Radocsay Dénes - Gerevich Lászlóné szerk.: A Szépművészeti Múzeum közleményei 15. (Budapest 1959)

SPRINCZ EMMA: A Szépművészeti Múzeum antik szarkofágtöredékei

urnák harcosainak jellemző viselete. 5 Ugyancsak gyakran találkozunk a harci jele­netet ábrázoló urnákon a gyöngyözött szélű 6 és csillagmintával díszített pajzzsal is. 7 Harcos töredékünk meghatározása szempontjából különösen a perugiai eredetű urnák egy csoportja fontos, amelyeken az ábrázolt jelenetben oltárra menekülő pajzsos férfit látunk. 8 E csoportból különösen kiemelkedik az egyik urna, amelyen az ábrázolt mező középpontjában omphalos alakú oltárra térdelő férfit látunk. 9 Balkezében fél testét eltakaró pajzsot,felemelt jobbjában kardot tart, amellyel a támadó alak csapásait akarja elhárítani. Töredékünk oldalvonalának lendületes kezelése, a megmaradt kartő felfelé ívelő vonala, a törzs frontális beállítása teljesen egyezik az említett perugiai urnán látható férfialak beállításával és mozdulatával. Az alabástrom urnák legnagyobb része Volterrából, Perugiából és környékükről származik, 10 s használatuk az i.e. II.—I. sz.-ra jellemző. 11 Töredékünk eredetét és készítési idejét az említett analógia alapján és az alabástrom urnák használati ideje után ebben a korban kell keresnünk. 2. Fátyolos női fej, dombormű (6. kép). Magas reliefben megmintázott, erősen balra és enyhén előrehajló női fej. 12 Meg­sérült jobboldalt a haj, a fátyol szegélye, valamint az orr, az ajkak és az áll. A hom­lokfelett a haj és fátyol kopott. Középen kettéválasztott haja kétoldalt laza fürtök­ben, a fülön átvezetve hátra van fésülve. Fejére fátyol borul, amely haját a homlok felett szabadon hagyja. Jobboldalt a fátyolon egy bal kéz három ujjának töredéke látszik. Fúrónyom csak a jobb fülben és esetleg a száj szögletében látható. A töredéket Erdélyi Gizella mennyegzői szarkofág töredékének határozta meg. 1 * A fátyolon jobbról látható kéztöredék alapján feltételezi, hogy még egy alaknak kellett a nőtől jobbra állani ; ez azonban nehezen képzelhető el a mennyegzői szarko­fágok Concordiájának. Concordiát mindig a házastársak mögött találjuk meg, s keze a férfi és nő vállán nyugszik. 14 A balkéz-töredéket nem tudjuk megmagyarázni a Medea és Alkestis szarkofágok ábrázolásaival sem. 15 A firenzei Proserpina szarko­5 Urnákon: Giglioli, G. Q. : L'arte etrusea. Milano, 1935. 397. tábla, 1. kép. 399. tábla, 1. kép. 401. tábla, 2. kép, 405. tábla, 3. kép. Szarkofágokon : Palermo, Her­big, R.: Die jüngeretruskisehen Steinsarkophage. Berlin, 1952. 43. tábla, c. kép, 78 sz., Chiusi, 47. tábla a. kép, 12. sz. 6 Giglioli, G. Q. : id. m. 398. tábla, 2. kép, 402. tábla, 3. kép. 7 Giglioli, G. Q. : id. m. 410. tábla, 3. kép, a csillag alakú díszítés dombor­művesen jelentkezik a pajzson. 8 Brunn, H.—Körte, G.: I rilievi délie urne etrusche. II/2. Berlin, 1896. 83 — 84. tábla, 192 —195. old. 9 Brunn, II,— Körte, G. : id. m. 83. tábla, 4. kép, 193. old. 10 Giglioli, G. Q. : id. m. 64 — 65. Az i. e. II —I. században É-Etruriában az alabástrom és terrakotta urnák, D-Etruriában kőszarkofágok voltak használatosak. 11 Pali ottin o, M. : Kunst und Leben der Etrusker. Zürich, 1955. 120. 12 Ltsz. 53.506. Mérete: 11,2x8,8x9 cm. Anyaga fehéres, finomszemcséjű már­vány. Irodalom : Erdélyi G. : Antik emlékek egv magvar gyűjteményből. Ant. Hung. II, 1948. 61 — 63. old., 12. sz., 16. kép. 13 Erdélyi G. : id. m. 63. old., 16. kép. 14 Erdélyi G. : id. m. 63. Ugyancsak a házastársak mögött áll Concordia egy földesúr szarkofág töredéken, London, British Museum, Lück en, G. : Das Altertum. II. 1956. 35 — 36. old. képpel együtt. 15 E r d é 1 V i G. : id. m. 63. Medea és Iason dextrarum iunotioja, Robert, K. : Die antiken Sarkophagreliefs. II. Berlin, 1890. LXI. tábla, 189. sz., LXII. tábla, 194. sz., ezeken az ábrázolásokon Medea fejét teljesen fátyol borítja, Alkestisrc ugyancsak ez áll, Robert, K. : id. m. HI/1. VII. tábla, 26, 32. sz. A fej esetleg Kreusa is lehetne a Kreusa szarkofágokról, abban a jelenetben, amikor Medea gyermekei átnyújtják a koszorút, Kreusa itt kissé oldalra, hajtott fejjel ül, haját fátyol borítja, vagy fátyol nélkül van ábrázolva. Kreusával viszont nem tudjuk megmagyarázni a fátyolon levő kéztöiedéket, Robert K. : id. m. II. LXII-LXV. tábla.

Next

/
Oldalképek
Tartalom