Cseri Miklós, Kósa László, T. Bereczki Ibolya szerk.: Paraszti múlt és jelen az ezredfordulón - A Magyar Néprajzi Társaság 2000. október 10-12. között megrendezett néprajzi vándorgyűlésének előadásai (Szentendre: Szabadtéri Néprajzi Múzeum; Magyar Néprajzi Társaság, 2000)

CSOMA Zsigmond: „Az bábák babonás füve" (Növényismeret és gyógyítási gyakorlat a középkortól napjainkig)

DEÁKY Zita 1996 A bába a magyarországi népi társadalomban (18. század vége - 20. század közepe). Bu­dapest ERNYEY József 1905 Szikszai-Fabricius Nómenklatúrája 1590-ből. Növénytani Közlemények 4. 41. FUCHS, Leonhart 1543 New-Kreüterbüchlein. Basel IPOLYI Arnold 1854 Magyar mythologia l-ll. Pest KARDOS Tibor é. n. Középkori kultúra, középkori költészet. Budapest KHALDÚN, Ibn 1995 Bevezetés a történelembe. (Al-Muqaddima). Arab eredetiből fordított bevezette és kom­mentálta SIMON Róbert. Budapest MAGDEFRAU, K 1970 Geschichte der Botanik. Leben und Leitung großer Forscher. Stuttgart MELIUS Péter 1578 Az fáknak, füveknek nevekről, természetekről és hasznairól. Kolozsvár. Bevezető tanul­mánnyal és magyarázó jegyzetekkel sajtó alá rendezte SZABÓ Attila 1979. Bukarest MÖBIUS, M. 1937 Geschichte der Botanik. Von den ersten Anfangen bis zur Gegenwart. Jena PÉCHI Lukács 1591 Az Keresztyen Szvzeknec Tiszteseges koszoroia. Melyben minden ü ioszagos erkölchöc, az közönséges viragoc által ki ielentetnec, es kepestetnec. Nagyszombat PRISZTER Szaniszló 1986 Növényneveink. Magyar-latin szógyűjtemény. Budapest RAPAICS Raymund 1932 A magyarság virágai. A virágkultusz története. Budapest RÁPÓTI Jenő-ROMVÁRY Vilmos 1987 Gyógyító növények. Budapest Régi magyar kertek 1999 Veszprém. In: Vár Ucca Tizenhét VII./3. Szerk: GÉCZI János-STIRLING János SCHREIBER, W. L. 1924 Kreuterbucher des XV. und XVI. Jahrhunderts. München STIRLING János 1996 Magyar reneszánsz kertművészet a XVI-XVII. században. Budapest SZABÓ Attila 1978 Lásd MELIUS Péter SZILÁDY Zoltán 1907 Nadányi kertész-könyve. Botanikai Közlemények. 1907. 179-181. SZLATKY MÁRIA 1980 Magyar nyelvű kéziratos orvosló könyvek a XVII. századból. Magyar Könyv Szemle 96.131-148. TABERNAEMONTANUS, J. Th 1588-1591 New Kreuterbuch. Frankfurt

Next

/
Oldalképek
Tartalom