Balogh Jolán szerk.: A Szépművészeti Múzeum közleményei 1. (Budapest, 1947)

Oroszlán Zoltán: Görög leányfej

sur bois ancienne en Hongrie (1937); Pozsony (Presbourg) au moyen-âge (publié égale­ment en allemand, 1938); Paul Szinyei Merse (1943). Ses études fondamentales et richement illustrées concernant la collection de l'art graphique parurent dans les IV e , V e , VI e , VII e , VIII e et X e volumes des Annuaires du Musée des Beaux-Arts. Sont restés à l'état de manuscrits le catalogue critique de la collection d'anciens dessins et une mono­graphie remaniée, d'une étendue plus vaste; le Musée se piépare à les publier tous deux. L'histoire de l'art hongrois a perdu en la personne d'Edith Hoffmann une scrutatrice d'un rare mérite, dont le travail a été parti­culièrement fructueux; le Musée des Beux­Arts regrette en elle le savant chef du dépar­tement de l'art graphique, une personnalité marquante aux vues européennes dont la cordialité s'étandait à tous ceux qui l'appro­chaient dans son travail. 07. GÖRÖG LEÁNYFEJ Sokáig porosodott a Nemzeti Múzeum raktáraiban, ahova ismeretlen mecénás jóvoltából jutott. Az Érem- és Régiség ­tárnak az első világháború alatt végre­hajtott átrendezése alkalmával került elő­ször a magyar közönség elé. Felállítása azonban nem volt kedvező. A rendezésnek elsősorban a magyarföldi római leleteket kellett kiemelnie és így szobrunk olyan terembe jutott, melynek sokfelöl össze­szedett, különféle anyagból készült és kü­lönböző kvalitású darabjai között nem volt meg a szükséges tárgyi és hangulati harmónia. Csak az igazi műértő vette észre ebben az előnytelen környezetben és rossz felállításban a fej finom szépségét. 1 Ezután hamarosan ismét a raktárba ke­rült. Innen és most már véglegesen a tör­vény szabadította ki, 2 mely elrendelte, hogy a múzeumok a tulajdonukban lévő, de meghatározott gyűjtési szempontjaik miatt ki nem állítható értékes műtárgyaikat a társintézményeknek adják át. így került 1 A fejet eddig ketten publikálták: Hek­ler Antal, Die Sammlung antiker Skulpturen, Budapest, 1929. S. 153, Abb. 152, és Wol­lanka József, az Arndt— Lippold szerkesz­tette ,, Photographische Einzelaufnahmen'i című vállalatban Nr. 3175 alatt. Mindkettő csak pár sorban, érdemben nem méltatva e szobrunk jelentőségét. Hekler közzé­tételében a fénykép hibás, amennyiben a szobrot bevésett pupillával ábrázolja, amely­nek a szobron nyoma sincs. 2 Az 1934. évi VIII. tc. A fej négy éve ke­rült a Szépművészeti Múzeumba. a görög leány fej (1. kép) most már végleges helyére, a Szépművészeti Múzeum antik szobrászati gyűjteményébe. A finom szemcséjű, helyenként sárgás színárnyalatot mutató fehérmárványból való fej csaknem teljesen ép. Csak az orr és a homloknak egy része van kiegészítve. A felületen több helyen kopással, apróbb zúzódással találkozunk, a jobbfülnek széle töredezett. Itt-ott korrózió nyomait látjuk. A puhán, de részletezés nélkül mintázott fej balra hajlik, a tekintet parányit felfelé irányul. A fej tetejét turbánszerű fejkötő fedi, mely alól csak a halánték fölött bújik elő két-két kis hajfürt, és a homlok fölött látszik végig egy keskeny sáv a hajból, melyet eredetileg színezéssel érzékeltettek. A turbánt is kevés részletezéssel élénkíti a művész, csak hátul a tarkó fölött látszik erősebb gyűrődés, s elől a homlok vonalával párhuzamosan mélyed be kissé a turbán anyaga. A nyak teljesen sima felületben végződik; azonban nehéz volna eldönteni, hogy a törés helyét csiszolták-e így le, vagy eredetileg így készült-e már a szobor? Ez utóbbi esetben a fejet talán úgy illesztették rá a nem teljes kerekdeelségében kifaragott törzsre; ezt azonban csak mint föltevést említhetjük, bizonyítani a szobor jelenlegi állapotában alig lehetne. 3 Ha e finom arányokban, nemos szépséggel kifaragott leány fej nek legközelebbi rokonait 3 Wollanka leírásában ezt mint határozott tényt említi, szerintem ezt semmi sem bizo­nyítja.

Next

/
Oldalképek
Tartalom