Radocsay Dénes - Gerevich Lászlóné szerk.: A Szépművészeti Múzeum közleményei 24. (Budapest,1964)

FREL, JIŘI: Két « arktos » fej és két kiegészítő adat

KÉT «ARKTOS» FEJ ÉS KÉT KIEGÉSZÍTŐ ADAT Az ásatások, amelyeket a nemrég elhunyt J. Papadimitriou Braurónban nagy sikerrel folytatott, olyan meglepő eredményeket hoztak, amelyek messze túlhaladják ennek a fontos szentélynek önmagában vett jelentőségét. 1 A Braurónban előkerült gaz­dag leletanyag talán lehetővé teszi, hogy meghatározzuk a görög szobrászat két sze­rény emlékét, amelyek közül az egyiket a budapesti, a másikat a prágai múzeum őrzi. A prágai Nemzeti Múzeum 1957-ben megvásárolt egy Athénben, 1920-ban létesült magángyűjteményben őrzött kislány fejet (1. kép). 2 Az arc felületét helyen­ként szinter-réteg borítja. Az orr hiányzik, a felület meglehetősen rongált. A régiség­kereskedő lereszeltette a nyak törésvonalát és azt ólommal tölttette ki. Az arc aszim­metriája és a száj ferde vonala alapján a fej háromnegyed oldalnézetre volt szánva, és egy kisebbméretű szoborhoz tartozott. Az arc sommás kidolgozása és az eredetileg nyilván festett haj vázlatos kezelése egyszerű IV. század végi attikai kézműves munkáját árulja el. A szobor nem művészi igénnyel készült, mindazonáltal a gyer­meki bájt elég finoman érzékelteti. A gyűjtő özvegye szerint a műkereskedő azt állí­totta, hogy a fej Braurónban került elő. Általában az ilyen forrásokból eredő szár­mazási adatokat mindig a legnagyobb fenntartással kell fogadnunk. Ezéittal azonban az adat minden valószínűséggel helytálló. Valóban a prágai fej egész magától értető­dően illeszkedik az « arktoi » sorozatába. Ezek az ásatásokból előkerült szobrok előkelő athéni családból származó fiatal lányokat ábrázolnak, akik a brauróni szentélyben teljesítettek szolgálatot. A fejet meggyőzően lehet összevetni két reprodukált darab­bal: egy fejjel (4. kép) 3 és egy teljes szoborral. 4 A prágai maradvány értelmezése így bizonyosnak látszik, és brauróni eredete is igazolva van. Egy hasonló budapesti darabot illetően nem lehetünk ennyire határozottak. Ez a kis fej (2—3. kép) 5 a prágainál finomabban van kidolgozva, de nem haladja túl a műhelymunkák átlagos színvonalát. A katalógus szerint fogadalmi vagy halotti szobor töredéke, ami könnyen lehetséges, azonban összehasonlítva a brauróni emlékekkel, nincs kizárva, hogy egy «arktos» alakhoz tartozott. 6 1 Mint más alkalommal, ezúttal is Szilágyi János Gvörgvnek tartozom hálás köszö­nettel. - Vö. D a u X, G. : Chronique des fouilles. BCH 83 (1959) 594 sk. 2 Pentelikoni márvány, vörösbe játszó barnás patina; mag.: 14. cm. —• Köszönettel tartozom Neustupny J. úrnak, a prágai Nemzeti Múzeum Őskori Osztálya vezetőjének, hogy a fej közlését engedélyezte. 3 Vö. BCH 83 (1959) 595. old., 25. kép, lent jobbra (uo. a fej, lent középen, inkább egv kisfiú szobrához tartozik; vö. BCH 85, 1961, 634. old., 19. kép fent balra). á Vö. BCH 83 (1959) 596:'old v 26. kép. 5 Pentelikoni márvány, a hajon festés nyomai fedezhetők fel; mag.: 12,5 cm. Vö. Hekler, A . : Die Sammlung antiker Skulpturen. Wien, 1929. 32. old., 41. sz. 6 Szilágyi J. Gy. közölte velem azt a véleményét, amelyet a brauróni leletek meg­tekintése alapján alkotott, hogy a budapesti fej bizonyosan az egyik arktos-szoborhoz

Next

/
Oldalképek
Tartalom