AZ ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI KÖNYVTÁR ÉVKÖNYVE 1965-1966. Budapest (1967)

II. Az Országos Széchényi Könyvtár gyűjteményeinek anyagából - Németh Antal: A Nemzeti Színház iratainak sorsa

helyezni a Nemzeti Színház irattárát, még 1935 szeptemberében kezdetét vette. Az 1919/1935. saját számú hivatalos felterjesztésemben — abból a gyakorlati szükségből kiindulva, hogy a Csokonai utcai műhelyház helyrehozatalával és más jellegű felhasználásával kapcsolatban feltétlenül fontos az épület részbeni teher­mentesítése, túlzsúfoltságának megszüntetése —, helyhiány miatt a Nemzeti Szín­ház múzeumának, könyv- és irattárának, valamint a Népszínházi Alap régi könyv­tárának a Csokonai utcai házból való kitelepítésére kértem engedélyt. A Rákóczi út és Nagykörút sarkán álló alapítványi bérpalotában — az ún. Emke-házban — a III. emeleten hosszú idő óta üresen állt egy ötszobás lakás, amit lakás céljára kiadni rendkívül nehéz volt. Viszont a Nemzeti Színház műhelyeinek a Csokonai utcában való elhelyezésére megoldást ígért, ha a múzeumot, könyv- és irattárat ebben a lakásban tudtam volna elhelyezni. Azt kértem tehát az akkori kultusz­minisztertől : adjon engedélyt a Nemzeti Színháznak, hogy kedvezményes feltéte­lek mellett kibérelhesse ezt az ötszobás lakást, amelynek ablakai a Nemzeti Színház épületére nyíltak. A VKM 99.842/1935. sz. VIII/1. ügyoszt. sz. leirata november 11-i keltezéssel hozzájárult ahhoz, hogy az év nov. 1-től 1000 pengős méltányos bérért kivehetem a jelzett célra az alapítványi ház III. emelet 17. sz. alatt levő ötszobás lakását. Az átköltöztetés megtörtént és mind a muzeális anyag, mind a könyvtár átmenetileg viszonylagosan kedvezőbb elhelyezést talált; azonban ez a helyiség is kicsinynek bizonyult az irattári anyag befogadására. Ujabb megoldást kellett keresnem. 1936. november 12-én az N. Sz. 2193/1936. sz. felterjesztésben a következőket írtam: „A Nemzeti Színház levéltári anyaga a könyvtárnak és a múzeumnak megfelelő elhelyezése után még mindig elhelyezetlenül, ideiglenes módon raktározódik részint az új múzeumi helyiségben, részint a színház folyosóin, házi színpadján és irodáiban elhelyezett szekrényekben, részint pedig a Csokonai utcai épületben teljes rendezet­lenségben, elhanyagolt állapotban. Ennek a körülménynek nemcsak a helyiséghiány az oka, de az is, hogy a Nemzeti Színház költségvetésének nem áll módjában e rend­kívül fontos történelmi dokumentumok szakszerű kezeléséhez, megőrzéséhez és fel­dolgozásához szükséges munkaerő és helyiség díjazásáról gondoskodni. így volt ez a múltban is, és talán ennek a sajnálatos körülménynek eredményéül tudható az a hiteles dokumentumokkal nemigen bizonyítható tény, hogy a Nemzeti Színház levéltári anyaga nem kis százalékban szétszóródott, illetéktelenek kezére került. Legutóbb is az Ernst Múzeum aukciója kapcsán figyelhettünk meg ilyen jelensége­ket. 4 Az ott aukcióra került anyagot az Országos Levéltár vásárolta meg és ő őrzi ma is. (írtam harminc évvel ezelőtt.) A színház tulajdonában maradt, jelentős irattári anyag szakszerű rendezésének és tudományos feldolgozásának fontos és sürgős szükségessége a Nagyméltóságod által elrendelt Nemzeti Színház-történet megírásával 5 kapcsolatban merült fel olyan ha­laszthatatlan erővel, hogy e kérdés rendezésére vonatkozólag sürgős előterjesztéssel vagyok kénytelen élni Nagyméltóságodhoz. Az anyag jelen állapotában használha­tatlan, annak szakszerű kezelésére sem költségvetési fedezet, sem helyiség a Nemzeti Színház rendelkezésére nem áll és így mély tisztelettel arra kérem Nagyméltóságodat, legyen kegyes hozzájárulását adni ahhoz, hogy ez a jelentős, megbecsülhetetlen ér­tékű anyag külön kezelendő letétként az Országos Levéltárnak adassék át, ahol avatott kezek a készülő mű számára szakszerűen feldolgozzák, csoportosítják, ki­egészítik az Országos Levéltár Nemzeti Színház-i történeti vonatkozású dokumen­tumainak fotókópiáival és így a teljessé tett anyag azután, mindenkor a szaktudósok rendelkezésére állva, megfelelő kezelésben és ellenőrzés alatt megőrzi a jövő számára a Nemzeti Színház múltjára vonatkozó összes fontos adatokat. Ha akár az egykor létesítendő magyar színháztörténeti múzeum, vagy színháztudományi kutatóinté­249

Next

/
Oldalképek
Tartalom