Pécsi Tudományegyetem Orvostudományi kara - ülések, 1948-1949

1949. május 2., 1948/49. tanév nyolcadik rendes ülése - Az elnök az ülést megnyitja. - Távolmaradtak felsorolása. - Miniszteri leiratok: - Segédtanszemélyzeti ügyek: - Folyó ügyek: - Hallgatói ügyek: - Berekesztés: - 25. Az ülés berekesztése.

► beleegyezése esetén - úgy véli, hogy jú­lius elején és augusztus végén lehetne a szigorlati terminusokat meghatározni. dr.Melczer Miklós ny.r.tanár : az abususok elkerülésére - a szigorlati rend értelmében - javasolja, hogy a miniszte- •rium kedvező döntése esetében csakis azon szigorlók legyenek a nyári hónapokban szigorlatra bocsáthatók, akik a nyári időszakban végzik gyakorlati idejüket, illetve a szabályzat értelmében erre az időpontra esik szigorlati idejük. Több hozzászólás után a Kar úgy határoz, hogy a nyári szigorlatoztatási engedélyre vonatkozó kérvényt döntésre felterjeszti a V.K.M.-hez ássál a ja­vaslattal, hogy csak azok részesülhes­senek ebben az előnyben, akiknek szigor lati időpontja a szabályzat értelmében a nyári időszakra esik. Elhatározza a . Kar azt is, hogy a szigorlati terminus / a. cenzor szabadságidejével összhangban állapítható meg. XXIY. dr.lássák Kálmán ny.r.tanár, mint előadó részletes ismertetése alap­- 19 ­ján a Kar a következő egyhangú határó zatokát hozza : C. v é . v 1 Kórházi_gyakorlati_hóna£ok_beszámitás Yass Imre orvostanhallgató kérését, hogy egyetemünk sebészeti klinikáján 1946. julius 1-től augusztus 31-ig, gyermekklinikáján 1944.november 1-től 1945.január 3-ig eltöltött gyakorló orvosnövendéki /famulusi/ szolgálata a kötelezőnek előirt 12 havi kórházi gyakorlati idejébe /2 hónap sebészet, 1 hónap gyermekgyógyászat/ beszámíttas­sák, teljesíthetőnek találja. Bacsa .Antal orvostanhallgató kérését, hogy egyetemünk sebészeti klinikáján 1947. junius 1-tő1 1947.jniius 31-ig és gyermekklinikáján 1944.november 1- tcl 194.5.g.anuár 3-ig eltöltött gyakor-

Next

/
Oldalképek
Tartalom