Fejezetek Pest megye történetéből. Tanulmányok - Pest Megye Múltjából 7. (Budapest, 1990)

Pásztor Mihály: Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye Közigazgatási Bizottságának pedagógus fegyelmi ügyei a Tanácsköztársaság után

követett el 1919. okt. 25-én a szolgabíroság helyiségében tartott kihallgatásán: csak Szeness Imre tanárról vallotta azt, hogy kommunista, még Szeness Imréné, Király Aranka tanárnők esetében „messzire merészkedett", amikor kijelentette: „Az a meggyőződése, hogy tudatosan nem voltak kommunisták, sőt nem is ismer­ték s kommunista irodalmat s tanokat." 55 Homoky István, 49 éves, nős, 2 gyerme­kes, vagyonos polgári iskolai igazgató azt nem is sejtette, hogy ugyanabban az idő­ben a segédtanfelügyelő jelentésében ő „kiemelt" helyen szerepelt: „az igazgató még az 1918. év december havában az abonyi közalkalmazottak felkérésére gyű­lést hívott össze Abonyban. ... Az 1919. évi május hó 1-én a direktórium kikül­döttének jelenlétében iskolai ünnepély volt az abonyi polgári iskola tornatermé­ben. Béky tanár lett volna az ünnepély szónoka. Mivel azonban Béky tanár erre a napra állítólag eltűnt Abonyból, az igazgató volt kénytelen az ünnepi beszédet megtartani. Saját állítása szerint a Néptanítók Lapja egyik vezércikkének nyomán a forradalmak történetéről és a munka méltatásáról beszélt. Az abonyi tanítói szakszervezeti ülésekről felvett jegyzőkönyvek a helyszínen előkeríthetők nem vol­tak. Állítólag a polgári iskolában elhelyezett vörös foglyok kezén kallódtak el azok." Dr Steiner Zoltán, 33 éves, izraelita vallású, nős, vagyontalan, főgimnáziumi képesítésű polgári iskolai tanárt a „felkészültsége" sodorta bajba, mert ennek alapján kapott helyet a „Társadalmi erkölcstan" c. tárgy tananyagát összeállító bizottságban. A bizottság tagjai voltak még: Szeness Imérné, Várady János, Kiss Ferenc és Tantassy Kálmán. A tervezetet Dr Steiner állította össze néhai Tóth József — Pest vármegye egykori tanfelügyelőjének — „Erkölcstan" címmel írt munkája alapján, ami az 1880-as években készült. Ezt „... a direktórium nem fo­gadta el, hanem leküldött Bucharin Nikoláj szerzőtől egy művet, azt kellett volna előadnunk, mi azonban a felett olyan széles vitát rendeztünk szombatonként, hogy ez a mű előadásra egyáltalán nem került, mert a tanévnek vége lett". 56 „A nagykőrösi főgimnázium s tanítóképezdei tanárok, s polgári iskolai tanítók, tanítónők, s óvónők együttesen ... megalakítottuk a magyarországi tanítók szak­szervezete nagykőrösi csoportja, mert szakszervezeti igazolvány nélkül senkinek semmit sem adtak. Elnöknek Váczi Ferenc tanítóképezdei igazgatót alelnöknek pedig engem választottak meg ..." Hankovszky Károly nagykőrösi igazgató­tanító mellékelte még igazolványának másolatát, amit a nagykőrösi rendőrkapi­tány írt alá, s 1919. aug. hó 7-én állították ki. „Igazolom, hogy Hankovzsky Károly és családja VIII. ker. 277. szám nagykőrösi lakos politikailag megbízható, a vörös hadseregben nem szolgált, a határban akadálytalanul járhat és kocsival közleked­het." 57 1924-ben pénzbüntetést kapott. 1924 dec. 13-án a megyei közig. biz. felmentette a vádak alól Feszler Margit és Szántho Erzsébet pilisvörösvári tanítónőket: „... az igazgató és iskolai gondnok­ság elmozdítását kimondó testületi értekezlet 1919. március hó 17-én tartott meg vagyis ugyanazon a napon, amelyen én . .. megérkeztem Pilisvörösvárra, ahol egy lelket sem ismertem . .. így kerültem én az értekezletre, ahol bölcsen hallgattam és őszinte szorongással állapítottam meg, hogy a sors különös szeszélye folytán mi­lyen kellemetlen helyre kerültem. ... a szavazásnál tartózkodtam ... megjelentem a tanítói szervezet ülésein. Hát bizony megjelentem, mert mindenki megjelent ott. " 58 Fezsler Margit tanítónő „megmenekült", de özv. Frischerné Sinka Erzsébet, a „vörösszászlóanya", elvesztette állását. Örkényben az iskolagondnokság elnöki tisztét Pálóczi Horváth István, 63 éves, ref. vallású, helyi nagybirtokos töltötte be. Orbán Vincze tanító „viselkedésére"vonatkozóan Hargitay Béla, 33 éves, ref. val­446

Next

/
Oldalképek
Tartalom