Pécsi Tudományegyetem Jog- és Államtudományi kara - ülések, 1947-1948

1947. szeptember 25., 1947/48. tanévi első rendes ülése - Jelenlévők felsorolása. - Távollévők felsorolása. - 1. A VKM-től érkezett leiratok: - 2. Rektori átiratok: - 3. Idegen hatóságoktól érkezett iratok: - 4. Elnöki hatáskörben elintézett iratok: - 6. Bizottság kiküldése az 1948/49.-es szabadságharc jubileumi ünnepségeire. - 7. Alkonyi György fegyelmi ügyének ismertetése. - 8. Javaslat a több főkollégium előadására kényszerült professzorok helyettesítési díja tárgyában. - 9. Utólagosan meghirdetett kollégiumok ismertetése. - 10. Dr. can. Szalay Emil beszámítási kérelmének a napirendről való levétel. - 11. Hallgatói kérelmek ismertetése: - 12. Hallgatói kérelmek ismertetése: - 13. Hallgatói kérelmek ismertetése: - 14. A kari ülések időpontjának meghatározása. - 15. Kari Levéltár és Múzeum létesítése a kar tagjainak tudományos munkássága és személyükre vonatkozó adatok összegyűjtése tárgyában. - 16. Javaslat kari évkönyv kiadására. - 17. Javaslat felterjesztés elkészítésére a karnak Jog-és Közgazdaságtudományi Karrá való átszervezése tárgyában. - 18. Felkérés a kar könyvtárának központi könyvkatalógusának elkészíttetésére. - 19. A tanulmányi eredményeket elbíráló fellebbezési bizottságba új tag kiküldése. - 20. Dr. Simor Ferenc bölcsészettudományi magántanár kérelme kollégium hirdetés tárgyában. - 21. A sportvezető tanfolyam tartására vonatkozó ügyirat ismertetése. - 22. Elnöki bejelentések: földszinti altiszti inspekció bevezetése, falatozó bérbeadása, és igazolási eljárások megindítása végett dr. Balassa ügyvéddel való kapcsolatba lépés. - Az ülés berekesztése.

2 szerzett személyeknek ép úgy köteles­ség6 a tudományos magyar nyelv fejlesz­tése, mint a Kar nyilvános tanárainak: a_Kar egyhangú állásfoglalása szerint ío.egén nyelven fírt munkák mellett e1engedhetetien- • • ne-k tartja legalább egy magyar nyelven itt dolgozat bemutatását is« 367/1946-47• 3,sz« munkástanfolyam, előadói tiszteletdija­inak utalványozása tárgyában leirat« 367/1946-47c D.sz. Munkástanfolyamok, első évfolyamainak megszüntetése tárgyában leirat. . ■{. ' ■ 405/1946-47. D.sz. Az 1947-48. tanévre megalakított alap­vizsgabizottság megerősítése tárgyában leirat. 452/1946-47. D.sz. Az Egyéves Délutáni Kereskedelmi Tan­folyam szabályzatának jóváhagyása tárgyában leirat. Ezzel a leirattal kapcsolatban Rudolf Lóránt ny.r.tanár közli, hogy a Kar felhatalmazá­sával tárgyalt a kereskedelem- és szövetkezetügyi minisztériummal egy szövetkezeti kiegészítő tanfolyam engedélyezése ügyében. E tanfolyam a vallás- és közoktatásügyi minisztertől engedélyezett' kereskedelmi tanfolyam.0 lenne hivatva kiegészíteni. A szövetkezetügyi minisztérium ez előterjesztés alapján egy nemzetgazdasági és szövetkezettudományi kart óhajtana Karunkon létesíteni ,két évfolyammal.A szövetkezetügyi minisztérium ki is dolgozott egy szabályzattervezetet és előzetes tár­gyalásokba kezdett a vallás- és közoktatásügyi minisztériummal. Rudolf Lóránt ny.r. tanár megítélése szerint elvben sem .fog a vallás- és köz- oktatásügyi miniszter hozzájárulni és igy a Karnak érdemben nem is kell majd foglalkoznia az akadémia tervezetével, mert letárgyalás végett nem is fogják 1©küldeni a tervezetet. Javasolja, hogy a Kar tartson ki amaz eredeti álláspontja mellett, hogy egy kiegészítő szövetkezeti tanfolyam engedélyezését kérje a szövetkezetügyi minisztériumtól.

Next

/
Oldalképek
Tartalom