Kránitz Zsolt (szerk.): „A késő idők emlékezetében éljenek…” A Dunántúli Református Egyházkerület lelkészi önéletrajzai, 1943 - A Pápai Református Gyűjtemények Kiadványai, Forrásközlések 13. Jubileumi kötetek 2. (Pápa, 2013)

Komáromi Egyházmegye

Komáromi egyházmegye kiai és Kárpátaljai Egyetemes Egyház életébe, mert Balogh Elemér a Konventnek is lelkészelnöke. Ezen a réven ismerkedik meg Szilassy Béla főgondnokkal és az Egyesült Magyar Párt más vezetőivel. De megbízatásai során a legmagasabb ál­lami hivatalokban is forgolódnia kell, ami együttvéve hasznára válik. Balogh Elemér halála után, 1938-ban a Dunáninneni Egyházkerület Sörös Bé­lát választja püspökéül, aki Tömösközi Ferencet úgy is, mint régi tanítványát és volt teológiai szeniort, titkárául maga mellé veszi. Mint losonci püspöki titkár megnősül: feleségül veszi Miskolczy Júlia losonci úrleányt. így éri meg a Felvi­dék felszabadulását. Püspöke megbízása révén több trianoni országbeli gyüleke­zetben megfordul, és a cseh megszállás alatti egyházi és nemzeti életről előadá­sokat tart. 1939 nyarán a komáromi egyházmegyébe bekebelezett ekecsi gyüleke­zet lelkipásztorául meghívja. Ekecsen a gyülekezetnek a magyarországi viszonyokhoz való átállítását nagy nehézségek árán elvégzi. A háború okozta nehézségekkel kell megküzdenie. Az egyház anyagi élete évről-évre nagy ingadozásokat mutat. A lelki élet terén a komoly evangéliumi munka bevezetésére irányuló kísérletei kezdeti sikerek után meghiúsulnak. Könnyű, de állandó jellegű szívbajának fellépése után felhagy a küzdelemmel, és az igehirdetésnek, valamint az önképzésnek szenteli magát. Helyi hívei támogatásával, valamint régi összeköttetései révén az egyházközség­nek igen kedvező feltételek mellett új ingatlant szerez, 1942-ben Németországba készül tanulmányútra, de katonai behívója az utolsó pillanatban itthon tartja. Viszont a honvédség két hét múlva tartósan szabadságolj a. Pápán szenteli fel Medgyasszay Vince püspök 1941. november 14-én. Anyanyelvén kívül németül, szlovákul, csehül, angolul és franciául beszél, és a gyakorlati teológiának szenteli idejét. Öccse, Tömösközi László951942. december óta feledi lelkipásztor. Összeállította Ekecsen, 1943. szeptember havában Tömösközi Ferenc lelkipásztor Néhai Beke Kálmán lelkész Beke Kálmán lelkipásztor Kamocsán született 1879. szeptember 7-én. 31 évi ekecsi szolgálat után mint nőtlen ember hal meg ugyanott rokonai által előbb elszánhatván, 1939. január 19-én. Reá vonatkozó adat az ekecsi anyakönyvben nincs. Hosszú és odaadó szolgálata azonban örök emléket hagyott hívei szívében, de magában a községben is. Röviddel itteni szolgálatbelépése után megalapítja a Hitel- és Fogyasztási Szövetkezeteket, amelyek ma is virágoznak. A lelkészlak az ő idejében nem vált családi hajlékká, de puritán, szerény, meleg szíve és gondos­kodása sokakkal érezteti áldását. Lelkészi javadalma igen nagy hányadát évről­85 Tömösközy László 1941-ben Pelsőcön (Gömör és Kishont vm.) volt segédlelkész. Egyetemes Névtár. 1941.168.-269-

Next

/
Oldalképek
Tartalom