Radocsay Dénes - Gerevich Lászlóné szerk.: A Szépművészeti Múzeum közleményei 16. (Budapest 1960)

FREL, JIŘI: Megjegyzések néhány antik tárgyhoz

mint stílusa mintegy „dekoratív" jellegű, szinte tudományos kutatás eredménye, az eredeti éthosát azonban nem volt képes felidézni. G. Lippold, aki elkülönítette egymástól a két példányt 6 — amelyeket C. Blümel is replikának tart —, joggal utal arra a hasonlóságra, amely beállításuk és Stephanos ephebosáé között van. Ezzel szemben a budapesti és tarragonai torzó a szigorú stílus egyik főművének hiteles visszaadása. 2. A 14. számú torzót (25. kép) Hekler katalógusa igen röviden tárgyalja : „Római másolat az Omphalos Apollón idejéből és köréből." 7 A közzétett anyagból ítélve a szobornak további másolatai is vannak, elsősorban a Ny Carlsberg Glyp­tothek egy torzója, 8 — elég csak a beállítást, a medence és a mellkas formálását, a csípő kiugrását, a balra hajlás hatását a has izomzatán, vagy a vállak helyzetét összehasonlítani. V. H. Poulsen a koppenhágai torzót egy másik, brüsszeli torzóval kapcsolja össze, 9 s ide sorol még egy erősen átdolgozott szobrot is. 10 Teljes joggal utal az eredetinek Myrón munkáival való hasonlóságára, amikor az Amelung-atlé­tával veti össze : a ponderáció, az anatómia kezelése és a stílus korábbi elemeket őrzött meg. Ez jól illik a Poulsen-től felvázolt Krésilas-képhez. Őt bizonyos tekin­tetben a myróni hagyomány folytatójának tartja. így Krésilas Théseusát látja a szoborban, s a torzót sisakos fejjel egészíti ki. 11 Az ilyenfajta finom kombinációk vonzók s egyszersmind támadhatók is ; a kérdéses darabok közvetlen ismerete nélkül nehéz ítélni róluk. Néhány meggon­dolás azonban így is felmerül Poulsen elképzelésével szemben. A négy szoborral egy másik koppenhágai példány is kapcsolatba hozható : a 111. számú torzó, egye­sítve a 346. számú fejjel, 12 amelynél hasonló beállítást és a tömegek hasonló kezelését látjuk. Az utóbbi szobor szembetűnően klasszicizáló jellegű — Lippold teljes joggal állapítja meg hasonlóságát Stephanos ephebosával. 13 Ugyancsak Lippold a sisakos fejet, amellyel a mi torzónkat kiegészítették, ugyanebbe a többé-kevésbé pheidiasi ihletésű, új-klasszicisztikus ízű csoportba helyezi. A budapesti torzó és koppenhágai, illetve brüsszeli replikája nincs túlságosan messze ezektől, s a Stephanos ephebosával való összekapcsolásukat különösen az utóbbinak néhány másolata (pl. a Palazzo Doria-beli) 14 indokolja. Ugyanebbe az irányba utal továbbá a legépebben fennmaradt brüsszeli szobor bal karjának moz­dulata is, amely a stephanosi epheboséhoz hasonló „nyitott" körvonalakat mutat. 15 Egyelőre helyesebb ennél nem továbbmenni ; mindenesetre a budapesti szobor meghatározása így is előrehaladt valamennyit. 3. Görög férfi portrója (26. kép). Hekler megállapítja, 16 hogy egyetlen máso­lata sem ismeretes. Ebben semmi meglepő nincs, mert a fej valójában dombor­6 Griechische Plastik 178. 7 Hekler, A.: id. m. 24; ltsz. 56.13 A; m.: 73,5 cm. 8 N" 165b; 2. Tillaeg til Billedtavler. Kopenhága, 1941. IV; EA 4801 ; From the Collections of the Ny Carlsberg Glyptothek 3 (1942) 86. old., 48. kép. 9 From the Collections etc. id. h. 86 skk. 10 Uo. 87, 50. kép; elfogadja Poulsen, F.: Catalogue id. h. 129. 11 From the Collections etc. id. h. 88 skk., 89. 52. kép ; Louvre 931 ; a replikák felsorolása Lippold-nál, id. m. 180, 1. jegyzet. Legutóbb J. Charbonneaux a szófiai állítólagos Athénában ennek a fejnek egy másolatát ismerte fel, vö. AA 1942. 489. 1. kép. 12 Teljes replika a Villa Albani-ban : EA 1094 — 96 ; a replikák felsorolása Lip­pold-nál, id. m. 179. 9. jegyzet. 13 Vö. legutóbb Borda, M.: La scuola di Pasiteles. Bari, 1953. 22 skk. 14 Borda, M.: id. m. 29 5. kép; EA 2258. 15 A Stephanos-szobor bal karja rosszul van restaurálva. 16 Hekler, A.: id. m. 47. sz.; a 60. lapon közölt kép meg van fordítva, a fej való­jában jobbra néz ; ltsz. 4779 ; m.: 12,5 cm.

Next

/
Oldalképek
Tartalom