Cseri Miklós, Kósa László, T. Bereczki Ibolya szerk.: Paraszti múlt és jelen az ezredfordulón - A Magyar Néprajzi Társaság 2000. október 10-12. között megrendezett néprajzi vándorgyűlésének előadásai (Szentendre: Szabadtéri Néprajzi Múzeum; Magyar Néprajzi Társaság, 2000)

CSOMA Zsigmond: „Az bábák babonás füve" (Növényismeret és gyógyítási gyakorlat a középkortól napjainkig)

gyógyító hatású, főleg nőgyógyászati problémák gyógyítására használható. Spe­ciálisan a bábákkal - akár csak a népi hiedelem révén - kapcsolatba hozott növé­nyek a következők voltak: a Centurium umbellatum, az Anagallis arvensis, a Stachys recta, a Helleborus sp., a Ranunculus sp., az Inula vagy a Pulicaria, a Reseda luteola, a Dipsacus sativus, a Botrychium lunaria, és a Tanacetum perthenium. A gyógyfüvek nőgyógyászati felhasználását - a bábákat is igazolva - több ál­talánosan elismert európai teakeverék bizonyítja. A fentiek alapján úgy vélem, hogy a „bábák babonás füve" elnevezés manapság már ezért is, csak részben állhatja meg a helyét. Ugyanakkor a fenti példák egyféle - az ember és a növények közöt­ti - viszonyulást, mentalitást, értékítéletet is jelentenek. A 3. évezred fordulóján az emberiségnek a „bábafüvek" a növényvilággal mint az élő természeti értékeinkkel való szoros együttélésre hívja fel a figyelmet. Ez a szoros együttélés magas szin­tű, a középkortól folytonos természetismeretet mutat, ahol fűben, fában valóban orvosságot leltek. Ma szintén és ismét kívánatos lenne a természeti környezetünk ilyen színtű ismerete, használata, a 3. évezred embere védelme és a biológiai sok­színűség érdekében! IRODALOM BÁLINT Sándor 1983 Szeged-Alsóváros. Templom és társadalom. Budapest BEYTHE András 1595 Fives Könyv. Fiveknek és faknac nevökröl, termezetökröl, es hasznokrul Írattatott es szöröztetöt Magár nyeluön az fö Doktoroknak es termeszét tudo orvosoknak Dioscoridesnek es Matthiolusnak bölts irasokbul. Németújvár CLUSIUS, Carolus 1583 Rariorum aliquot stirpium per Pannoniam Austriam et ...observatarum história. Antwerpiae, Plantin CSAPODY István 1950 Sopron és Sopron megye a magyar botanika történetének tükrében. Agrártudományi Egyetem Erdőmérnöki Karának Évkönyve 1/1. 257-290. 1969 Orvosbotanikai kertek Sopronban a „Flora Semproniensis" (1741) tükrében. Acta Pharm. Hung. 39. 18-20. CSAPODY Vera-PRISZTER Szaniszló 1966 Magyar növénynevek szótára. Budapest CSAPÓ József 1775 Új füves és virágos magyar kert, mellyben mindenik fűnek és virágnak Neve, Neme, Áb­rázatja, Természete és Ezekhez képest külömbféle Hasznai, érteimessen meg­jegyeztettek... Pozsony CSOMA Zsigmond 1998 Falusi környezet - nagyvárosi ellátás. Budapest

Next

/
Oldalképek
Tartalom