Pécsi Tudományegyetem Jog- és Államtudományi kara - ülések, 1947-1948

1947. szeptember 25., 1947/48. tanévi első rendes ülése - Jelenlévők felsorolása. - Távollévők felsorolása. - 1. A VKM-től érkezett leiratok: - 2. Rektori átiratok: - 3. Idegen hatóságoktól érkezett iratok: - 4. Elnöki hatáskörben elintézett iratok: - 6. Bizottság kiküldése az 1948/49.-es szabadságharc jubileumi ünnepségeire. - 7. Alkonyi György fegyelmi ügyének ismertetése. - 8. Javaslat a több főkollégium előadására kényszerült professzorok helyettesítési díja tárgyában. - 9. Utólagosan meghirdetett kollégiumok ismertetése. - 10. Dr. can. Szalay Emil beszámítási kérelmének a napirendről való levétel. - 11. Hallgatói kérelmek ismertetése: - 12. Hallgatói kérelmek ismertetése: - 13. Hallgatói kérelmek ismertetése: - 14. A kari ülések időpontjának meghatározása. - 15. Kari Levéltár és Múzeum létesítése a kar tagjainak tudományos munkássága és személyükre vonatkozó adatok összegyűjtése tárgyában. - 16. Javaslat kari évkönyv kiadására. - 17. Javaslat felterjesztés elkészítésére a karnak Jog-és Közgazdaságtudományi Karrá való átszervezése tárgyában. - 18. Felkérés a kar könyvtárának központi könyvkatalógusának elkészíttetésére. - 19. A tanulmányi eredményeket elbíráló fellebbezési bizottságba új tag kiküldése. - 20. Dr. Simor Ferenc bölcsészettudományi magántanár kérelme kollégium hirdetés tárgyában. - 21. A sportvezető tanfolyam tartására vonatkozó ügyirat ismertetése. - 22. Elnöki bejelentések: földszinti altiszti inspekció bevezetése, falatozó bérbeadása, és igazolási eljárások megindítása végett dr. Balassa ügyvéddel való kapcsolatba lépés. - Az ülés berekesztése.

* Készült a Pécsi Tudományegyetem Jog- és Államtudományi­Karának 1947. szeptember 25-én tartott I, rendes üléséről., J E & Y 2 0 E Ö l'T Y V » Jelen Csekey István dékán elnökletével: rek Rafael, Krisztics Sándor, Ho3 1 i, Esztergár Lajos, Loso.nczy Isi vannak : Irk Albert, Vinkler János, Sch.au- üb József, óriás Nándor, Ahay ájul­ván és Rudolf Lóránt ny,r,tanárok, A jegyzőkönyvet Rudolf Lóránt ny.r.tanár vezeti, . Az elnöklő dékán üdvözli a Kar -tagjait a tanév első kari ülése alkalmából. Ke legen üdvözli if Esztergár Lajos, Schaurek Ráfael és Vinkler János ny.r.tanárokat abból az- alkalomból, hogy a nyári színét­ben kiadták előadási jegyzeteiket. 1. Az elnök bemutatja-a vallás- és közoktatásügyi minisz­tériumtól az 1947, junius 6-i Z. réndes ülés óta a Karhoz érkezett leiratokat: 173/1946-47, Iksz. A vallás- és közoktat és gyj miniszté­rium részéről a Kar részére engedélyezett időszaki lapok tárgyában újabb felterjesztésre a miniszteri-ómtól elutasító leirat,- 198/1946-47, Iksz, Rudolf Lóránt egyetemi ny.r.tanár ré­szére IV. és V. fiz. oszt.közott-J i 1 Mménykül önb s é g folyásit ás a tárgyá ban leirat. 330/1946-47. J.sz. idegen nyelvű munkák alapján magánta­nári habilitáció tárgyában leirat.Ezt a leiratot az elnök külön is bemutatja ás ismerteti tartalmat,amely szerint a jogszabályok nem tiltják csupán idegen nyelvű tudományos munkák alapján a venia le­gendi megszerzéséto - * A Kar többek hozzászólása után úgy határoz: Figyelemmel arra, hogy az egye­temen a tanítási nyelv a magyar; figye- % lemmel továbbá arra, hogy a jog- és ‘ál­lamtudományi karon tanitási engedélyt-

Next

/
Oldalképek
Tartalom