Pápa és Vidéke, 2. évfolyam 1-52. sz. (1907)

1907-02-03 / 5. szám

6. PÁPA és VIDÉKE 1907. február 3. Jótékony alapítvány. Bordás Antal magánzó, Győrváros törvhatósági bizottságá­nak tagja, végrendeletileg 100,000 koronát hagyott egy létesítendő róm. kath. fiuárva­liázra. A nemesszivü embert kedden temették el óriási részvét mellett. A győri kath. kör mult vasárnapi közgyűlésén ismét dr. Korn Jánost válasz­totta meg nagy lelkesedéssel elnökévé. A kath. népszövetség naptára, mely­nek egyik célja a nép között hasznos isme­reteket terjeszteni, 10 krajcárjával kapható a plébánia-hivatalnál. Tekintette] ezen 1907-iki naptár állandóbb értékű tartalmára s rend­kívüli olcsóságára jó lenne, ha a nép között mentől jobban elterjedne. Bővebb felvilágo­sítást nyerhetnek ebből a hivek a Pápán kö­zel jövőben megalakítandó kath. népszövet­ságről és ker. hitelszövetkezetről. Az uj kataszteri felügyelői hivatal. Amint értesültünk, vasárnap a városi közgyű­lés határozott afelett, hogy hol legyen a fel­állítandó kataszteri felügyelői hivatal. A város tulajdonát képező, az uszoda-lejáró sarkán lévő korcsma-helyiséget s a mellette levő házát a város két emeletü bérpalotára fogja megépíttetni, amelynek második emeletén lesz a hivatalos helyiség. Az építkezést már május hó elsején megfogják kezdeni. Uj községek a csornai járásban. A belügyminiszter megerősitette Sopronvármegye azon határozatát, hogy Magyarkeresztur, Vadosfa és Zsebeháza községek a kapuvári járásból a csornaihoz csatoltassanak. Villanyvilágítás Veszprémben. Vesz­prém város Képviselőtestülete a mult héten tartott közgyűlés alkalmával majdnem egy­hangúlag megszavazta a villanyvilágítást. A képviselőtestület a Siemens és Scbukkert­cég ajánlatát fogadta el, még pedig ugy, hogy az üzem a nevezett cégnek adassék bérbe 50 esztendőre. A felsővárosi róm. kath. olvasókör f. évi január 1 hó 27-én tartotta évi közgyűlé­sét a tagok nagy részvétele és élénk érdeklő­dése mellett. Elnökké újra Slanics Fulgent b. tanárt választották. II. elnök lett Petrovics Mihály, I. titkár: Tomor Antal, II. titkár: Tö­mör János, I. háznagy: Kutasy Mihály, II. háznagy Dekovics Ferenc, pénztáros 01. Né­meth József, ellenőr Mészáros István, I. könyv­tárnok Kiss István, II. künyvtárnok Kiss Fe­renc, választmányi tagok: Kriszt Jenő, Eper­jessy József, Keresztes István, Keresztes Gyula, Lócsi István, ifj. Szalay József, Pom­her Mihály, id. Polgár József, Heckler János, Polgár Sáneor, Vaspék József, Mórocz Ká­roly. Máté Ferenc, Németh Gábor; póttagok: Mórocz Antal, P. Németh Mihály. Takács Já­nos, K. Szabó István, Zs. Szabó István; szám­vizsgálók: Ács Ferenc, Keresztes József, Bab­jak Ferenc. — Stanits Fulgent elnök indít­ványára a kör köztetszéssel Martonfalvay Elek urat disztagjává választotta, a kath. ügyek terén szerzett kiváló érdemei el­-sm éréséül. Pályázat segódjegyzői állásra. Győr­szentmárton községben rendszeresített segéd­jegyzői állásra a győrszentmártoni főszolga­bíró pályázatot hirdetett. A pályázat febr. 26-áig adandó be; a javadalmazás 1000 ko­rona évenként. A pápai ker. munkásegylet kitűnően sikerült táncmulatságot rendezett, mult vasár­nap a Jókai-kör helyiségében. A fiatalság kitűnő hangulatban járta a táncot egész ki­világos-kivirradtig. Az intelligencia köréből is megjelentek néhányan, de sajnálattal kell megemlítenünk, hogy az uri osztály még nem értette meg teljesen derék munkásaink törek­véseit. Az egylet tagjai egyébként zsúfolásig megtöltötték a termet. A tánc előtt gazdag Programm volt, melyből különösen kiemeljük Tóth Juliska gyönyörű szavalatát és az újonnan szervezett énekkar szép összevágó énekeit. Ügyes szavalataikkal kitűntek még Mészáros Mariska, Kerekes Mihály, Csapó Antal, Szalay Lajos, AValla István. Nagy tetszéssel fogadta a közönség a ker. szociális mozgalmak egyik leglelkesebb bajnokának, Früchtl Edének szel­lemes szabadelőadását, aki budapestről jött le derék munkásaink mulatságára. Megtérés. Ipotai István bürcsí születésü vasúti pályaőr az ág. ev. vallásból visszatért a róm. kath. egyház kebelébe s a hitvallást letette Kriszt Jenő esperes kezéba. Kellemes meglepetés. Január hó 31-re virradóra ismeretlen tettesek Ungár Mihály terménykereskedő salétrom-utcai raktárhelyi­ségei ajtairól a lakatokat leszedték. Ugy lát­szik azonban, a helyiségekbe, amelyek kulcsra is bevoltak zárva, be nem hatoltak. A földm. iskola ifjúságának