Hudi József (szerk.): Dunántúli egyházleírások a XVIII. századból - A Pápai Református Gyűjtemények Kiadványai, Forrásközlések 5. (Pápa, 2002)

APPARÁTUS - Bibliográfia

546 Bibliográfia VERESS D.-SZIKLÁSI 1990 = VERESS D. Csaba-SZIKLÁSI Gyula: Székesfehérvár, a királyok városa. Bp., 1990. VERESS D.-HUDI-ÁCS-PALÁGYI 1994 = VERESS D. Csaba-HUDI József-ÁCS Anna-PALÁGYI Sylvia: Nemesvámos története. A község története az ősidőktől napjainkig. (Szerk. Veress D. Csaba) Veszprém, 1994. VÍGH 2000 = VÍGH Károly (szerk.): Fejezetek Losonc történetéből. Pozsony, 2000. VIKÁR 2000 = VKAR Tibor: Szülőföldem, Kajárpéc. Kajár és Kispéc községek története a kezdetektől a jobbágyfelszabadításig. Kajárpéc, 2000. VILLÁNYI 1891 = VILLÁNYI Szaniszló: Néhány lap Esztergom város és megye múltjából. Esztergom, 1891. WAGENHOFFER 2001 = WAGENHOFFER Vilmos: Részletek az únyi református egy­házközség történetéből. = Limes 2001. 3. sz. 105-120. WAGENHOFFER 2001 = WAGENHOFFER Vilmos: Úny község története. MTA VE AB, Veszprém. 2001. WELLMANN 1979 = WELLMANN Imre: A magyar mezőgazdaság a XVIH. században. Bp., 1979. WIRTH 1990 = WIRTH Zsuzsa: A nemesi kisbirtok differenciálódása Vas megyében a XVm. század közepétől a polgári forradalomig. = VMLF 3. Előadások Vas megye történetéből. (Szerk.: Tilcsik György) Szombathely, 1990. 3-11. WOSINSZKY 1896 = WOSINSZKY Mór: Tolna vármegye története 1-2. Bp., 1896. ZÁBORSZKY 1983 = ZÁBORSZKY Miklós: Dég. = FMTÉ 15 (1983), 281-303. ZOVÁNYI 1906= ZOVÁNYI Jenő: Miskolczi Csulyak István zempléni ref. esperes (1629— 1645) egyházlátogatási jegyzőkönyvei. = TT VII (1906) 48-102. ZOVÁNYI 1911 = ZOVÁNYI Jenő: Miskolczi Csulyak István esperesi naplója és leveles­könyve. = MPEA X (1911) 26-142. ZOVÁNYI 1939 = ZOVÁNYI Jenő: A tiszántúli ref. egyházkerület története. Debrecen, 1939. ZOVÁNYI 1977 = ZOVÁNYI Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon. 3. jav., bőv. kiad. (Szerk. Ladányi Sándor). Bp., 1977. ZSILINSZKY 1907 = ZSILINSZKY Mihály (szerk.): A magyarhoni protestáns egyház története. Bp., 1907. ZSITTNYAN 1988 = ZSU'iNYAN István: Martos múltja és jelene. Martos, é. n. [1988.] ZSOLDOS 1895 = ZSOLDOS Sándor: A mező-eörsi evang. reform, egyház története. Pápa, 1895.

Next

/
Oldalképek
Tartalom