Garas Klára szerk.: A Szépművészeti Múzeum közleményei 60-61. (Budapest, 1983)

Thrák domborművek a Szépművészeti Múzeumban

keztet (Brani pole, Plovdiv körzet), valamint arra, amelyet G.I.Kazarow (Die Denk­mäler des Thiakischen Reitergottes in Bulgarien. Budapest, 1938 [a továbbiakban = Thr.R.] 28. sz., 14.kép) tett közzé (Akca-kajrjak-ból, ma Beli plast, ívajlovgrad körzet). Mindez a Marica középső folyásának vidékére utal. A dombormű alatt néhány hevenyészve vésett betű látszik, amelynek olvasata bizony­talan. Valószínűleg egy [M]OUK-kezdetű személynév (a táblát felajánló személy neve) állt itt. 3. Ltsz.: 50.400. - Felül lekerekített márványtábla. M.: 23,2 cm; sz.: 18,2 cm; v.: 2,55 cm (20. kép). Ez a dombormű is a vágtató Thrák lovast ábrázolja, rövid tunicában és lobogó, rövid chlamysban, fölemelt jobbjában gerellyel. A ló alatt kutya mar bele egy menekülő vaddisznóba. A kompozíció szokványos, a megmunkálásban nem csillognak művészi képességek. Ugyanilyen kompozíció: Kazár o v, G. I.: Thr.R., 797.sz., 394.kép; IGBulg III 1, 976.sz. (Plovdiv vagy környéke), - a budapesti tábla kidolgozása azonban kevésbé sikerült. A darab felülete lekopott, ezért a felirat olvasása bizonytalan (betű­magasság: 2 cm). A dombormű fölött valószínűleg [#e]co ["HOGJI]; az ómega előtt túl kevés hely van a hosszabb [Kvpi]co kiegészítéséhez. A tábla keretének alsó peremén: Ilupefrjrjç Tripov e[vxw] (inkább, mint e[vxapLOTf)piov]). Az első sorban látható betűnyomok ( r V I' L ' i G jegyedül az itt javasolt olvasa­tot engedik meg, nem lehet sem nuppi'[a]ç,sem Iliipaoç. A IIup(p)-kezdetű nevek a közép­ső és az alsó Struma vidékére jellemzőek (vö. IGBulg IV index), de ismerünk egy Iluppoç-t Plovdivból is: Aüp^Xtoc) Iluppoç b Kai Taúpoc (IGBulg III 1, 1007.sz.). Értelmezésükre a következőt javasoltam az IGBulg IV 2240.számhoz fűzött magyarázatban: "Az olyan nevek, mint Iluppoç (2241, 2245, 2263 18 , 2271, 2272, 2291, 2303, 2319, 2328, 2330, 2347, 2348.sz.), Purrus és Pyrrus (2236^ ílúpaoc (2277'.sz.), Iluppi'aç (2267.sz.), Iluptaç (2280.sz.) és IlupéTTjç (2288.sz.) valamennyien görögök (Id. a III 1. kötet in­dexét, ahol a görög nevek közé soroltam ezeket). A Struma völgyében azonban vagy thrák nevek kaptak görögös formát, vagy pedig görög alakokról van ugyan szó, de ezeket a hoz­zájuk hasonló olyan thrák nevek miatt használták ennyire gyakran, mint pl. IIupouaaAa (2254, 2273, 2275, 2289, 2293, 2312.sz.), UipovaaXa (2322.sz.), IlupouAaç (2278, 2281, 2286, 2298, 2312, 2337, 2346.sz.) és egyéb, -nvpic nvpoç thrák végződésű nevek (pl. EïïTT77n;ptç stb.; felsorolásukat 1. Detschew, D.: Die thiakischen Sprachreste. Wien, 1957 [továbbiakban = Thr.Sprr.] 385 sköv.) Detschew feltételezi (i.m. 387), hogy a 7ruppo-gyök ("tűz") közös volt a görög és a thrák nyelvben; a ílúpaoc név nem szerepel nála. Az ő véleményéhez csatlakozott B. Gerov (Prou5vanija várhu zapadnopontijskite zemi prez rimsko vreme. I. in: Godisnik [Annuaire] na Sofíjskija universitet, Filologiceski fakultét, 54, 3 [1959-1960] 341. sköv.), aki thráknak tekinti a IIupúxc (nála a 13.sz.), Iluppoç (15., 19., 34., 51., 62., 64., 173. és 198.sz.) és IlupeYnc (17.sz.) neveket, a ílúpaoc-t viszont úgy látszik, görögnek (uo. 10.sz.), hiszen Fr. Bechtelre hivatkozik (Griech.Dial. 2, p.17). A Uvppiriç név J.Pouilloux szerint is thrák (Recherches sur l'histoire et les cultes de Thasos. Paris, 1954. 311 sköv.); ez ellen O. Masson Fr. Chamoux-nál, REG 72 (1959) p.351. A ílúpaoc-t görög névnek tartja L.Robert is (Noms indigènes de l'Asie Mineure gréco-romaine, I. Paris, 1963. 66).

Next

/
Oldalképek
Tartalom