Pécsi Tudományegyetem Orvostudományi kara - ülések, 1947-1948

1947. szeptember 19., 1947/48. tanév első rendes ülése - Az elnök az ülést megnyitja. - Távolmaradtak felsorolása. - Elnöki bejelentések: - Rektori átiratok: - Elnöki bejelentések: - Tanszéki ügyek: - Magántanári ügyek: - Segédtanszemélyzeti ügyek: - Folyó ügyek: - Hallgatói ügyek: - Berekesztés: - 41. Az ülés berekesztése.

hogy a Ferenc József Tudományegyetem szülészeti klinikáján 1943.december 15.-től 1944o január 31.-ig és 1944. április 15.-től 1944#májLis 1.-ig, bel­klinikáján 1943.augusztus 15.-től 1943 szeptember 15.-ig, szemklinikáján 1944 julius 16,-tői 1944.augusztus 15.-ig, ideg-és elmeklinikáján 1944«augusztus 15,-tői 1944,szeptember 15.-ig eltöl­tött gyakorié orvosnővendéki /:famulu- si:/ szolgálata a kötelezőnek előirt 12 havi korházi gyakorlati idejébe be­számíttassák, teljesithetőnek találja. 2./ dr.Sándor László egyetemünk 1944. október 27.-én felavatott orvosdokto­ra, jelenleg amerikai lakos kérését, melyben a mellékelt igazolványok alap­ján eltöltött famulus i szol «^latoknak a kötelező egyévi kórházi gyakorlati időbe való beszámítását s ez alapon orvosdoktori oklevelének szabályszerű záradé Ideal való ellátását kéri, döntés végett felterjeszti a V.K.M.ürhoz az­zal a megjegyzéssel, hogy nevezett a szemészetből, elmegyógyászatbói és gyermekgyógyászatból famulusi, illető­leg kórházi gyakorlatot nem igazol. Rendkívüli félévek beszámitása._ 1. / Pandur Mária orvostanhallgató ké­rését, hogy az 1946-47.tanév I.és II. felében liceumi érettségi bizonyítvány alapján hallgatott rendkívüli félévei rendes orvoskari félévekként számittas sanak be, teljesithetőnek találja, 2. / Wolf Sarolta orvostanhallgató ké­rését, hogy az 1946-47.tanév I.és II. felében kereskedelmi iskolai érettsé­gi bizonyitvány alapján hallgatott rendkívüli félévei rendes orvoskari félévekként számíttassanak be, tel­jesíthetőnek találja.-Kórházi gyakorlati ismétlési idő le­

Next

/
Oldalképek
Tartalom