Kránitz Zsolt (szerk.): „A késő idők emlékezetében éljenek…” A Dunántúli Református Egyházkerület lelkészi önéletrajzai, 1943 - A Pápai Református Gyűjtemények Kiadványai, Forrásközlések 13. Jubileumi kötetek 2. (Pápa, 2013)

Komáromi Egyházmegye

Komáromi egyházmegye TubaKárolyné lelkészözvegy Özvegy Tuba Károlyné református lelkész özvegye, született Dörnhőfer Róza, születtem 1893. július 6-án. Ágostai hitvallású evangélikus vallású vagyok. Az elemi iskola öt osztályát az evangélikus iskolában végeztem. A polgárit a Paternos-féle magánintézetben93 94 végeztem. Utána otthon maradtam a háztar­tásban, és segítettem édesanyámnak a péküzletben. Édesanyám halála után 1927-ben átvettem a péküzlet vezetését, és vezettem 1930-ig, amikor az ekeli református lelkész vett feleségül. Férjem, néhai Tuba Károly ekeli lelkész volt.84 A polgári esküvőm 1930. no­vember 15-én, az egyházi esküvőm a pozsonyi református templomban novem­ber 16-án volt. A férjem 1939. november 11-én meghalt. Halála után, 1939. au­gusztus 4-én Ekeiről Dunaszerdahelyre költöztem. Dunaszerdahely, 1943. április 28-án. özvegy Tuba Károlyné, református lelkész özvegye EKECS Tömösközi Ferenc lelkész Született 1912. augusztus 27-én Abonyban (Pest megye). Kétéves korában anyját, 6 éves korában atyját veszíti el, aki Nagykakucson, majd pedig Fülöpszál- láson volt tanító. Mostohaanyja neveli nagy áldozatok és nélkülözések árán a Pozsony megyei Bazinban. Az érettségi vizsgálatot Pozsonyban teszi le 1931. június 11-én. Ugyanekkor részt vesz a felvidéki diákkonferencián, Léván. Itt találkozik először a Krisztusban megújuló Anyaszentegyházunk leikével, külö­nösen Sörös Béla és Szőke István akkori teológiai tanárokkal folytatott beszélge­tése révén. Innen budapesti rokonaihoz és fülöpszállási ismerőseihez utazik. Budapesten Ravasz Lászlót hallgatja, Fülöpszálláson, ha felszínesen is, de meg­ismeri a falusi református gyülekezet életét. Őszre haza érkezve, érintkezésbe lép a felvidéki (csehszlovákiai) magyar ifjúság vezetőivel, és a lelkészi pályára kívánkozik. Édesanyja teljesíti kérését. A losonci teológián 1931. október 7-1935. május 24-ig végzi tanulmányait. Kollokviumai és vizsgái végig jelesek. Különösen Sörös Béla és Szőke István előadók egyénisége van rá döntő hatással. Belsőleg teljesen átalakulva távozik a teológiáról. 1935. május 24-én exmittálják a kassai konventi gyűlésen. Jeles okle­véllel lép az egyház szolgálatába előbb Soós Károly bucsi esperes, majd pedig Balogh Elemér pozsonyi püspök oldalán mint titkár. E minőségében egy egész egyházkerület életét van alkalma megismerni. De betekintést nyer a volt Szlová­Pozsonyban a leányok elemi fokot meghaladó oktatása között a Miasszonyunkról elnevezett apácák nevelőintézete volt a legjelentősebb. Emellett több jónevű magán intézmény is működött a városban. Ezek egyike lehetett a Paternos-féle intézet is. BOROVSZKY1904.367. 94 Tuba Károly 1893. szeptemberben született. 1919-1922 között segéd-, 1922-1923 között he­lyettes, 1923-tól 1936-ig rendes lelkész volt Ekelen. 1939. augusztus 4-én hunyt el. TtREL I. 8. d. 7. Ekel. 1. c. 28.-268-

Next

/
Oldalképek
Tartalom