Fejezetek Pest megye történetéből. Tanulmányok - Pest Megye Múltjából 7. (Budapest, 1990)

Pásztor Mihály: Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye Közigazgatási Bizottságának pedagógus fegyelmi ügyei a Tanácsköztársaság után

nak és vallásos embernek ismertem és tartom. A kommün idején többször a plé­bániához kísérte tanítványait, hitoktatásra." Papp Péter főjegyző: „... mint a legtöbb tanító szívesen látta azt az időszakot, a kommünt, mert jól fizették őket...' Nagy Lajos, 46 éves, községi jegyző: „A kommün után sok emberről beszélték, hogy kommunista volt, így felelősség nélküli beszédben említették a Veverán tanító nevét is .. ." 53 Lévay Mihály címzetes püspök — aki akkor az iskolaszék elnöke is volt — véleménye diadalmaskodott, mert Veverán István tanítót 1921. nov. 9-én felmentették a vád minden következménye alól. Rajta kívül több óvónő, tanító, tanár ellen indult fegyelm eljárás, amelyhez — számos esetben — előzetes letartóztatást is kapcsoltak. „Tisztelettel jelentem, hogy az abonyi áll. polgári is­kola tanári karánál Homoky István igazgatónak és Béky Endre tanárnak, továbbá Veverán István, Várady János rk. elemi és Ungar Gyula izr. elemi iskolai tanító­nak őrizetbe vétele iránt ... intézkednem kellett. Méltóztassék a fegyelmi eljárás megindítása iránt intézkedni .. ." 54 A főszolgabíró 1919. okt. 17-én írta jelentését a közigazgatási bizottságnak, amiben még a következőket jelentette és kérte: „Jelentem egyben, hogy Szeness Imre plg. isk. tanár kom. üzelmek miatt ez idő szerint letartóztatásban van, Szeness Imréné és Király Aranka polg. isk. tanárnő pedig a letartóztatás elől szökésben vannak. Végül a szabadlábon levő és szintén kom. üzelmekkel gyanúsított Szántó Ferenc ismeretlen helyen tartózkodik ... Indokolt az eljárás megindítása Dr. Steiner Zoltán polg. isk. tanár ellen is ..." Homoky István polg. isk. igazgató nem sok időt tölthetett letartóztatásban, mert 1919. nov. 7-én már ő vezette azt a bizottságot, és tantestületi ülést, amely a mi­niszter vonatkozó körrendelete alapján megvizsgálta az iskola tanárainak 1918. okt. 31. utáni magatartását. Ellenvélemény nélküli döntéssel emeltek kifogást Szeness Imre és felesége magatartása ellen. Szeness Imre beteg állományú, szabad­ságolt főhadnagyként érkezett haza, Abonyba, 1918. november elején a frontról, ahol a 31. sz. veszprémi gyalogezredben szolgált 1914. aug. 1-től. Vezette a direk­tórium községi és járási művelődési osztályát, valamint tagja volt a megyei mű­velődési osztálynak. Szenessék fegyelmiére csak azért nem került sor, mert felesé­gével együtt elhagyták az országot. Király Aranka tanárnőt a tantestület öt sza­vazatot adó tagja közül hároman elmarasztalták, ketten felmentették. A tanárnőre vonatkozóan a katonai szervekhez szintén érkezett feljelentés: „Szolgálati jegy. Győr, 1919. XI. 5. Siófokra való hivatalos utazásom alkalmával Vámosy Béla főhadnagy (a szegedi fölszámoló hümhöz beosztva) kért, hogy az itteni csendőrsé­get értesítsem, hogy Király Aranka polgáriskolai tanárnő, Abonyból, aki kommu­nista és a növendékeknek izgató előadásokat tartott ... internálása végett a szük­séges intézkedések megtörténjenek." Vámosy Béla főhadnagy — aki 1918 — 19. telén az abonyi nemzetőrség parancsnoka volt — kérése nem talált „süket fülekre" a tüzértiszti század segédtisztjénél, a segédtiszt bejelentésére letartóztatták Király Aranka tanárnőt, s elrendelték Hajmáskérre való internálását. A megmaradt iratokból az derül ki, hogy Hajmáskért sikerült elkerülnie, de a fegyelmit, nem, ami 1921. márc. 12-én — Béky Endre tanárral együtt — „megintés" büntetéssel végződött. Béky Endre tanárról is nehezen lehetett volna azt állítani: szocialista. Vagyona nem lehetett jelentéktelen, hiszen annak akkori becsült értéke kb. 180 000 koronát tett ki. A Tanácsköztársaság alatti tevékenysége: „Egy ízben tartott beszédet, de arról általánosan el volt ismerve, hogy nem volt kommunista érzelmű. ... Amikor a vörösök innen Czeglédre vonultak — angem is túszul jelöltek ki ..." A fentiekért inkább dicséretet várhatott volna, mint megintést, de súlyos vétséget 445

Next

/
Oldalképek
Tartalom