi fog­házra és 1000 korona pénzbüntetésre ítélte el. fi fÜFQkÜk és a londoni konferencia. Pár is, febr. 24. A Malin csütörtök reggeli száma londoni tudósítójának jelentése alapján azt a hirt közli, hogy az angorai és konstantinápolyi török küldöttségek megegyeztek. Tegnap este együttes értekezletet tartott a két bizott­ság, amelyen abban állapodtak meg, hogy egy delegáció fogja képviselni a londoni konferencián Törökországot és ennek a delegációnak vezetését Pekis Samy bég, az angorai kormány külügyminisztere veszi át. Mindjárt meg is alakították a delegációt és egy jegyzéket szövegeztek a török követelesekről, amelyeket a lon­doni konferencia szombati ülésén fog­nak előterjeszteni. A török követelések főbb pontjai ezek: 1. A franciák ürít­sék ki Ciciliát, a görögök Szmirndt. — 2. A semleges tengerszoros ismét török fönnhatóság alá kerüljön. — 3. Az euró­pai határt északabbra kell tolni az Emnos-Midia vonalig. — 4. A pénzügyi ellenőrzés kiküszöbölendő. HÍREK. — A Kath. Leánykör szombaton este 6 órakor tartja a bencés főgim­náziumban szokásos összejövetelét, amelyen vetített képekkel kisert elő­adás lesz. — A Felsővárosi R. Kath. Ol­vasókör mártírjainak emlékéért. A Felsővárosi Róni. Kath. Olvasókör vasárnap tartotta közgyűlését, dr. Tenz­linger József polgármester elnökletével, amelyen régi tisztikarát újból megvá­lasztotta. A gyűlés egyhangú lelkesedés­sel határozatot hozott, hogy a véres emlékű 1919 március 15.-én a vörösek politikai gyilkosságának áldozatul esett két derék köri tagja: Mórocz Antal és Stefanies István, a két már­tír emléke iránti kegyeletének méltó módon kiván adózni. Ezért minden március tizenötödikén a Kör gyászmise után kivonul a két martir sírjához és és arra koszorút helyez. — A gyűlés egyébként szintén egyhangú lelkese­déssel nagyjelentőségű határozatot ho­zott : kimondotta, hogy testületileg belép az újra szervezkedő Kath. Népszövetség tagjainak sorába és annak eszméit ter­jeszteni igyekszik.—A'Kör ki akarván venni részét a kath. plébánia templom harangjára megindult gyűjtési akcióból is, ennek céljaira a Kör vagyonából 1000 koronát szavazott meg. — A Kath. Munkásnő Egyesület ma, pénteken este (3 órakor tartja ren­des böjti összejövetelét. A mai előadás tárgya: Judas. — Kórházi hir. Dr. Vojacsek Gyula, az Irgnlinas-rendi kórház főorvosa mű­ködését folyó hó 28-án megkezdi Az uj főorvos délelőtt 8—10-ig, délután 2—4-ig tart rendelőórákat. — Dr. Mezey Kornél rendelőóráit viszont délelőtt 10— 12-ig, délután 4—6-ig tartja. — A Pápai Református Leány­egyesület estélyei. A Pápai Ref. Leanyegyesület f. hó 28-án, hétfőn és március hó 1-én, kedden, mindkét nap este 8 órai kezdettel Ihdszné Jókai Etelka úrasszony védnöksége alatt a városi színházban jótékonycélu előadást rendez. — A február 28-iki, hétfői est műsora a következő lesz: 1. Attila udvara. Élőkép. Alakítják: Attila — Schnetzer Gyula; Csaba — Zitterbarth Ödön; Attila udvarában jelen levő nők csoportja : Bodor Jánosné, Csekey Jolán, Medgyasszay Ilona, Meinhardt