Radocsay Dénes - Gerevich Lászlóné szerk.: A Szépművészeti Múzeum közleményei 18. (Budapest 1961)

CASTIGLIONE LÁSZLÓ: Görög—egyiptomi Apis bika az i. e. VI. századból

több ízben közölt példány (15. kép) a szakirodalomban közzétett és az általam ismert Apis kisbronzok között a legkiválóbb minőségűek közé tartozik. Az Apis szobrocskák többségére jellemző elnagyoltsággal, s azok részleteinek gyakori durvaságával szem­ben ez a darab a test egészének érett, részleteiben finom íormálású, arányos kidolgo­zásával tűnik ki. Finom vonalakból álló bekarcolt díszét is nagy gonddal készítették (17. kép). Nyakán négysoros lánc, vállán szárnyas skarabeus, derekán rombusz­hálós, négyszögletes takaró, farán kiterjesztett szárnyú keselyű képe, homlokán pedig az elmaradhatatlan háromszög mélyített vonalrajza található. 8 A díszít­mények elrendezése az Apis bikákra jellemző szkéma szerint történt, amelyen belül egyes esetekben a fő elemek részletei eltérhetnek, vagy egyik-másik alkotórész elmaradhat, a díszítés alaprendszere azonban állandó érvényű. Tárgyalt szobrocs­kánk felületi díszítése ezzel szemben egészen kivételes. A felületébe mélyített vonal­rajz (16. kép) 9 nemcsak eltér a szokott szkémától, hanem merőben más tartalmi jelentése is van. Csak a törzs középső részét körülkerítő vonal emlékeztet némiképp az egyiptomi szkémánál mindig négyszögletes takaróra. A lábak fölött elől és hátul húzódó vonalak viszont már csak annyiban lehetnek összefüggésben a tipikus rajzzal, hogy nagyjából annak helyén találhatók. Nem vallásos jelentőségű isten­jelvényeket ábrázolnak, hanem az állat testének szerkezetét érzékeltetik. Ilyen értelemben a középső félköríves vonalat a test középrészének elhatárolásaként, illetve a borda-kosár határának jelzéseként foghatjuk fel. A mellső láb tövétől a nyak irányába húzódó ferde vonal a lábnak a testbe való illeszkedését és egyben a nyaknak és a törzsnek elhatárolását célozza. A hátsó combon ferdén futó bárom párhuzamos vonal a comb erős izomzatát jelzi. A mellső láb tövét és a hátsó comb alját bevágott vonalak határolják el a törzstől. A toka redőit is jelzi egy bevágott vonal. 10 A bemélyített vonalakkal szemben, amelyek a test szerkezetét jelzik, a homlok háromszögletű foltját a szobrocska mestere nem a szokásos bekarcolással, hanem egy külön kis bronzdarab ráillesztésévei jelezte. Ennek színe eltér a szobrocska anyagáétól, annál világosabb, s gyanítható, hogy aranyos fényét talán arannyal való ötvözésnek, mindenesetre más összetételnek köszönheti. A színfoltnak és a test szerkezeti elemeinek technikailag eltérő érzékeltetése mutatja, hogy a mester a bekarcolt vonalakkal kifejezetten anatómiai értékeket kívánt jelölni, nem pedig felületi foltokat vagy éppen a szent bikára aggatott díszeket, mint ahogy az az Apis szobrocskák tömegénél szokásos volt. A különleges felületi rajz párhuzamát az egyiptomi állat-kisplasztika vagy a nagyszobrászat anyagában hiába keressük. Az egyiptomi kisbronzoknál, az Apis szobrocskákhoz hasonlóan, a bekarcolt vonalak mindig valamely külső dísz (nyakörv, gallér stb.) jelzését szolgálják, az anatómiai részleteket azonban plasztikai formák érzékeltetik, az egyiptomi szobrászatra jellemző mértéktartással és összefogottság­92, 17. kép ; Varga E. — WessetzkyV.: Egyiptomi kiállítás (1955) 16, XVII. t. A Szépművészeti Múzeum 1906 —1956, 77, 11. kép. — A Roedernél közölt példányok közül a díszítés rendszere és a fej formája tekintetében leginkább a berlini múzeum 7675 sz. darabjához áll közel (Aeg. Bronzefiguren § 413 g), azt azonban a test plasztikai megformálásában messze felülmúlja. A testalkat és a formák kidolgozottsága szem­pontjából a berlini 8009 (Roeder, id. m. § 413 h) és a 8301 sz. (R o e d e r : i. m. § 413 g) darabokhoz hasonlítható. A budapesti példány művészi kvalitása azonban az általam ismert valamennyi darabot felülmúlja. 8 Az Apis bikák bekarcolt díszítésére lásd : Roeder, G. : Ägyptische Bronze­figuren (1956) 325 kk., 422 kk. 9 Az egyik oldal fokozottabb korróziója miatt hiánytalanul csak a jobb oldalon van meg. 10 Ez csak a szobrocska bal oldalán maradt épen. 8 Bulletin tS 113

Next

/
Oldalképek
Tartalom