Garas Klára szerk.: A Szépművészeti Múzeum közleményei 48-49. (Budapest, 1977)

BARKÓCZI L. — CASTIGLIONE L. — SZABÓ M. — SZENTLÉLEKY T. — SZILÁGYI J. GY.: Antik művészet a debreceni Déri Múzeumból és más magyar gyűjteményekből

adott fenti lelőhely azonos az alábbi 7. sz. márványfejével; a kéziratos vásárlási jegyzékben azonban a dombormű-töredékről csak annyi áll, hogy az Egger test­vérektől vásárolta Bécsben 1919-ben, úgyhogy a három évvel korábban más­honnan vásárolt fejjel azonos lelőhelyről származása feltűnő. Talán a nyomta­tott katalógusban elírás történt, mert a kéziratos jegyzéket Déri gondosan ve­zette, minden ismert adatot feltüntetve benne. Mindenesetre a mészkő-töredék provinciális munka, s könnyen lehet, hogy egy keleti tartományban készült. (A római provinciális szobrászathoz Szíriában vö. E. Will, in Actes du VIII e Congr. Internat. d'Arch. Class, Párizs 1963. 511—26 és A. I. Voscsinina, Trudy Gosz. Ermitazsa 13, 1972, 131—3.) A datálás legbiztosabb kiindulási pontja a középső hajfonat. Hellenisztikus kori kultikus előzményei ismeretesek (vö. V. v. Gunzen­bach, Untersuchungen zu den Knabenweihen im Isiskult der röm. Kaiserzeit, Bonn 1957, 27, és ehhez L. Castiglione, Gnomon 31, 1959, 540—541), de a csá­szárkor elején profán divat volt, amely mögött nem kell kultikus jelentést ke­resni (vö. elsősorban F. Poulsen, Greek and Roman Portraits in English Country Houses, Oxford 1923. 60—61; a nála említett bostoni fej: Caskey, Catal. of Greek and Roman Sculpture, Boston 1925, 203, 119. sz; néhány további példa: B. M. Felletti Maj, Mus. Naz. Romano, I ritratti, Roma 1953, 133. sz. és ehhez 77; N. Bonacasa, Ritratti greci e romani délia Sicilia, Palermo 1964, 23. tábla, 50. sz. és 44. az utóbbi a hajfürtöt helyettesítő gyöngyfonat példája, amelyről 1. Poulsen, i. m. 63). Az ismert párhuzamok alapján a debreceni fej az i. sz. 1. sz. első felében, inkább a második negyedében készült, írod.: Déri, Kat. 80, 1. sz. SZ. J. GY. 2. Venus pudica. (2. kép) M. : 30,8 cm. Márvány. A két láb a combtól lefelé, a bal kar csaknem teljesen hiányzik, ugyanígy a támasztórúd vége. s az, ami ahhoz tartozott; hátul a hajfürtök egy része a nyak fölött kitörve. Praxiteles knidosi Aphroditéjának típusa, jobb kezét ágyéka elé teszi, a fej kissé balra fordul, félrehajtva. A hiányzó bal kéz felső karja hátrafelé vonva (vö. Chr. Blinkenberg, Knidia, Koppenhága 1933, 113 skk., „nyugodtan álló típus"; a kis­méretű márványutánzatokról uo. 119—121, a— k.; J. Marcadé, Au Musée de Délos, Párizs 1969. 233—5; 1. még a változatok problémájához Th. Kraus, Die Aphrodite von Knidos, Bremen 1958, E. Schwarzenberg, Bonner Jb. 169. 1969. 98 skk.). A bal combtól szokatlanul vastag támasztórúd indul ki, amelyet talán nem a szokásos váza-attributum (F. Muthmann, Statuenstützen, Heidelberg 1951, 104 skk.), hanem más mellékalak indokolt (pl. delfin, v. Erós delfinen: Muth­mann, i. m. 92 skk.; Erós: vö. Blinkenberg i. m. 5. tábla). Közepes kidolgozású munka, provinciális műhelyből (vö. G. Bordenache, Scult. greche e romane del Mus. Naz. di Ant. di Bucarest I, Bucarest 1969, 25—6. sz.). Korai császárkor. SZ. M. 3. Hercules álló szobra. (3. kép) Debrecen, Déri Múzeum VIII. 10. Baracs­káról (Székesfehérvár közelében). M.: 28,5 cm. Fehér márvány. Ragasztva a kéz- és a lábfejeknél, a támasztó rúd közepén, a buzogány és az oroszlánbőr alján; a jobb térd letörött. A ruhátlan, szakállas hérosz jobb keze a kis talapzatra támasztott buzogányon nyugszik, a másikban a Hesperisek almáját tartja, fö­löttük a karján átvetve köpenye és az oroszlánbőr. A talapzat alsó kétharmad részén a felület csak durván van kidolgozva, elöl-hátul és alul fúrt lyukakkal, amelyekben habarcs maradványai vannak. A lyukak nyilván arra szolgáltak, hogy az anyag, amellyel eredetileg a talapzat alsó részét egy bemélyített nyí­lásba, táblára vagy nagyobb talapzatra erősítették, megkössön bennük. Fúró-

Next

/
Oldalképek
Tartalom