Tátrai Vilmos szerk.: A Szépművészeti Múzeum közleményei 86. (Budapest, 1997)

BESZÁMOLÓ AZ ANTIK GYŰJTEMÉNYBEN VÉGZETT SZOBOR-RESTAURÁLÁSI MUNKÁKRÓL - DEMÉNY, ATTILA - FÓRIZS, ISTVÁN - TÓTH, MÁRIA: Antik márványok stabilizotóp-geokémiai vizsgálata

latokat a korlátozott mintavételi lehetőségek miatt nem végeztünk, 20 de a feladat megoldásához végül is nem éreztük hiányukat. Az izotópvizsgálathoz a minták feltárá­sát McCrea módszere szerint 21 végeztük, a mérés Finnigan MAT delta S stabilizotóp­mérő tömegspektrométerrel készült. Az adatokat nemzetközi sztenderdekre (PDB, SMOW) vonatkoztatva közöljük. Az MTA Geokémiai Kutatólaboratóriumában néhány, az Antik Gyűjtemény mun­katársai által kijelölt mű izotópanalitikai és röntgen pordiffrakcikós vizsgálatát végez­tük el. A kőzetminták eredetének és geokémiai sajátosságainak megállapításából kiin­dulva azt akartuk meghatározni, hogy a geokémiai analízis kínálta lehetőségek határa­in belül maradva hogyan tudunk állást foglalni az egyes műtárgyakhoz sorolt töredé­kek eredeti összetartozásának kérdésében. Első feladatként a Salonából (Split) szár­mazó, attikai műhelyben készült római császárkori szarkofág (ltsz. 51.31.) 22 néhány töredékét elemeztük. Az anyagminták egyike (S.5) viszont egy másik, a budapestihez stilisztikailag közel álló attikai szarkofágról való, amelyet Salona mellett Promonában (Tepljuh) találtak. 23 Nem tudtuk, hogy az egymáshoz törésfelülettel illeszkedő töredé­kek összetartozása éppúgy kétségtelen, mint az, hogy az 5. minta egy másik darabhoz tartozik. Az első elemzés tehát valójában a geokémiai vizsgálat vizsgája volt az ilyes­fajta módszerek régészeti használhatóságával szemben érthetően és érezhetően óvatos régészek előtt. A most elvégzett izotópanalitikai vizsgálat, ami az első ilyesfajta hazai elemzés volt, kezdetét jelentheti egy szorosabb együttműködésnek. A vizsgált minták Császárkori szarkofág Salonából (S.l-4; S.6-11): a mintavétel a spliti Régészeti Múzeumban őrzött töredékekről történt. 24 A ,,budapesti táncosnő" (T. 1-3): a mintavétel a restaurálás során elválasztott fej és törzs törésfelületének üde részéből történt (T. 1 és 2); a törzs anyagából egy további, nem üde mintát is vettünk (T.3). Női buszt a Jankovich-gyűjteményből, ún. Crispina (C. 1 -3): a buszt alján lévő vas­tag furatból (Cl), a szobor hátoldaláról (C.2), valamint a fej nyaki részén lévő csap­lyukból (C.3) vettünk mintát. 20 A mintákat üde törésfelületekről, vagy a csaplyukak belsejéből vette Varga József. 21 McCrea, LM., Journal of Chemical Physics 18 (1950) 849-857. 22 Legutóbb 1. Rogge, S., SzMKözl 84 ( 1996) 73-82. 23 Split, Régészeti Múzeum, ltsz. D 457. Vö. Cambi, N., MarbWPr 1984, 194; uő., Aticki sarkofazi u Dalmaciji, Split 1988, 105, 2.sz. Köszönetünket fejezzük ki Emilie- Marinnak, a spliti Régészeti Múzeum igazgatójának, hogy engedélyezte a mintavételt, amelyet Peringer István és Stefanidis Stefanos végzett el. 24 A töredékek azonosítására 1. Nagy, A.M. in Marin, E. (szerk.), Der attische Jagdsarkophag Buda­pest-Split, Split 1992, 69, 6 7. k. Az S.l minta = Ba ! Bb töredék; S.2 = Be; S.3 = Be; S.4 = Bf; S.6 = Bg; S.7 = Ac; S.8 = Ca; S.9 = Xb; 5.10 = Xa; S.l 1 = Ad. Az S.5 mintára ld. az előző jegyzetet.

Next

/
Oldalképek
Tartalom