Pápa és Vidéke, 8. évfolyam 1-53. sz. (1913)

1913-07-27 / 31. szám

1913 junius 15. PÁPA ÉS VIDÉKE. 241. — A XII. Országos Katolikus Nagy­gyűlés védőségét Zichy Gyula gróf pécsi püspök a következő levél kíséretében vállalta el: »Nagyméltóságú Elnök, Gróf Ur! Öröm­mel és köszönettel vettem Nagyméltóságod­nak f. évi jun. 23-án hozzám intézett sorait, melyekben értesíteni méltóztatott, hogy a XII. országos katolikus nagygyűlés a f. évi novem­ber hó 9—11. napjain fog megtartatni. Vég­telenül örülök, hogy e jelentőségében és ki­hatásában folyton erősbödő mozgalom az Országos Katolikus Szövetség állandó gon­doskodásának tárgyát képezi, mert megvagyok győződve, hogy e nagygyűlések — amint a múltban történt — ép ugy a jövőben is nemcsak a magyar katolikus társadalom lel­kes irányításával és szervezésével, hanem maradandó alkotások létesítésével is erőtel­jesen hozzájárul az egész társadalom kon­szolidálásához. Mentől több és hatalmasabb erő működik közre a társadalmi rend lazí­tására, annál fontosabb a kat. nagygyűlések feladata, s annál égetőbb azok megtartásá­nak szüksége, hogy a magyar katolikusok összetartó munkásságának biztosítása mellett az egész társadalom egészséges fejlődését is előmozdítsák. Igaz elismeréssel adózom épen ezért az Országos Katolikus Szövetségnek, mely e mozgalmak szervezésére irányuló hivatásának mindenkor teljes odaadással iparkodott megfelelni. Szivből kivánom, hogy az idei XII. nagygyűlés méltó folytatása legyen az eddigieknek, miért is kész öröm­mel felhívom reá egyházmegyém papságának és hiveinek figyelmét. A felajánlt védőséget köszönettel eltogadom s az előkészítés költ­ségeire 200 koronát utalványozok. Fogadja Nagyméltóságod kiváló tiszteletem őszinte nyilvánítását. Pécs, 1913. jun. 29. Zichy Gyula pécsi püspök«. — Az Önkéntes Tűzoltó-Testület jövő hó 17-én a Kat. Kör kerthelyiségében nyári táncmulatságot rendez, melynek sikerén 200 tagu rendező-bizottság buzgólkodik. — A „Polgári Kör" mult vasárnap tartotta idei nyári táncmulatságát saját kert­helyiségében. Dacára az idő hüvösségének s annak, hogy majdnem negyedóránkint vál­tozott a felhők állása, mely esővel fenyegette a táncmulatság sikerét, mégis 9 órára meg­tellett a helyiség nagyon szép közönséggel. A helyiségbe való belépéskor kellemes meg­lepetésben részesültek a mulatni vágyók. A kerthelyiség — mely nagyon szép ugyan — egy bizonyos fokú ridegséggel bir, mely a jelen alkalomra egész otthoniassá varázsol­tatott. Kiválóan szép, Ízléses fehér keret övezte; a bejáróval szemben egy imitált hegy­láncolat; mechanikai szerkezettel ellátott vizi-malom és a hegyoldalban egy csomó erdei manó munkálkodása gyönyörködtette a szemlélőt, mely utóbbiak a reggeli harang­szókor nyugovóra tértek, de ezt megelőzőleg, ugyancsak fenyegetően adták tudtára a Lángó Náci és társai által szolgáltatott talp­alá valót igazi jókedvvel járó fiatalságnak, hogy az ő nappali nyugalmukat jó lesz nem háborgatni, s menjen ki-ki a dolgára. Ennek a fölszólításnak azután — nem nagyon szi­vesen ugyan — de mégis eleget tettek, s egy kellemesen eltöltött éjszaka után a kö­zönség eloszlott. A diszités a Kör