Sári, Péter Baba, Dr. Tenzlinger Józsefné, Dr. Tóts Istvánné, Tóth Vincéné. Ifjú lantos — Veress László; agg lantos — Pataky Lajos; görög stb. udvarokból jelenlévők: Molnár Elemér, Mihályi Géza, Bertoja Zoltán, Bagócsy Lajos, Döbreutey Béla, Németh János. Öreg és fiatal hunok csoportja: Szőllősy Sándor, Lelkes Ferenc, Erdélyi János, Czike János, Glatz Lajos és Szabó Árpád. — 2. Quartett. Haydn Op. 31. Előadják: Gáty Ferenc, Gáty Miklós, dr. Kiss László, Alexay Barna. — 3. Költeményeiből felolvas Medgyasszay Gyulu Vince mezőföldi ref. esperes. — 4. Énekel Pap Zoltánné, zongorán kiséri HorváthEndréné.5. Csiribiri. 1 felvonásos vígjáték. Irta: Móricz Zs. — Rendezi Anday Ferenc vöröskeresztes tisztviselő. — Személyek: A mama — Szabó Ili, Pál — Anday Ferenc, Irénke — Krausz Adrienne, Erzsébet — Kálmánná Szőllősi Karola, Kati — Faragó Irén. — A március 1-i, keddi esten bemutntásra kerül a Titok. Népszínmű, 3 felvonás­ban. Irta Zachariúsné Kallós Ilona. — Rendezi Anday Ferenc vöröskeresztes tisztviselő. — Személyek: Fodorné — Szalay Juliska, Lajos fia, molnár — Anday Ferenc, Zsófi, szolgáló Fodorék­nál — Viz Baba, Sándor, öccse — Gáty Miklós, Mihály, öreglegény — Tamas Árpád, Feri, molnár inas — Tóth Endre, Tini, varróleány — Lauer Gizella, Biró — Antal Gyula, Kovács Gábor rendőr — Bagócsy Lajos, Zsuzsa, Mihály fele­sége — Szabó Erzsi, Postás fiu — Lázár Ferenc, Öreg halász — Szendi Árpád, Egy fiatal asszony — Nagy Rózsi, Egy öreg asszony — Szalay Irén: Böske és Panni, nyoszoló lá­nyok : Molnár Annus és Nagy Piroska, Borcsa — Tóth Ilona, Jutka — Hatvani Rózsi, Lidi — Hatvani Erzsi, Rozi — Molnár Juliska, Julcsa — Kardos Margit, Ágnes — Jílek Irén, I. hegedűs — Alexay Barna, II. hegedűs — Csonka Jenő, Bőgős — Horváth Lajos, Klari­nétos — Jílek Laci, Andris — Rezenka Jenő, Jóska — Gáál Iván, Bálint — Horváth Ernő, János — Győri Ernő, Pista — Ferenczy Ernő, Márton — Kovács Elek, Imre — Szakáll Ernő, Pali — Varga Péter. — A tiszta jövö-' delem ötven százaléka a Területvédő Liga céljait szolgálja. — Helyárak: Nagypáholy 140 K, kispáholy 100 K, erkély 1. sor 25 K, 11. sor 15 K, föld­szint 1.—IV. sor 25 K, V.—VII. sor 20 K, VIH.—X. sor 15 K, XL—XIV. sor 10 K, karzat 6 korona. — Jegyek előre válthatók Kis Tivadar Könyv­kereskedésében és este a pénztárnái. Felülfizetések köszönettel fogadtatnak és hirlapilag nyugtáztatnak. Minkét estét megelőzőleg délután 3 órakor ifjúsági előadás lesz 10, 5 és 3 koronás hely­árakkal. — Gyászjelentés Jelentettük már, hogy gróf Lubiensky János ny. altá­bornagy Sopronban elhunyt. A halál­esetről az elhunyt családja a kövel­kező gyászjelentést adta ki: — „Gróf Lubno-Lubienski Jánosné szül. báró Bourguignon Hermine mély fájdalommal jelenti maga, gyermekei, nienye, unokái, sógornője, valamint az összes rokonság nevében, hogy forrón szeretett férje illetve atyjuk, apósa, nagyatyjuk, test­vére, sógora, rokonuk nagyméltóságú gróf Lubno-Lubienski János ur cs. kir. kamarás, ny. altábornagy a hadiékit­ményes III. oszt. Lipót-rend