Pápa és Vidéke, 15. évfolyam 1-113. sz. (1920)

1920-08-20 / 69. szám

XV. évf. 69. szám. Péntek — Pápa, 1920 augusztus 20. Ara 80 fillér. Pályaudvaron I koron». PAPA ES VI1EKE Migiilinifa minden nap, ünnepeli hivéfelével. Előfizetés: egy hóra 20 K. KERESZTÉNY POLITIKAI NAPILAP SserkesstSség éa kiadóhivatal i Török Bálint u. 1. 86 Telefon 11. R kormány pénzügyi helyzete. Kéjzlll a nagy adóreform. — R nagy vagyonok éj nagy jövedelmek megadóztatása. — /I fényűzési |dó. — Rz adócsalók büntetése. — R híborus vagyonok. — Emelik a földadót Is. — R pénz kicserélése. — Báró Korányi Frigyes pénzügyminiszter nyilatkozata. Báró Korányi Frigyes pénzügyminiszter szi­ve« volt fogadni budapesti tudósítónkat és lapunk számára az alább kővetkező nyilat­kozatot bocsátotta rendelkezésére. Ez a nyi­latkozat a kormánynak részletes pénzügyi proerammját tartalmazza és nagyfontosságú kijelentéseivel egész pénzügyi politikánk jö­vendő útját kijelöli. A pénzügyminiszter nyilatkozata a követ­kező : — Hazánk pénzügyi politikáját egészen a rekonstrukció szolgálatába kell állítanunk. Két sarokpontja lesz: az államháztartás egyen­súlyának helyreállítása és pénzünk vásárló­erejének emelése. A követendö ut világosan áll a kormány előtt. Ezt az utat minden meg­alkuvás nélkül, vaskövetkezetességgel kell követni és törhetetlen eréllyel, mert ettől függ, hogy hazánkat az ideig-óráig talán népsze­rűbbnek látszó, de igen rövid idő múlva teljes katasztrófát okozó megalkuvó politika veszélyétől megmentsük. Ez az egyedüli ut a magyar nemzet megmentésére és felvirá­goztatására. — Az államháztartásba szigorú rendet kell hozni. Véget kell vetni a forradalmak okozta elfajulásoknak, ötletszerűségeknek. Az állami élet minden terén az adott viszonyoknak meg­felelő programmokat kell felállítani, amelyek számot vetnek egyrészt a termelő munka, a rend, a fogyasztás szükségletének kielégíté­sével, de másrészt az ország mai válságos helyzetével és pénzügyi erejével is. Egy fillérrel sem szabad az államnak többet köl­tenie, mint amennyi épen elkerülhetetlen. Le kell mondanunk arról, hogy a tetszetős látszat kedvéért olyan uj intézményekre költsünk, amelyre a gazdag Magyarországnak sem volt pénze, — hacsak nem közvetlenül termelést szolgál — hogy népszerűségi szempontokból bármire is pénzt adjunk, amit a nemzet java s a közgazdasági élet fellendítése nem ok­vetlenül kiván meg. Számolnunk kell azzal, hogy a magyar uralom ma az ország egy­harmadára terjed csak. Kevés megmaradt adófizetőnk minden fillérjével takarékoskodni kell. Semmi feleslegeset, semmi fényűzést, még csak nélkülözhető kényelmességet scni szabad megtűrni. Ma mindez csak szemfény­vesztés lenne kifelé, Onámitás befelé. Szegé­nyek vagyunk. De gazdagokká kell lennünk. Ennek előfeltétele a takarékosság. — A második fellétele a józan önzésből is folyó áldozatkészség. Nagy adókat kell megszavaznia a törvényhozásnak. Ha meg­teszi, — és meg is fogja tenni — rövidesen kikerülünk a hajiról s mindenesetre elkerül­jük a végső összeomlást. Ha alkuszunk és szükkehlück lennénk, az adótcher ugyan könnyebb lehet, de rövidesen teljesen elérték­telenednék pénzünk, megszűnnék a közgaz­dasági élet folytatásának lehetősége és ezután a nagy adóknál sokkal nagyobb baj követ­keznék bc: az ország önálló fennmaradása lehetetlenné válnék és bcállana a teljes an­archia. — Az adójavaslatok készen vannak. A tulajdonképpeni nagy adóreform is előkészí­tés alatt áli. Célja lesz egész össze-vissza kuszált adórendszerünk egyszerűsítése, igaz­ságosabbá és eredményesebbé tétele. Ahhoz azonban a pénzügyi közigazgatásnak olyan gyökeres átalakítása is szükséges, hogy ad­dig nem várhatunk. Egyelőre tehát, átmene­tileg, a fennálló adónemek mindegyikénél meg kell tennünk azokat a változtatásokat, amelyeket a pénz értékcsökkenése megkiván. Egyben emelni kell a nagy vagyonok s nagy jövedelmek — különösen a könnyen szerzett jövedelmek — terhét. Adóval és igen magas vámokkal kell sújtani a fényűzést. Emelni fogjuk az illetékeket is. Főként az örökösödési illetéket, amely erős progresszióval fog emel­kedni. De figyelmet kívánok fordítani arra, hogy a családban maradó vagyonok után az az illeték ne legyen akkora, hogy a családbeli örökösök vagyoni állását veszélyeztesse. Egy­általában figyelemmel leszek arja, hogy a ja­vasolt emelések elviselhetők legyenek. De ezek az emelések a minimumát jelentik an­nak, amire az államnak feltétlen szüksége van. Igen szigorú intézkedéseket javaslok a törvényhozásnak azok ellen, akik az állam megkárosításának szándékával nem vallják be becsületesen jövedelmüket és vagyonukat. Akik az uj törvénnyel meghatározandó adó­csalás bűntettét követik el, egészen