agilis el­nökét, Hetz Bélát dicséri. — D P . Böhm Zoltán, ügyvéd értesít bennünket, hogy ügyvédi irodáját Pápán, Kossuth Lajos-utca 32. sz. alatt megnyitotta. — A bécsi eucharisztikus kongresz­szus emlékkönyvét Pfifíl Gusztáv bécsi her­cegérsek most küldette meg az Országos Katolikus Szövetségnek, mint a magyar csoport középponti bizottságának. A közel 900 oldalas könyv teljes részletességgel közli a kongresszus előzményeit, lefolyását s a vele kapcsolatos ünnepségeket. Megemléke­zik a más nemzetek által rendezett ülésekről és tartott ájtatosságokról, különösen meleg­séggel szólva a magyarokéiról. Azok a kong­resszusi tagok, akik 10 korona tagsági dijat fizettek, az Országos Katolikus Szövetségtől (Budapest, IV. Ferenciek-tere 7., III. lépcső, I. emelet 8.) a magyar üléseken elmondott beszédek teljes szövegét közlő függelékkel együtt augusztus 1. után kapják meg 40 fill, postaköltségnek bélyegjegyekben történő megküldése ellenében. —- Meg-hivó. A pápai ág. hitv. ev. énekkar és zenepártoló egyesület augusztus 3-án a Kaszinó kerthelyiségében az egyesü­let pénztára javára zártkörű, nyári táncvigal­mat rendez. Belépti dij személyenkint 80 f. Kezdete esti 8 órakor. Kedvezőtlen idő ese­tén a mulatság augusztus 10-én lesz. § Uj zenetanárnő "pápán. Schischa Hedvig zenetanárnő, városunk szülötte, a bécsi zeneakadémia szép sikerrel végzett növendéke, tanulmányai­nak befejeztével állandó tartózkodásra Pápára érkezett s f. évi augusztus hó elsején Eötvös-utca 8. szám alatt meg­kezdi működését. — Felülfizetések. A Polgári Kör jul" 20-iki táncmulatságán felülfizetni szivesek voltak: Mélt. özv. gróf Wallis Gyuláné, P.­Kovácsi, Bódat István 10—10 K, Besenbach Jenő 7 K, Gedey József, N. N. 5—5 K, Bülitz Henrik, idb. Horváth József, Mészáros Kálmán, Ötvös Sándor, Szűcs Gyula, Zakots István 4—4 K, Böröczky Géza, Königbauer Ignátz P.-Kovácsi, özv. Törkenczy Jánosné 3—3 K, Berky József, Czifra József, Dattler Szilárd, Dalmady Géza, Faa Mihály, Hutflesz Pál, Hermann Tivadar, Koréin Vilmos, Ko­vács Mihály, Pethő József, Rédei József, Saád Lajos, Szijjártó Gyula, Valter Sándor, Wohl­rab Gyula, Veszelle József 2—2 K, Ney Jenő 1.80 K, Gazd. tanf. hallgatók 1.40 K, Tischler Sándor 1.20 K, Bauer Gyula, Bikky Sándor, Edelényi József, Erhardt Dezső, Cz. Horváth István, Hindler József, Kummer János, Kerpel Károly, Politzer Ferenc, Vágó Dezső, Szkurszky János, Schlosszer István, Vincze János 1 — 1 K, Oswald János, 80 f., Csillag Ferenc, Tamás József 60—60 f., N. N., N. N. 40—40 fillért, melyért hálás köszöne­tet mond az elnökség. — Értesítés. Pápa város f. évi tőke­kamatadó kivetési lajstroma a pünzügyigaz­gatóságtól érvényesítve leérkezett és a város adóhivatalánál f. hó 26-tól augusztus hó 2-ig közszemlére kitéve lesz, mely az adózó közönség által a hivatalos órák alatt meg­tekinthető. A netáni felszólamlások a városi adóhivatalnál (közvetlen a pénzügyigazgató­ságnál) a közszemlére kitételt követő 15 nap alatt Írásban beadhatók. — Hivatalvezetői megbízatás. A kereskedelemügyi miniszter Sleklovits Antal pcsta-táviró főtisztet, postatisztikarunk kitűnő képzettségű tagját, az ipolysági posta-táv. táv­beszélő hivatal vezetésével bizta meg. Derék földink fiatalon nyerte el e kitüntető meg­bízatást. Gratulálunk. — Társas kirándulást rendez a Pápai Leányegyesület ma a Cuha-völgybe. Indulás délelőtt 11 órakor. Találkozás a pályaudva­ron. Kedvezőtlen idő esetén a kirándulás el lesz halasztva. — A gazdasági géptulajdonosok figyelmébe ! A városi hatóság figyelmezteti a gazdasági géptulajdonosokat, hogy az 1912. VIII. t.