Pécsi Tudományegyetem Orvostudományi kara - ülések, 1948-1949

1949. május 2., 1948/49. tanév nyolcadik rendes ülése - Az elnök az ülést megnyitja. - Távolmaradtak felsorolása. - Miniszteri leiratok: - Segédtanszemélyzeti ügyek: - Folyó ügyek: - Hallgatói ügyek: - Berekesztés: - 25. Az ülés berekesztése.

- 18 ­mázott miniszteri kinevezése alkalmából, ■* Elnök előadja, hogy dr.Tolnai -Gábor *| ügy osztályt önöknek ankarai követ t-é tör­i tént kinevezése alkalmából gratuláló tá­viratot küldött a Kar nevében, dr.Tolnai Gábor a jókívánságokat megköszöni. i 't XXII. dr.Fenyvessy Béla nyug.ny.r. tanárnak a tudományos státusba való soro­lása. dr.Ráüss Károly ny.r.tanár javasla­tot terjeszt elő, hogy a Ivar kérje a Tu­dományos Tanácstól dr.Fenyvessy Béla nyug. ny ,r .tanárnak a tudományos státusba tör­Tudomásul szolgál ténő sorolását, dr.Környey István ny.r, tan ár csatlar- kozva a javaslathoz dr.Reuter Camillo nyug.ny.r .tanárnak a tudományos státusba sorolása érdekében szólal fel, ■f XXIII. Absolváló orvostanhallgatók kérése juiius és augusztus hónapban tar­tandó szigorlatok tárgyában* Elnök előadja, hogy több alairással kérvény érkezett a Karhoz, amelyben a most absolváló, valamint a szigorló-or­vosok kérik, hogy a klinikai tárgyakból juiius és augusztus hónapokban is lehes­sen szigorlatozni. A kérés a szigorlati szabályzattal ■ellenkezik, a kérvényt a VRK.M.-iiez kell továbbítani és a minisztérium döntése értelmében határozzon a Kar a szabadságok­ra vad.ó tekintettel - a minisztérium Több hozzászólás után a Kar egy­hangúlag elhatározza, hogy kérvényt nyújt be a V.K.K., ill. a Tudományos Tanácshoz, amelyben kéri, hogy dr.Feny- vessy Béla és dr.Reuter Camillo nyug. ny.r,tanárok is soroltassanak be a tudo­mányos státusba az oktatás és tudományos kutatás terén elért érdemeik elismerése­ként.

Next

/
Oldalképek
Tartalom