Tátrai Vilmos szerk.: A Szépművészeti Múzeum közleményei 94. (Budapest, 2001)

Beszámoló a kopt textilek restaurálásáról (1999-2000)

BESZÁMOLÓ A KOPT TEXTILEK RESTAURÁLÁSÁRÓL (1999-2000) EREDMÉNYEK Az Antik Gyűjtemény restaurálási programja 1 az 1999-2000. évben a kopt textil­gyűjtemény anyagának konzerválásával folytatódott. A textilek a korábbi, nem opti­mális körülmények közötti tárolás során folyamatosan károsodtak. 2 A romlási folya­matot megállítani nem lehet, csak lassítani, ezért rendkívül fontos volt, hogy konzervá­lásuk minél előbb megtörténjen. Ezt a munkát az antik kiállítás leendő hatodik tenne, a Dór Csarnok rekonstrukciójának előrehaladása is szükségessé tette, ugyanis ebben a teremben kerül majd sor a kopt művészet emlékeinek bemutatására. A cél tehát a tex­tilek megőrzése mellett kiállítható állapotba hozásuk is volt. Az első három textiltöredéket 1998 nyarán, „A vadászó kentaur" című kamarakiállítás alkalmából, Sipos Enikő, a Magyar Nemzeti Múzeum förestaurátora, ajándékképpen restaurálta. A közel 180 darabból álló kopt textilgyűjtemény jelentős részét, mintegy 150 darabot, Sipos Enikővel együtt Z. Fikó Katalin, a Magyar Nemzeti Múzeum resta­urátora és E. Nagy Katalin, az Iparművészeti Múzeum förestaurátora 1999-ben kon­zerválta. A munka költségeit a Nemzeti Kulturális Alapprogram és a Nemzeti Kulturá­lis Örökség Minisztériuma által nyújtott támogatásokból fedeztük. 3 A 2000. év folya­mán vásárolt újabb 23 darab konzerválását E. Nagy Katalin és Sipos Enikő végezte, amit a Múzeum saját forrásból finanszírozott. A textilek műtárgyvédelmi szempontból megfelelő tárolása mindezideig megoldat­lan. A gyűjteménynek a múzeumi rekonstrukció igényeit követő sorozatos költözteté­sei miatt lehetetlen volt a textilek számára állandó tárolási körülményeket biztosítani, ezért, a konzerválás mellett, ennek a problémának a - legalábbis részleges - megoldá­sát is célul tűztük ki. Első lépésben megfelelő közvetlen környezetet kellett kialakíta­Köszönettel tartozunk az Iparművészeti Múzeumnak, hogy rendelkezésünkre bocsátotta a cikkben említésre kerülő textiljeiről készült fényképeket. 1 A Gyűjtemény egy teljes anyagcsoportjának restaurálására először az 1990-es években nyílt lehetőség. Az antik márványszobrok restaurálásáról (1993-1997) ld. Nagy, Á. M. - Varga, J. - Tóth, M. et alii SzMKözl 86 (1997) 25-41. 2 Ld. erről részletesebben Sipos Enikő cikkét. 3 A NKA-hoz benyújtott pályázat azonosító száma 081599-03/1999. A NKÖM-hez beadott pályázat a 4.3./559/MÚZ-383/99 számon van nyilvántartva. A restaurálás egyúttal az OTKA (T 032 434) támogatásával folyó szakkatalógus-program előmunkálata.

Next

/
Oldalképek
Tartalom