a mult va­sárnap tartott mulatsága látogatottság és jó­kedv tekintetében egyaránt igen sikerült. Vá­rosunk intelligentiájából is többen megjelentek a mulatságon, melynek rendezéséken a földm. iskola igazgatója, Tar Gyula sokat fáradozott és ürömére nem hiában. A terem díszítése igen sikerült. A járdák tisztántartása. A rendőrkapi­tányi hivatal ez uton is felszólítja a háztulaj­donosokat, hogy hp esés alkalmával a járdá­kat mielőbb letisztítsák, fagy esetén pedig kellőképen felhintsék, mert akiknél mulasztást, tapasztalnak, szigoVuan meglesznek büntetve. Köszönetnyilvánítás. Pethő József ur volt szives az ipartestületi könyvtár javára 12 drb. szép diszkötésü. könyvet ajándékozni, melyért az uton is köszönetét fejezi ki az ipartestület nevében Ferenczy Antal könyv­táros. Rövid hirek a vidéken. Kopácsi Lajos rábapatonai 21 éves tanitó Öngyilkosságot követett el. - - Bábacsanakon Hordás János 14- éves ostorosgyereket az ostor szijján függve megfulladva találták. Az öngyilkosság esete nem bizonyos; lehet, hogy játék közben a fára mászva, ostora szija a nyakára hur­kolódott s véletlenül okozta halálát. — Ro­mándon a mult héten tüz volt. Ruisz Má­tyás pajtája gyuladt ki, ezen kivül még hét gazda pajtája égett le; a kár 14 ezer ko­rona. — A szombathelyi ker. munkásegylet 1906-ban 1000 K segélyt osztott ki. — A zirci járási hitelszövetkezet 1906. évi for­galma 1 millió 450,977 K 92 fillért tett ki. — Celldömölkön Füredi Miksa színigazgató 24 taga társulatával f. hó 5-én kezdi meg az elő­adásokat. A pápai ker. munkásegyesület épitö szakosztályának az első, azaz 1906. évi je­lentéséből közöljük ezen adatokat: bevétele volt 869 K 86 f, tőkésített készpénze maradt 620 K. Százalékok cimén á munkásegyletnek 119 K 18 I-t fizettek. — Ez a legerősebb szakosztálya a helybeli munkásegyesülelnek. Komolyság, rend és összetartás jellemzik, amiben nagy érdeme van Polgár József el­nöknek, Varga György, Nyitribusz József, Limperger Ferenc és Fiszter Ferenc elöl­járóiknak. A Cunard magyar amerikai vonal gyorsgőzösei február havában a következő menetrend szerint indulnak Fiuméből New­Yorkba: Február 9-én az »Ultónia« február 16-án a »Pannónia« és február 26án" a »Carpathia«. Ezen járatokról felvilágosítást ad és hajóhelyekre előjegyzéseket elfogad a Köz­ponti Menetjegyiroda, Bpesten. (Vigadó-tér 1.) Felülfizetés. A ker. munkásegyesület táncmulatságán a következők fizettek felül: Hojtsi Pál 10 K, Szente Gábor 4 K, Faa Mihály, Frauendienst Viktor, Bodó János, Zsi­lavy Sándor, Neuman Ferenc, Faa Lajos 2 K, Béri Zsigmond, Grátzer János, Szekeres Bónis 1 K 20 f, Grám Ferenc, özv. Kern Józsefné és Sail Antal 1—1 K, özv. Lóskay N.-né, Hor­váth Géza, Kovács József, Akaratos Tamás 60—60 f, Polgár József, Berky József, Nóvák Ödön, Keszei János, Móric Sándor, Kökény Ferenc, Madarász István, Belez György, Varga József, Pap Pános, N. N., Madarász Juliska, K. Németh János, özv. Füstös Józsefné 40— 40 f, Répás Károly, Magyar Gyula, N. N., Horváth Antal, N. N., N. N. 20—20 fillért. A felülfizetők, valamint Mészáros Mariska k. a. aki a rendezői szalagokat volt szives elkészí­teni, fogadják az egyesület hálás köszönetét. Általános feltűnést keltenek mindenütt a »Milleniumtelep«. Nagyősz. Torontál megye, szőlőoltványai, melyek már az első évben 1 és féi-2 m. magasságra fejlődnek és a szőlőbirtokosoknak tetemes hasznot hajtanak, A telep vagy magyar vagy német vagy román vagy szerb nyelvű főárjegyzékét mindenki ingyen kapja, ki cimét iev.-lapon tudatja. Köszönetnyilvánítás. Mindazok, kik felejthetetlen férjem elhunyta alkalmából mélységes fájdal­mamat részvétükkel enyhíteni szíves­kedtek, avagy a temetésen résztvettek, fogadják ez uton legmélyebb hálámat és köszönetemet. Igaz tisztelőjük: özv. Obermayer Józsefné. Szerkesztői üzenetek. Kéziratokat nem ad vissza a szerkesztőség. Névtelen levelekre nem válaszolunk. D. N. Celldömölk. A küldött cikk tónusa nem nekünk való. Igaza van, de a hangra is kell adni. Névtelen volta pedig egyenesen ki­Legelismertebb cég. .VÁGÓ DEZSŐ Érmekkel kitüntetve! első pápai férfi-divatterme I».4i»a, Fő-tér. 53. szám Nagymunkás szabó segldek felvitetnek. §§ §§ Kifogástalan szabású férfiruhák, papiruhák, uradalmi erdésztisztek­nek, postásoknak, vasu­tasoknak, erdőőröknek, úgyszintén minden egyenruhát viselő tes­tületnek egyenruhák legelegánsabban mértek után

Next

/
Oldalképek
Tartalom