Kránitz Zsolt (szerk.): „A késő idők emlékezetében éljenek…” A Dunántúli Református Egyházkerület lelkészi önéletrajzai, 1943 - A Pápai Református Gyűjtemények Kiadványai, Forrásközlések 13. Jubileumi kötetek 2. (Pápa, 2013)

Komáromi Egyházmegye

Komáromi egyházmegye szúságot, kellemetlenséget szerzett nekem piszkálódásaival, sőt életveszélyes fenyegetéseivel, izgatásaival, mivel nem voltam hajlandó az ő pártján állani. A kis gyülekezet egy része ugyanis kitartott mellette, mert egyébként igen népszerű ember lett volna. Éppen ezért, az iskolai év befejeztével, kértem onnan való elhe- lyeztetésemet. A gyülekezet nagyobb része szeretettel és féltéssel vett körül. A gyülekezet több tagjával még évek múlva is leveleztem. Hívtak, hogy választható­ságom után menjek vissza rendes lelkésznek, de nem volt kedvem olyan messze lenni szűkebb szülőföldemtől. Különben is Kismányán (barsi egyházmegye)224, ahová 1904. május 15-én az elhunyt Beődők Pál lelkész225 után helyettes lelkész­nek küldettem, hamarosan megígérték egyhangú megválasztásomat, amint vá­laszthatóságom ideje eljön (1904. szeptember 10.). Sőt már a közben, ottlétem alatt lefolytatott lelkészválasztáson, kérésem és tiltakozásom ellenére megtagad­ták a választást (három rendes lelkészpályázó volt), s az újra meghirdetett pályá­zaton én is részt vehettem, miután semmi törvénytelenséget, izgatást, vagy ma­gam melletti hangulatkeltést nem csináltam. Meg is választottak egyhangúlag, és rendes lelkészi állásomba 1905. március 12-én lettem beiktatva. Nemes Kálmán somorjai lelkész (leendő sógorom) volt az esperesileg megbízott beiktató lelkész. A választási idő alatt fél évig Búcson voltam esperesi káplán boldog emlékezetű Veress Ede esperes úr226 mellett, amely időre mindig hálával és szeretettel emlé­kezem. Mint kismányai lelkész 1905. július 4-én kötöttem házasságot Nagymegyeren Nemes Emília okleveles tanítónővel,227 néhai Nemes Sándor volt takácsi jegyző és Kováts Janka leányával. Eskető lelkészünk ugyancsak Nemes Kálmán volt. Kismányán született három gyermekünk: László 1906. december 9-én, jelenleg főmérnök az iparügyi minisztériumban, Katalin 1907. december 8-án (Szametz 224 A szövegben hibásan: Komáromi egyházmegye! 225 Beödők Pál Csicsóról származott, felesége Tildy Judit volt. 1871-ben Alsószőllősön, 1872- 1873 között Búoson segédlelkészként működött. 1873-ban szentelték lelkésszé, de az egyházkerület anyakönyvébe nem írta be az életrajzát. 1873-tól Madáron, 1874-től Somorján, 1876-tól Kamocsán segédlelkészi szolgálatot végzett, 1876-1878 között Jókán adminisztrátor volt. 1878-tól 1904-ig szolgált Kismányán megválasztott lelkészként. 1904. március 11-én hunyt el 62 éves korában. DREKK 0.1891. 21. TtREL I. 8. d. 6. Búcs. 1, 5. d. 7. Dunamocs. 20. Jóka. 2. Kamocsa. II. 33-34. d. 8. Kismánya. 9. Madar. 1.3. d. 10. Rété. 6. d. 11. Somorja. 1. DPL 1904.195. KRÁNITZ 2012.21. 226 Veres Ede 1842. október 28-án született Felsőgelléren (Komárom vm.), apja Veres István lel­kész, anyja Kovács Johanna volt. Tanulmányait Pozsonyban, majd Pápán végezte. Az 1865/66. tan­évben a gimnázium II. osztályának tanítója volt. 1866-1867 között Nagymegyeren papoló káplán­ként, Madáron fél évig, majd 1867-1869 között Búcson másfél évig segédlelkészként szolgált. Az 1869-ben Székesfehérváron tartott egyházkerületi közgyűlésen szentelték lelkésszé. 1869-től káplán volt Révkomáromban, 1873-tól 1907-ig rendes lelkészként szolgált Búcson. 1896-1907 között töltöt­te be a komáromi református egyházmegye esperesi tisztét. Felesége Szép Ilonka volt. 1907. február 9-én 64 évesen hunyt el. DREKK O. 394t. 158. TtREL I. 8. d. 6. Búcs. 1, 35-36. d. 7. Felsőgellér. 5. ZOVÁNYI1977.333. 227 Nemes Emíliát az 1903. szeptember 13-án tartott presbiteri gyűlésen választották meg az alistáli másodtanítói állásra. 1903-1905 között tanított Alistálon. DRELII. 259. a. 1904. 5. Egyházke­rületi Névtár. 1904.38.1905.39.-320-

Next

/
Oldalképek
Tartalom