Pápa és Vidéke, 8. évfolyam 1-53. sz. (1913)

1913-07-27 / 31. szám

242. PÁPA ÉS VIDÉKE. 1913 junius 15. — Állomásjelző a vonatokon. Mint biztos forrásból értesülünk, a vasúti kupék­ban legközelebb oly készülékek kapnak el­helyezést, amelyek egy-egy fehér papírlapon jelezni fogják a kiindulástól számítva a kö­vetkező állomás nevét. Az új találmány min­denesetre nagy hasznára lesz az utazó kö­zönségnek. — Figyelmeztetés. Moson, Győr és Ko­márom megyékben, a marhaállományban a száj- és körömfájás betegség fellépett és lélő, ha a szükséges óvóintézkedések megtéve nem lesznek, — Veszprém vármegyébe is behurcolják. Ennek elkerülése végett ezennel elrendelem, hogy idegen községekben vásá­rolt szarvasmarhákat 10 napig közlegelőre kihajtani 200 korona pénzbüntetés terhe alatt nem szabad. Figyelmeztetem egyúttal a marha­tartó gazdaközönséget, hogy az állatállomá­nyukban előforduló legcsekélyebb megbete­gedést az állatorvosnak azonnal jelentsék be, mert csakis így lesz megakadályozható, hogy a járvány városunk területére be ne hurcol­tassák. Pápa, 1913 julius 21. Kemény Béla, h. rendőrkapitány. — Hamisítják a liptói túrót. Buda­pesten mindent hamisítanak. Épp a mult napokban leplezték le a Szép és Goldberger céget, ahol már hónapok óta hamisított lip­tói túrót gyártottak és hoztak forgalomba. Tizenkét métermázsa liptói turó volt a cég­nél elraktározva, azonfelül a hamisításhoz szükséges alkatrészek; margarin és lugkő. Természetes, hogy a hatóság vizsgálatot tart mindazon fővárosi és vidéki kereskedőknél is, akiknek a Szép és Goldberger céggel összeköttetéseik voltak. — Ipareng-edélyt nyert: Horovitz Manó és Haas Lipót kereskedelmi ügynökség tolytatására. — Akik elváltán élnek. Bognár Mi­hály és íelesége már három év óta külön, elváltán élnek. Bognár a napokban forgó­pisztollyal a kezében azzal a szándékkal ment feleségéhez, hogy lelövi őt. A rendőrség szándékát megtudva, elfogta őt és a kapitány­ságra kisérte. — Visszaterelt kivándorlók. B. József és T. János pápai lakosok útlevél nélkül in­dultak Amerikába. A határrendőrség azonban — dacára, hogy az első osztályon utaztak — feltartóztatta őket és 10—10 napi elzárás és 30—30 korona bírságolás után visszatolon­colta. — Rálőtt a kedvesére. Cs. K. 15 éves suhanc a napokban a nórápi kocsiutról rálőtt Németh Ágnes nórápi leányra, akit a fején megsebesített. Az elvetemült legényt a csendőrség elfogta. M. kir. anyakönyvi kivonat. 1913. julius 18-tól —25-ig. Született: Kozma Bálint csizmadia és neje Hor­váth Erzsébet leánya: Ilona, ev. — Balog Endre vasúti és neje Ecser Eszter fia: Zol­tán, rk. — Németh Vince földmivelő és neje Takács Mária leánya: Rozália, rk. — László József napszámos és neje Meizer Juliánná fia: József, rk. — Horváth Mihály kőmives és neje Makkai Mária fia: Pál, rk. — Soós Ferenc földmivelő és neje Teke Lidia fia: Lajos, ev. — Fucksz József vasúti és neje Joó Ágnes fia: József, rk. — Vági Sándor kereskedő és neje Pollák Hermina fia: Adoli, izr. Házasságot kötöttek. Szabó Lajos napszámos rk. és Pálfi Juliánná rk. — Müller Miksa hivatalnok izr. és Glück Laura izr. — Francsics Károly napszámos ref. és Ulrich Mária rk. — Baráth Lajos kat. mérnök rk. és Gárdos Juliánná rk. Halálozás : Mórocz István mezőőr rk. 64 éves, tüdőtágulat. — Franc Jánosné szül. Franc Anna rk. 52 .