Pécsi Tudományegyetem Orvostudományi kara - ülések, 1947-1948

1947. szeptember 19., 1947/48. tanév első rendes ülése - Az elnök az ülést megnyitja. - Távolmaradtak felsorolása. - Elnöki bejelentések: - Rektori átiratok: - Elnöki bejelentések: - Tanszéki ügyek: - Magántanári ügyek: - Segédtanszemélyzeti ügyek: - Folyó ügyek: - Hallgatói ügyek: - Berekesztés: - 41. Az ülés berekesztése.

visszavétele ügyéten újólag beadvánnyal kiván fordulni a V.K.M.Úrhoz. 2- Kar a bejelentést egyhangú jó­. , váhagyással tudomásul veszi. XXXVII. Külföldi előadók meghivása than tartott értekezletről beszámoló. dr.Ssentágothai János ny.rk.tanár beszámol arról, hogy az I.rendkívüli kari ülés határozatából kifolyólag részt vett a fenti tárgyban szeptember hó 9.- én tartott megbeszélésen. Az értekezlet nem végződött eredményesen, mert a V.K.M. és H.M.között felmerült hatásköri kérdé­sek nem voltak tisztázhatók. Tudomásul szolgál. H./ Hallgatósági üg£ek_. XXXVIII. Munkástanfolyam jó eredmény­nyel vizsgázott hallgatóinak felvétele. A műnkástanfolyam vizsgáztató bizott­sága javasolja, hogy amennyiben a tanfo­lyamat jo erednénnyel végzett hallgattok orvostanhallgatóként való felvételüket kérnék, a Kar e kérést pártolóiag ter­jessze a V.K.M.Úrhoz. A Kar a javaslatot egyhangúan el­fogadja. XXXIX. VII.f.é.hallgatók kérése a II. szigorlat részletekben való letétele tár­gyában. Elnök a jelzett tárgyban beadott kér­vénnyel kapcsolatban a Kar határozatát kéri. . „ dr.Környey István ny.r.tanár javasla­ta alapján a Kar egyhangúlag elhatározza, hogy a kérvényt döntés céljából felterjeszti a V.K.M.Úrhoz. XL. dr.Entz Béla ny.r.tanar, mint elő­adó részletes ismertetése alapján a Kar a következő egyhangú határozatokat hozza : Kórházi gyakorlati honapok_beszámi- tása^_ 1./ Pejérdy Ferenc szig.orvos kérését

Next

/
Oldalképek
Tartalom