-c. 5. §-a és az 1913. XX. t.-c. 2. §-a értelmében bárminő gazdasági gép mellett alkalmazott összes munkásaikat az Országos Gazdasági Munkáspénztárnál baleset esetére biztosítani kötelesek, akár saját gazdaságuk­ban, akár mint vállalkozók másnak gazda­ságában végeztetnek gépükkel munkát. Az 1912. VIII. t.-c. 12. §-a a kötelező baleset­biztosítást elmulasztó munkaadókra, illetőleg gazdasági géptulajdonosokra, teljes kártérítési felelősségük fenhagyása mellett 100 K-ig terjedhető pénzbüntetést szab és tőlük a di­jak utólagos behajtását rendeli el. — Ebzárlat. Veszett eb garázdálkodott f. hó 22-én a városban és több kutyát meg­mart. A garázda kutyát elfogták, a gyep­mesteri telepre szállították, ahol rövid idő múlva ehullott. Miután a megejtett állatorvosi vizsgálat a veszettséget megállapította, a rendőrkapitányság 4.0 napra ebzárlatot ren­delt el oly figyelmeztetéssel, hogy a zárlat ideje alatt a közönség az ebeiket kötve tartsa, vagy szájkosárral lássa el, mert ellen­esetben, a szabadon talált ebet a gyepmes­ter elfogja, a tulajdonost pedig szigorúan megbünteti. — Árvaszéki kölcsönpénzek reformja. A városi gyámpénztáraknak érdeke volna, hogy az árvapénzek kölcsönvételének mai nehézkes és a mostani gazdasági viszonyok­nak többé meg nem felelő módját megrefor­málják. Miután a törvény rendelkezései sze­rint az ingatlanok értékének kétharmad része erejéig is nyújtanak kölcsönt, ennélfogva az árvapénzek iránt kevesen érdeklődnek, úgy, hogy a városi és megyei árvaszéknek több millióra rugó pénzét bankokban kénytelenek elhelyezni 4 százalékra, amely pénzt aztán a bankok 8 százalékra adják ki. Több város feliratilag fordul a kormányhoz és a képvi­selőházhoz az árvaszéki kölcsönpénzek ki­adásának gyökeres reformja végett, mert a jelenlegi üzleti szabályok, melyeket 30—40 év előtt alkottak, egyáltalán nem felelnek meg a mai modern gazdasági és pénzügyi követelményeknek. — A rendőrség- államsegélye. A f. évtől kezdve minden esztendőben 5 millió koronát oszt ki az állam a vidéki rendőrsé­gek között. Székesfehérvár most felszólítja a törvényhatóságokat, hogy írjanak fel a bel­ügyminiszterhez, hogy a jövőben a vidéki rendőrségek segélyezésére fordítandó összeg szétosztását a polgármesterekből és rendőr­főkapitányokból álló bizottság állapítsa meg. Az idén ugyanis nem egy városnak a rend­őrsége sokkal kevesebbet kapott, mintameny­nyit joggal remélt. — Csendélet a Korona-utcában. Mult vasárnap délután Egyed Imre, Frim Pál és Tatai Antal szóváltásba keveredtek, majd pedig egymást alaposan helybenhagyták. A viaskodókat utcai csendzavarás miatt a rend­őrségen feljelentették, tehát folytatása kö­vetkezik.

Next

/
Oldalképek
Tartalom