Radocsay Dénes - Gerevich Lászlóné szerk.: A Szépművészeti Múzeum közleményei 17. (Budapest 1960

KISS ÁKOS: Koracsászárkori oszlopfő a Szépművészeti Múzeumban

szerűen ható levélzeteitől. 3 Az akanthuslevelek végződései itt a lekerekítettebb római változatot mutatják (acanthus mollis), szemben a hegyes, csipkézett végű görög levélzettel. A levélkoszorú mögül felnövő négy, csigában végződő saroklevél már konven­cionálisabb, kevésbé mondható sikerültnek. Mindegyik két oldalán egyformán kúsz­nak felfelé a rövid, húsos levélsorok. Ez a négy saroklevél az egyébként szokásos sarkon levő akanthuslevélzetet helyettesíti. Sarokcsigákba csavarodó felső részeik az abacus alsó széle fölé ívelnek. Az oszlopfő stílusjellegzetességek tekintetében leglényegesebb részének a ka­lathos látható felületeit csak gyéren borító középvolutákat tarthatjuk. A közép­térnek ilyen díszítése azoknál a fejezeteknél volt lehetséges, amelyeknél a különben szokásos kettős levélsor, különösen pedig a magasba szökkenő, befelé csavarodó belső csigapárok nem létezvén, a két sarokcsiga között — szemközti nézetnél — hely maradt. Ennek a térnek ívelt volutapárokkal való ilyen díszítése aránylag későn, a köztársasági kor utolsó éveiben kezdett feltűnni. A lant alakú, középszár­ral is bíró, akanthuslevelekből képezett kettős voluta a római épületplasztika jellegzetes vívmánya. Ez a forma is a későköztársasági idők utolsó évtizedeinek előérlelődése után az augustusi korban magára talált, valósággal kirobbant római dekoratív kőfaragás ötlete. Itáliai forma, amely keleten, mint alább látni fogjuk, csak elvétve fordul elő ; keletkezési helyéül a változatosságra törekvő, gazdagabb, mozgalmasabb formákat kereső közép-délitáliai területeket jelölhetjük meg. Itt az észak-itáliai ízléssel szemben nem csupán a bonyolultabb szerkezeteket részesí­tették előnyben, de a készen kapott görög-hellenisztikus formáktól is könnyebben tértek el, annak ellenére, hogy ez a terület volt jórészben az átvételek fő színtere is. A növényi elemek előtérbe jutása a római díszítőművészetek császárkor eleji felvirágzásakor annyira szembetűnő, hogy valósággal elnövényiesedésről beszél­hetünk. A naturalizálás hajlama pedig végig jellegzetessége marad a római orna­mensképzésnek, állandó ellensúlyként az absztraháló vonásokkal szemben. A növé­nyi elemek visszaadásánál jelen esetben is erős naturalizmust látunk. A pilaszter-álpillérrendek és hasonló, főként csak díszként alkalmazott látszat­építészeti elemek kifejlődése már a hellenizmusban megindult, majd a római építé­szetben, a dekoratív épületplasztikában jutott jelentős szerephez, amikor igen gaz­dag, változatos, nemegyszer fantasztikus típusok alakultak ki. Ezt a szabadosságot éppen az augustusi kor minden dekoratív hajlama ellenére is vitathatatlan rendszere­tete bizonyos újabb kánon határai közé szorította. Volutaformánk is eleinte pillérek, álpillérek fejezetein tűnt fel, amire az ott adott felületek is indítékul szolgálhattak. De a pillérfők másfajta, a kiterített sík lehetőségeit nyújtó természete is hozzájárult a már adott kevésszámú forma sza­badabb variálásához, újak létrehozásához. Bár a hellenisztikus, de különösen a római időkkel annyira megsokasodott fejezetformák mind a görög klasszikus idők legvégén feltűnt korinthosi oszlopfő leszármazottjai és lényegében annak szerkezetét, vonásait őrizték, nem egy közü­lük annyira eltávolodott a klasszikus formától, hogy helyesebb őket korinthizáló­nak, mint korinthosinak nevezni. 4 A Szépművészeti Múzeum fejezete is ezek közé illik. A középvoluták kiszorí­tották a szabályos korinthosi formák két igen lényeges szerkezeti elemét, a második 3 G er kan, A. v.: Einiges zur Aedes Castorfs in Rom. RM GO — 61 (1953 — 54) 200. * R o n e z o w s k v, K. : Römische Kapitelle mit pflanzlichen Voluten. AA (1931) 101. no

Next

/
Oldalképek
Tartalom