Kránitz Zsolt (szerk.): „A késő idők emlékezetében éljenek…” A Dunántúli Református Egyházkerület lelkészi önéletrajzai, 1943 - A Pápai Református Gyűjtemények Kiadványai, Forrásközlések 13. Jubileumi kötetek 2. (Pápa, 2013)

Komáromi Egyházmegye

Komáromi egyházmegye 1942. január 25-én született: Pál, Károly. Szülők neve: Dr. Jeszenszky Károly evangélikus főjegyző,* 63 Kóczán Edit református. Keresztszülők: Fenyves Miklós, Szár Jolán. Keresztelő lelkész: Kiss János református lelkész, Csilizpatas. A házassági anyakönyv feljegyzése szerint a következők jegyeztettek be: 1940. október 18-án esküdött: Dr. Jeszenszky Károly, evangélikus vallású, 29 éves. Szülők neve: Dr. Jeszenszky István, Vallentényi Klementin. Kóczán Edit, református, 24 éves. Szülők: Kóczán Mór, Halász Karola. Tanúk neve: Jeszenszky László, Dr. Kóczán Ödön. Eskető lelkész: Szende Miklós evangélikus lelkész.64 65 5190/1940. számú, főszolgabíró úr által felvett jegyzőkönyv tanúsága szerint a gyermekek református vallásúaknak engedtettek át. Kóczán Edit egy éven át kántortanító hiányában a kántori tisztséget viselte a csilizradványi református egyháznál, nagy hozzáértéssel és sikerrel. Az ő ideje alatt élte fénykorát a református énekkar. A legnehezebb műdalokat is kifogásta­lanul adták elő. Kellemes hangja és zenei tudása szinte szárnyakat adott az egy­szerű, falusi énekkari tagoknak, és ragyogóan bizonyult be, hogy hozzáértéssel és kitartással csaknem lehetetlennek látszó dolgokat lehet elvégezni. A halottak anyakönyvének bizonysága szerint 1918. augusztus 8-án elhalt Kóczán Mór református lelkész és Halász Karola leánya: Judit, 13 napos korában születési gyengeségben. Eltemette: Gáspár József szapi református lelkész. A csilizradványi református gyülekezet tagjai túlnyomó részben szegény em­berek, többnyire néhány hold földből élnek, a földek alacsony fekvésénél fogva gyakran a víz elveszi a termés jórészét, és így anyagi gondokkal küzdenek a re­formátus hívek is, valamint az egyház is. A múlt világháború idején elvitték a nagyobbik harangot, melynek helyére az egyház nem lett volna képes második harangot hozatni, így tehát önkéntes ado­mányokból lett tisztán meghozatva az új harang 7000 korona értékben. 1915-ben élő sövénykerítések helyett az egyház épületei körül drótkerítések lettek húzatva. 1939-ben pedig a templom kívül-belül át lett pucolva, és a temp­lom körül beton alappal vaskerítés készíttetett, amely ma is dísze községünknek. 1936. szeptember havában a csehszlovák hatóságok a református egyház iskolafenntartási jogát elvették azon indokolással, hogy az egyház nem tud a követelményeknek megfelelni, és 1940. szeptember haváig községi iskola műkö­dött a református iskola helyett. 1940-dik év folyamán a helybeli főjegyző, a kö­zségi képviselőtestület és felsőbb hatóságok, főleg Nagy Nándor főispán úr'1 tus lelkész. 1932. július 10-én keresztelt: Kelemen Kálmán komáromi református segédlelkész. Mind­hárman az életrajzírók között vannak. 63 Jeszenszky Károly 1911-ben született Pozsonyban. Középiskoláit és az egyetemet is szülővárosá­ban végezte, állam- és jogtudományi doktorrá avatták. Pályafutását ügyvédjelöltként Pozsonyban kezd­te. 1938-tól Csilizradvány község jegyzője, iskolaszéki elnök volt, és a népművelési bizottság elnöki tisztét is betöltötte. CSATÁR-ÖLVEDI1939. III. 24. SZEGHALMY1940. Személyi adattár. 85. 64 Szende (Sztolár) Miklós evangélikus lelkipásztor 1924-től 1967-ig Lucfalván (Nógrád vm.) szolgált. SZABÓ 1940. 68. 65 Nagy Nándort 1939. július 25-én iktatta be a vármegye törvényhatósági bizottsága Komárom vármegye főispáni tisztségébe, ünnepélyes beiktatása az Országgyűlés előtt augusztus 1-én volt. A német megszállásig töltötte be ezt a hivatalt. SZABÓ 2002b. 45, 50. ÉDES 2005. 248. Nagy Nándor-253-

Next

/
Oldalképek
Tartalom