öt évi börtönig lesznek büntethetők. A kiegészítő vagyonadónál a vagyon értékét a teherviselő­képesség figyelembe vételével állapítjuk meg. Aki azonban a háború alatt szerzett vagyont, az erősebben fog adózni. Erősen emeljük a tőzsdeforgalmi adót. Hatásos közigazgatási intézkedéseket tervezünk az alkalmi üzér­kedők igazságos megadóztatása iránt. E cél­ból a már kis keretekben meglevő pénzügyi nyomozó szervezetet jelentékenyen kell majd kibővíteni. A földadót is emelni kell. Lehetet­len nein emelnünk, mikor átlagban egy tojás árából egy katasztrális hold főid adóját lehel kifizetni. Az ezzel összefüggő intézkedések egész láncolatát egy-két hónapon belül kell végrehajtani. Természetes, hogy a különböző érdekeltségi körök között bizonyos versengés fog beállni abban a tekintetben, hogy mind­egyik keveselni fogja a másik terhét. Ezzel számolunk. De a teher igazságos megosz­tását a nemzet egész gazdasági életének alapos megfigyelése alapján s igen gondos megfontolás után állapítjuk meg. — Közben folynak majd az előkészületek az egyszeri nagy vagyonadóra. E célból előbb meg kell állapítani a háborús terheket, ami csak békekötés után lehetséges és a nemzetvagyont. Ha majd ezt az áldozatot is kéri az állam a nemzettől, arra nagyon gon­dosan kell előkészülnie, hogy amit kér, se tulsok, se tulkevés ne legyen és feltétlenül igazságos legyen. — Ezeknek a nagy áldozatoknak hatása, tudniillik a gazdasági viszonyok javulása, a pénz ja\<ulása és az dllamhitel megszilárdu­lása nem fog elmaradni, ha csak a beszedett adókat kellő takarékossággal használjuk fel s óvakodunk a kiadásoknál minden nagyzási hóborttól vagy a könnyelműségtől. Ez lesz a pénzértékemelésnek egyik eszköze. A pénz megjavításának másik eszköze az, hogy semmiféle fölösleges árunak külföldről való behozatalát nem szabad megengedni. A múltban — sajnos — egyes hatóságok e tekintetben nem szívlelték meg intelmeimet s ez nagyban járult hozzá valutánk romlá­sához. Most már a legszigorúbban kell ven­nünk ezt a kérdést és ezzef karöltve kell járnia a kivitel kérdése rendezésének is. Ter­mészetes, hogy a kereskedelemnek minden bürokratikus szabályokhoz való kötése meg­nehezíti a kereskedést. De az exportkérdés ma a valutakérdés legfontosabb része. Kell. hogy a nagy tömegcikkek exportját az állam a valutaszempontokból irányitsa és hogy annak nyereségében az állam részesedjék. — Ezzel kapcsolatban igen szigorú intéz­kedéseket tervezek a határforgalomban. Annak véget kell vetni, hogy hazafiatlan és lelketlen üzérek az ország kárára mérhetetlen csem­pészetet űzzenek. Ami a hiteléletet illeti, e téren jelentős nagy szerepet szánok a szövetkezeti intézmények­nek. A szövetkezet legyen a falu bankja és kiskereskedője és a földmivelő megtakarított pénze a szövetkezet utján jusson a hitelre szorult gazdatársak rendelkezésére. De ez nem azt jelenti, hogy a bankok számára nem marad tér. Óriási tőkeszükséglete lesz egész közgazdaságunknak, az államnak, a városok­nak, a gyáriparnak s a nagykereskedelemnek is. Milliárdokra lesz szükség, amelyeket a bankok szerezhetnek meg, főként a külföldön. Amennyiben ezt a föladatukat azzal a haza­fisággal és mérséklettel teljesitik, amelyet feltétlenül meg kell követelnünk minden ma­gyar vállalattól, nem kétlem, hogy az ország egész közvéleménye rokonszenvvel kiséri működésűket. — Mikor egy ország ilyen veszedelemben van, mint most a mienk, nem frázis, hanem a lét feltétele, hogy a pénz- és hitelügy terén harmónikus együttműködést kell meg­követelni mindennemű intézménytől, amely egyáltalában szolgálatot tehet a közös törek­vésnek: a nemzet közgazdasága talpraállítá­sának. Aki ezt meg nem érti, bárki legyen is, ki kell küszöbölni a gazdasági életből. Egyéni érdekek, csoportok érdekei csak annyiban jogosullak, csak annyiban szabad, hogy érvényesüljenek, ha elsősorban a nem­zet érdekének szolgálatába hajlandók állani. De ilyen másodrendű érdekek előtérbe to­lását és nemzeti céljainkat veszélyeztető mér­téktelen nyerészkedést nem lehet megtűrni, akármelyik oldalról is kíséreljék meg. — A mai szomorú helyzetből van kive­zető ut s talán nein is hosszú ut. De a ki­vezető utat csak ugy találhatja meg az or­szág, ha minden tényező alárendeli magát a céltudatosan, szervesen vezetett pénzügyi akciónak. Lehetetlenné válnék ez azonban, ha mindenki, akinek eszébe jut, külön pénz­ügyi politikát akarna csinálni, vagy ha egye­sek saját külön véleményüknek csoport­érdekek vagy népszerű jelszavak, vagy pe­dig pártpolitikai szempontok felhasználásával tudnak számos követőt toborozni. Jól meg kell néznie s választania a nemzetnek, kire bizza a pénzügyi vezetést. Mert ez a veze-

Next

/
Oldalképek
Tartalom