Varga Edith szerk.: A Szépművészeti Múzeum közleményei 77. (Budapest, 1992)

« Christianissima regina et augusta Pulcheria »

„CHRISTIANISSIMA REGINA ET AUGUSTA PULCHERIA" 1 A múzeum Görög-római Gyűjteménye 1952-ben az Iparművészeti Múzeumtól átadott antik bronz tárgyakkal gyarapodott, amelyek közt két, női mellkép alakban készített, felfüggeszthető mérlegsúly volt. A két mérlegsúlyt 52 további tárggyal együtt 1894-ben Ráth György, az Iparművészeti Múzeum akkori főigazgatója aján­dékozta a vezetése alatt álló múzeumnak. 2 Sajnos, közelebbi adatok hiányában nem sikerült a két mérlegsúly származási helyét kideríteni. 1. Szemköztnézetben ábrázolt női mellkép bevésett körökkel díszített tunikában és pallában. Az ékalakú arcot hullámos hajkoszorú keretezi; két széles hajfonata a tarkótól a fejtetőre hajlik vissza. Bevésett hálóminta jelzi a hajfonatokat fedő haj­hálót. A hajkoszorú felett ékköves diadéma, közepén nagy, négyszögletes drágakővel. A diadéma végét a tarkón a kettős hajfonat fedi. A tágra nyitott, kerek szemen a pupilla befúrva. A nőalak csüngődíszes fülbevalót visel, jobb keze a palla szegélyén fekszik, oldalához szorított baljában írástekercset tart. A téglalap alakú talapzatot eredetileg a mellképpel együtt öntötték, mai állapotában a letörött mellképet ráfor­rasztották, alja kitöredezett. Belsejében megmaradt az egykori ólom és vaskiöntés nagy része. Az arc részletei erősen kopottak; kisebb felületi sérülésektől eltekintve ép. A tárgyat egységes tónusú, feketés színű patina fedi (5-7. kép). 3 1 A címet a Kr. u. 45 l-es IV. egyetemes chalcedotri zsinat október 25-i ülésének jegyzököny­véből, a császári allokucióból vettük, 1. Schwartz, E., Die Kaiserin Pulcheria auf der Synode von Chalkedon, in Festgabe für Adolf Jülicher, Tübingen 1927, 209. 2 Iparművészeti Múzeum Adattár, 179/1894 sz. irat a kultuszminiszterhez, amelyben a mú­zeumi tanács kéri, hogy a becses ajándékért — 54 db kerámia, üveg és bronz tárgy •— a miniszter írjon köszönő levelet Ráth Györgynek. Az irathoz csatolva az 54 tárgy leírása, köztük: „42. Súly. Bronz, öntött, négyszegletű alacsony talapzaton köpenybe burkolt nő mellképe, fején fül. Mag. 0.165. VI. század. 43. Súly. Bronz, öntött. Hasonló az előző számúhoz, de durvább. VI. század. Mag. 0.165 (m)". Ráth György 1891-ben bocsátotta Londonban árverésre antik bronz-gyűjte­ményét; egyes darabjai a híres Fejérváry-Pulszky gyűjteményből származnak, amely 1868-ban szétszóródott. Az árverési katalógusban a 86. tételnél ez áll: "Two similar (Stilliard) Weights, a pair, formed by female busts, very late Roman style, 6 3/4 in. high" (Sotheby-Wilkinson-Hodge, Catalogue of the Collection of Greek, Etruscan, Roman and other Bronzes of Herr. G. von Ráth of Buda-Pesth, Knight of the Order of St. Stephen, etc., London 1891, 13, nr. 86); e két tárgy nem kelt el az árverésen, minden valószínűség szerint ezt a két példányt ajándékozta az Iparművé­szeti Múzeumnak 1894-ben. 3 Ltsz.: 52.831. M.: 16,6 cm talapzattal együtt, a mellkép m. : 14,1 cm, legn. sz. : 6,3 cm, legn. vast.: 4,4 cm, talapzat h.: 8,2 cm, sz. : 6,4 cm, m. : 2,6. Súlya 1768 gr., azonos a Ráth-féle ajándékozás 42. sz. darabjával. Irodalom: Szilágyi, J. Gy.-Szabó, M., Vezető. Szépművészeti Múzeum, Budapest 1974, 91, 62. k. ; Szilágyi, J. Gy., Antik művészet, Budapest 1988, 104, 99. k.; Thomas, B. E., Bronzebüsten der Licinia Eudoxia in Ungarn, in Quaderni de 'La ricerca scien­tifica\ n. 116, Roma 1988, 504, 2. k., a-b-c. 6* 83

Next

/
Oldalképek
Tartalom