lovagja, a hadiékitményes II. oszt. vaskorona-rend, a hadiékitményes III. oszt. érdemkereszt^ a II. oszt. német vaskereszt és még más bel- és külföldi érdemrendek tu­lajdonosa hosszas szenvedés után feb­ruár 18-án esti 10 órakor 58 éves korában az Urban jobblétre szenderült. — A drága halott tetemei ideiglenesen február hó 20-án délután 2 órakor a soproni Szent Mihály temetőben helyez­tettek pihenőre. — A szentmise-áldozat a megboldogult lelki üdvéért Pápán, február 26-án délelöt 9 órakor fog be­mutattatni az Urnák a plébánia tem­plomban. Pápa, 1921. évi február hó 22-én. Gróf Lubno-Lubienski Szaniszló, Gróf Lubno-Lubienski "János, Gróf Lubno-Lubienski Constanzia gyermekei. Gróf Lubno-Lubienski Szaniszlóné szül. Androwska Zlata menye. Stan Josefine szül. Lubno-Lubienski grófnő (Posen) nővére. Dr. Chlapowski Ferenc (Posen) sógora. Gróf Lubno-Lubienski Boris, Gróf Lubno-Lubienski Vlasda unokái." — Az elhunyt lelkiüdvéért tartandó szombati gyászistentiszteleten a ható­ságok és testületek is képviseltetik magukat. — A Vöröskereszt Egyesület f. hó 27-én, vasárnap délután 5 órakor közgyűlést tart a városháza nagytermé­ben, melyre a tagokat tisztelettel meg­hívja az Elnökség. — A szegényeknek. Özv. Blau Adolfué végrendeleti kívánsága alapján hagyatékából temetése napján 1000 koronát osztottak szét a város szegé­nyei között. — A közönség figyelemébe. Fel­hívom mindazokat, akik a Győrvidéki Fakereskedelmi Részvénytársaság fate­lepére kiadott és befizetett tűzifa utal­vánnyal rendelkeznek, hogy a tűzifát folyó hó végéig feltétlen elszállítsák, mert március elseje után az utalványokra tűzifa kiadva nem lesz. Pápa, 1921 évi február hó 24. Dr. Tenzlingér s. k. polgármester. — Ez igy néni mehet tovább! A keresztényszociálista párt és a lakás­hivatal. Százak és ezrek lelkében fel­gyülemlett nemes haragnak és keserű­ségnek adunk csak kifejezést akkor, amikor a nyilvánosság előtt iß feltárjuk azt a hihetetlenül hangzó valóságot, hogy a négyezer tagot számláló keresz­tényszociálista pártnak, a munkás szer­vezeteknek és a husz év óta működő régi keresztény munkásegyesületnek helyiségét nem tudjuk vissza szerezni.­' Furcsán hangzik ez, de ugy van, hogy annak az egyesületnek számára, amely a múltban egyedül küzdött a keresztény eszme megvalósításáért, most a keresz­tény kurzus, a „fehér terror" idején Pápán nincs hely a jogfolytonosság nagyobb dicsőségére. Mindenki tudja azt, hogy a keresztényszociális egye­sület régi helyiségét még az őszi rózsás forradalom idején az akkor teljhatalom­mal rendelkező vörösek fegyveres erővel rombolták széjjel, mert tudták azt, hogy velük szemben egyedül, a keresztény­szociálista párt és szervezet az egyetlen hatalom, mely férfias elszántsággal mert oda állni, ahol a keresztény magyarság érdekeit velük szemben védeni kellett. Védtük is körömszakadtáig, utolsó lehel­letig még akkor is, mikor a géppuska ropogott és ártatlan keresztény emberek vére festette pirosra az utca kövezetét. Azóta már másfél év telt el és ezen idő alatt