Pécsi Tudományegyetem Orvostudományi kara - ülések, 1947-1948

1947. október 24., 1947/48. tanév második rendes ülése - Az elnök az ülést megnyitja. - Távolmaradtak felsorolása. - Miniszteri leiratok: - Rektori átiratok: - Elnöki bejelentések: - Rendkívüli tanári cím adományozása: - Tanszéki ügyek: - Magántanári ügyek: - Segédtanszemélyzeti ügyek: - Folyó ügyek: - Hallgatói ügyek: - Berekesztés: - 43. Az ülés berekesztése.

194 7.VI.c zánu VHT: * r ond e 1 e 11 e I mái- bős zá­rni «ott 2 /kottő/ féléven folill további 1 /egy/ szabálytalan félév szabályszerű rendes félévként beszámít tapaék, a V.K.I 141.45c/1947.VI.1«számú rendelet a értei- méb en, tolj o sitiiét őr; ok t al ál j a. 14*/ Gál János orvost anbeiigató kérését, hogy az I.orvosi szigorlat késedelmes letétele miatt szabálytalanná vált 5 /három/ féléve 3 /három/ szabályszerű rendes félévként beszámíttassék, a V.K. 11*141.451/1947.VI. 1, számú rendel ate «3 értelmében,'teljjsithetonek találja. 15./ Hajdú ferenc orvostanhallgató ké­rését, hogy az I,orvosi szigorlat kése- •d elme s letétele miatt szabályt al ónná vált 4 féléve szabályszerű négy félév­ként be számíttass ék, a V.1L.L.141.4 30/ 1947.VI.1.számú rendelete értelmében, teljesithetőnek taiálja. Szigorlat i_di^kedvezmcn^,eh_. 1*/ Zoltán Vilmos, Gáti István, Plerkó Béla, Gosy Perenc, Bomány György, Ba­logh László, Ilyés János, Űöcsky Ti­bor, Somogyi Jenő szig.orvosok kérését, hogy szigorlati díjkedvezményben része­süljenek, teljesíthetőnek találja. 2./ Becsi László és Bolváry Gyula or­vostanhallgatók kérését, hogy szigor­lati díjkedvezményben részesüljenek, nem találja teljesitnetőnek. Harmad eves_orvostanharlg at ók_kérése_a bakterioio^iai szigort at _letétele_tb an Harmadéves orvostanhallgatóink kérvé­nyét, melyben a bakteriológiai szigor­lat letételének az ötödik félév végén » való engedélyezését kérik, döntés vé­gett felterjeszti a V.íí.I'.üriioz azzal a megjegyzéssel, hogy karunk tisztáz­ni óhajtja, nogy az 1.szigorlat I.és II.r*és za . továbbá a. T i . ss-.i rnr* l T .

Next

/
Oldalképek
Tartalom