éves, orbánc. KÖZGAZDASÁG. A legelőkről. Aki a gazdálkodás terén csak némi jártassággal is bir, az nagyon jól tudja, hogy az állattenyésztés hathatós elő­segítése végett a falvaknak, a városoknak egyaránt kitűnő, jókarban tartott legelőkre, közlegelőkre van szükségük. A magyar föld ősi termő ereje immár kiveszőben van; gon­doskodnunk kell tehát annak okszerű és helyes visszaállításáról, amit a megfelelő trágyázás által érhetünk el. Mert trágyáznunk kell nemcsak a szántóföldeket, hanem a réteket és a legelőket is, ha azt akarjuk, hogy ezek is állandóan jó termést, állatja­inknak jó táplálékot nyújtsanak. Fölösleges­nek tartjuk itt példákkal való igazolását an­nak, hogy a rendszeres állattartás — jó legelők révén — rövid időn belül mennyire emeli a kisgazdák jólétét, vagyoni előhala­dását; csak arra akarunk röviden rámutatni, hogy hazánkban a közlegelők sok helyen nagyon el vannak hanyagolva, ami miatt szarvasmarhatenyésztésünk eléggé nem tud föllendülni és hogy ezen a bajon segíteni kell, annyival inkább, mert ebben a mun­kában a községeket a földmivelésügyi mi­nisztérium is készséggel támogatja. Vannak természetes és mesterséges legelők. Ahol nincsenek természetes legelők, ott mesterséges legelőket készítünk a föld feltörése és a legelőre kiválóan alkalmas fűmagnak bevetése által. A nedvesség a le­gelőről nyilt árkok utján levezetendő. Fa­csoportok azért szükségesek, hogy ezek a delelő állatoknak védelmet és pihenőt nyújt­sanak. Vízmosások ellenében gátak emelen­dők, mert a jó termőföldnek a viz általi lehordását csak így akadályozhatjuk meg. A legeltetés mindig táblánként történjék. Sik legelőkön megfelelő vizről, kutakról gon­doskodjunk. Sokat kellene még mondanunk, amit helyszűke miatt itt el nem mondhatunk. E cikkecske csak buzdítás akar lenni azon számító, gondolkozó kisgazdák részére, akik állatállományuk megjavítását szivükön hord­ják. Rózsaolajtermelés Magyarországon. A kolozsvári állami gyógynövénytelep a szófiai osztrák és magyar konzulátustól a mult év tavaszán 50 tő bulgáriai olajrózsát kapott, melyet tovább gondozott. Az olajrózsával eddig végzett kísérlet biztató, azért a telep vezetősége a rózsaolajtermelést kiterjeszteni szándékszik. Ha Németország, Franciaország és Oroszország tud magának hazai termésű rózsavizet és rózsaolajat termelni, nálunk, akik közelebb vagyunk a rózsák hires ter­melési helyéhez, a Balkánhoz, a termelés is sikeres volna. Uj gazdasági iskola. Orosházáról je­lentik, hogy ott egy hatosztályu gazdasági iskolát állítanak fel. Arviz. A furcsa időjárás s a hetekig tartó esőzés következtében több folyó kiön­tött, mérhetetlen kárt okozva az ország gaz­daközönségének s vele együtt a nemzetnek. A paprikatermelés érdekében. A föld­mivelésügyi minisztériumban értekezlet volt a szegedi paprikatermelés érdekében. Az értekezlet elrendelte, hogy két paprikater­melő mintatelep rendeztessék be Szeged határában. Vragassy-féle Fenyőolaj­sósborszesz bedörzsölésre való háziszer. Kapható : Grósz Béla füszerkereskedőnél Pápa, Kossutta-u. ii. sz. == Egy üveg ára 70 fillér. = KOL LAP II* BÖRLEf1EZVI uó""í ZoVí' SZAGTALAN FEDÉLLEMEZ JufflnMfc. fthi-iV«ac KOLLARIT­BŐRLEMEZ kaucsuk-kompozitióval bevont ruganyos, viharbiztos és időtálló szagtalan fedéllemez. A jelenkor legjobb tetőfedéllemeze. VÉGTELENÜL TARTÓS. Régi zsindelytetó'k átfedésére kiválóan alkalmas. Sem mázolni, sem mészlével bekenni nem kell. Kapliató Pápán : B E R Gc E R J. S. fakereskedőiiél.

Next

/
Oldalképek
Tartalom