kilincseltünk, jártunk, keltünk sokszor a lakáshivatal előszobájában^, de a vége mindig az lett, hogy á keresztényszociálista pártot igényével elutasították. Hogy a régi otthonunk visszaállítása mit jelent nemzeti és szociális szempontból, azt nem szük­séges bővebben magyarázni azok előtt, akik a keresztény Magyarország meg­valósítását komolyan fogják fel. Lehet­nek egyes embereknek érdeki, jogai, melyeket teljesíteni kell, de mind ez alul kell, hogy maradjon akkor, mikor egy ország keresztény szellemben való meg­erősítésén fáradozó egyesület helyiség­hez juttatásáról van szó. — Hogy mind ez ideig nem tettük ezt botrányos ál­lapotot, tettük ezt azért, mert bíz­tunk abban, hogy a lakáshivatal vezetői és annak intézői befogják látni annak igazságot, hogy a legnagyobb és az egész ország érdekében fontos hivatást teljesítő testületnek joga és szüksége van egy helyiségre s ennek megoldását minden rendelkezésére álló eszközzel előfogják segiteni. De csalódtunk és a lakásh'vatai nagyra hivatott vezetőinek ígéreteivel szemben az történt tegnap is, hogy (mint ez már szokásban van) az ellenfél fiskálisa beszél, kesereg, könnyeket sajtói a gyenge szivü hivatal tagjainak szeméből, hivatkozik a mos­toha időjárásra, rossz termésre, cikk­cakkos paragrafusok ilyen-amolyan rendeleteire és a vége az lett, a keresz­tényszociálista pártot (már a jó égíudja hányadszor!) ismét elütötték a helyi­séghez való jogától. A lakáshivatal (keresztény tagjai) kimondották a szen­tenciát és humoros kézdörzsöléssel el­intéztek ami legéletbevágóbb ügyün­ket. Az ott levő zsidó fiskálisok mar­kukba nevettek és örömmel konstatálták, hogy hiszen a lakáshivatal egészen jó uton jár. Nem, ez igy nem mehet to­vább. Mi nem felejtünk és a rajtunk esett sok kisebb-nagyob sérelmeket följegyezzük. Majd jön idő, ha ma nem, hát holnap, amikor az egyes emberek és hivatalok gáncsvetését számon fogjuk kérni. Kiadó: Ker. Nemzeti Nyomdavállatat. Laptulajdonos: a Pápai Ker. Szoc. Párt. Értesítjük tisztelt vevőinket, hogy a legújabb divatú tavaszi és nyári MODELLEK megérkeztek. Szalma-kalapok át varrását, vasalását, valamint férfi filc- és kemény-kalapok tisztítását és vasalását a legrövidebb idő alatt elkészítjük. — Tisztelettel LUDVÍG NŐVÉREK Pápa, Márton István utca 4. szám. HIRDESSEN /""••• 5 ELADÓ. • • Tömör, sárgaréz j j villany-csillárok ] 5 egy fehér zománcozott nagy í i takaréktűzhely és többféle : • dísznövények: tuják, futóró- • ü zsák, oltott rózsák és bux- j » baumok. — Megtekinthetők j | a tulajdonos lakásán, illetve • f udvarán. — « • • • Pápa, Vörösmafty-utca 2. • egy tömör diófa, politúros, ezíistveretü Megtekinthető a kir. já­rásbíróságnál a 22. számú szobában. Vidéki yárosbon vagy állomással biró j németajkú községben csinos, j beköltözhető magánház\ néhány hold ingatlannal, I vételre kerestetik. « Cim megtudható a kiadóhivatalban. • Egy négy Béerös Marsehall ­féle gözcséplö­garnitúra eladó. Megtekinthető SZALAY LAJ@S nagyvencüéglősnél, Homokbödögén.

Next

/
Oldalképek
Tartalom