Kerényi Ferenc: Pest vármegye irodalmi élete (1790-1867) - Előmunkálatok Pest megye monográfiájához 3. (Budapest, 2002)

1. Pest vármegye irodalomszervező- és pártoló tevékenysége - 1.5. A pártolási formák egymásra épülése: Pest vármegye és a színházügy

cember 11-i, második ülésén, sürgőssé vált az igazgató keresése. (Nem csak a testüle­tek felépítése és működési rendje, de az események ebből következő menete is lépés- ről-lépésre másolta az 1837. évi színháznyitás eseménykrónikáját.) Sebtében összeál­lították az igazgató ügykörjegyzékét, ám a szintén sebtében felkért direktorjelölt, a zeneszerzőként is működő gr. Festetics Leó, a Pest-Budai Hangászegyesület elnöke nemet mondott, mivel az igazgató feladatait túlnyomóan csak adminisztratív teendők­nek találta. (1865 és 1880 között a Színi Tanoda első főigazgatója.)591 1841. január 1-jétől új és sajátos helyzet jött létre. A részvénytársaság igazgatóvá- lasztmánya helyébe az országos kiküldöttség delegálta kormányzóválasztmány lépett a színház kezelésében. Január 1-jétől húsvétig (abban az évben április 1 l-ére esett) gr. Ráday Gedeon, br. Orczy György, Simontsits János helyettes másodalispán és Patisz Károly Pest városi főkapitány alkotta ezt a testületet, és közülük Ráday vitte az igaz­gatást. Mindez pedig történt anélkül, hogy a te. 4. §-ában előírt kettős átadás szerző­déssel megtörtént volna; azt szemlátomást a személyek gondos kiválasztásával, a vármegye és a város cselekvő részvételével igyekeztek helyettesíteni ebben az átme­neti időszakban. 1841 húsvétjától a kormányzóválasztmány átalakult: elnöke br. Or­czy György lett, tagjai pedig Zalay Alajos királyi személynöki ítélőmester, Reviczky Imre királyi tanácsos, Szluha Imre jászkun főkapitány, Fráter Pál nógrádi főszolgabí­ró, Schreiber Ferenc budai főbíró és Patisz Károly pesti városkapitány — valameny- nyien a tc.-ben foglalt országos kiküldöttség név szerint vagy funkciójukban említett tagjai.592 Az ideiglenes igazgató ekkor ismét megyei ember lett, az immár csak táblabíró Simontsits János, aki 1842 decemberéig vitte a direkciót, noha már februárban le­mondását fontolgatta. Ugyanőt delegálta a vármegye 1841 szeptemberében a túlter­helt alispánok helyett az országos kiküldöttség üléseire, amikor Teleki szóvá tette a vezérvármegyei képviselő távollétét üléseikről.593 A vármegye közgyűlése ugyanak­kor nehezményezte, hogy az amúgy is csekély értékre becsült és használatra már át­vett színházi készletek értékéből csak 12.500 váltóforintot fizetett ki az országos ki­küldöttség és ugyanennyit ígért 1842-re is, a fennmaradó 7000 körüli váltóforintot az országgyűlésre hagyva. A két szerződést a színházépület (és a rajta lévő teher), valamint a színházi készle­tek átadásáról végül 1843. április 13-án írták alá; annak ellenére, hogy a szerző­désiek) első szövegtervezetét Pest vármegye közgyűlése már 1841. február 6-án elfo­gadta, és azt az országos aldeputáció szeptember 23-i, 12. ülésén — néhány szöveg- módosítással — szintén jóváhagyta.594 S valóban, magukon a szerződéseken is jól lát­ható, hogy a keltezés és az aláírások későbbiek, mint maga a letisztázott szöveg. (A szerződéseket Pukánszkyné Kádár Jolán lemásolta, de okmánykötetébe végül még­sem vette fel. A kiadatlan két dokumentumot ezért a Függelékben teljes szöveggel közöljük; ugyanott térünk ki szűkebb keletkezéstörténetükre, a szövegkritikára és né­hány tárgyi magyarázatra is.) 591 OSZK SzT, Fond 2., 289. tétel. 592 Vö. Nemzeti színházi zsebkönyv 1841-ik és 1842dik évre, OSZK SzT, 266. és 267. sz. zsebkönyv. 593 OSZK SzT, Fond 2., 307. és 322. tétel, illetve PML, 3-a/l. PPS Vm. Kgy. jkv. 4617/1847. (szept. 16.). 594 PML, IV. 3-c/l. PPS Vm. Kgy. ir. 1400/1845. (márc. 19.). 147

Next

/
Oldalképek
Tartalom