Hudi József (szerk.): Hunkár Antal visszaemlékezése és iratai - A Pápai Református Gyűjtemények Kiadványai, Forrásközlések 6. (Pápa, 2004)

Források a Hunkár-család történetéhez

Szentes Anzelm, Széli Gyula, Sziics Lajos, Sziics Zoltán, Takách Ádám, dr. Tóth Béla, Tóth József, és dr.Vadnay Szilárd törvényhatósági bizottsági tagok jelenlét­ében 1920. márczius 8. napján Veszprémben tartott évnegyedes rendes köz­gyűlésről. Elnöklő alispán bejelenti, hogy a magyar belügyminiszter úr folyó évi január hó 3-án 113/eln. 1920. számú leiratával a vármegye törvényhatósági bizottságával közölte, hogy' a magyar kormányVeszprém vármegye főispáni teendőinek ellátásá­val is megbizott törvényhatósági kormánybiztosává Hunkár Béla földbirtokos urat nevezte ki. Határozat. A vármegye törvényhatósági bizottsága a bejelentést örömmel veszi tudomásul. l.jkvi szám.602 Elnöklő alispán a magyar kormányidézett rendelkezéséből kifo­lyólag felkéri a vármegye törvényhatósági bizottságát, hogy mai közgyűlésének keretében főispán-kormánybiztos urat a mostani nehéz és gondterhes idők komoly­ságához illő csendben, de mégis ünnepélyes formák között iktassa be a főispáni székbe. Bejelenti továbbá [az] elnöklő alispán, hogy' erre a beiktatási ünnepélyre a vár­megye közönsége nevében a keresztény egyházak, a katonaság, az állami hivatalok, valamint a tantestületek képviselőit meghivta. E bejelentés után tisztelettel üdvö­zölve a megjelent vendégeket és a vármegye törvényhatósági bizottság tagjait, az évnegyedes rendes közgyűlést megnyitja. Felkéri ezután [az] elnöklő alispán dr. Horváth Lajos vármegyei főjegyzőt, hogy a magyar királyi belügyminiszter úr leiratát, melyben a vármegye közönségével tudatja, hogy a magyar kormány Veszprémvármegye főispáni teendőkkel is megbizott kormánybiztosává Hunkár Béla földbirtokos urat nevezte ki, - a törvény- hatósági bizottság szine előtt olvassa fel. Dr. Horváth Lajos vármegyei főjegyző elolvassa a magyar belügyminiszter 113/eln. 1920. sz. alatt kelt következő szövegű leiratát: A magyar kormány Hunkár Béla földbirtokost, Veszprém vármegyei főispáni teendőinek ellátásával is megbizott törvényhatósági kormánybiztosává kinevezte. Erről a vármegye közönségét értesítem. Budapest, 1920. évi január hó 3-án. Beniczky s. k. Határozat. A megye törvényhatósági bizottsága lelkes éljenzéssel veszi tudomásul a leiratot. FORRÁS: VeML IV. 401. a. Veszprém Vármegye Törvényhatósági Bizottságának jegyzőkönyve, 1920. március 8. Gépiratos tisztázat. 602 A vonal alatt az 1920-as évszámot nem írták be a jegyzőkönyvbe. 278 —

Next

/
Oldalképek
Tartalom