Cseri Miklós, Füzes Endre (szerk.): Ház és ember, A Szabadtéri Néprajzi Múzeum évkönyve 18. (Szentendre, Szabadtéri Néprajzi Múzeum, 2005)

VASS ERIKA-VALKONY KÁROLY: Napsugaras házak a Dél-Alföldön

romság oltalmába ajánlotta magát, de a motí­vum szülővárosukra is emlékeztette őket. 10 Tőlük a szomszédos falvak lakosai is átvették a mintát, de mindenütt helyi sajátosságok is mutatkoznak. 11 BÁLINT Sándor az alábbi településeket említette: szegedi tanyák, Algyő, Deszk, Feke­tetó, Földeák, Jázova, Kistelek, 12 Kiszombor, Kübekháza, Röszke, Sándorfalva, Száján, Szentmihálytelek, Szőreg, Tápé, Tiszasziget, Törökkanizsa, Újszentiván, továbbá a „szöge­di nemzettel" érintkező, keveredő Ada, Hor­gos, Királyhalom, Kiskundorozsma, Kiskun­majsa, Martonos, Obecse, Szegvár, azonkívül Apátfalva, Csanádpalota, Makó, Orosháza. 13 Saját Szeged környéki kutatásaink során, 2004-ben Csongrád megyében az alábbi telepü­léseken fényképeztünk régi napsugaras oromza­tú házakat: Csongrád (ONCSA-házak), Domaszék (tanya), Ferencszállás, Hódmezővá­sárhely, Kiskundorozsma, Kistelek (város és ta­nya), Kiszombor, Makó, Röszke (tanya is), Szatymaz (tanya), Székkutas (ONCSA-házak), Szőreg, Tápé. Békés megyében Orosházán ta­lálkoztunk a napsugaras dísszel. A Délvidéken Szabadka és Topolya vonaláig általános gyakorlat volt a napsugaras oromzatok alkalmazása, de délebbre, Temerinben 14 és Csurgón is akadt néhány díszes ház. BESZÉ­DES Valéria szerint a napsugaras oromzat nem kizárólag a szegediség meghatározója, hanem a zentai és a topolyai változatok is fontos szerepet játszottak a Szeged és a délvidéki települések kö­zötti közvetítésben. A szerző az alábbi délvidéki településekről hoz példákat: Ada, Bácsszőlős, Baj sa, Csantavér, Gyála, Horgos, Keresztúr, Kis­hegyes, Martonos, Mohol, Nagyfény, Orosz­lámos, Szabadka, Száján, Telecska, Topolya, Törökkanizsa, Zenta. 15 Klamár Zoltán adorjáni, kishomoki és martonosi napsugaras házakról tett közzé fényképeket. 15 A Szerémségben nem­csak a házakat, hanem a górék végfalát is hason­lóan díszítették. 17 Tanulmányunk feladata Szegeden és környé­kén vizsgálni a napsugaras házak jelenét, ezért nem vállalkoztunk arra, hogy átfogó képet ad­junk a Kárpát-medence egészéről. A formai ha­sonlóság és az újabb kori szegedi épületek érté­kelése miatt mégis fontos, hogy megemlítsük a más vidékeken föllelhető példákat. Kalocsán 18 és a környék szállásain, 19 illetve az azokból önálló településsé vált Homok­mégyen 20 a házak állóhézagos deszkaormának felső szögletben 180 fokos elrendezésű napsu­garak találhatók. Borsod-Abaúj-Zemplén megyéből Mező­kövesdről, 21 Tardról, 22 Pamlényből, 23 Nógrád megyéből Sámsonházáról, 24 Heves megyéből pedig az alábbi településekről ismerünk nap­sugaras házakat: Adács, 25 Átány, 26 Boconád, 27 Csány, 28 Detk, 29 Egerszólát, 30 Kisköre, Kisnána, Nagyfüged, Poroszló, 31 Tarna­zsadány, 32 Visonta. 33 További adatok származnak Bihar megyé­ből (Biharnagybajom, 34 Kornádi, Körösszeg­apáti, Magyarhomorog, Zsadány), Pest me­gyéből (Nagytétény, Pilis), Békés megyéből (Békéscsaba, Orosháza, Öcsöd, Szeghalom, Vésztő), 35 Kárpátaljáról, 36 a felvidéki Rimaszombatról, 37 Rozsnyóról 38 és a moldvai csángók lakta Szabófalváról. 39 Szlovákiában az UNESCO által a világörökség részévé nyil­vánított Podbiel jellegzetes házai szintén nap­sugarasak 40 2004-ben a Pest megyei Isaszegen kazettás oromzatú napsugaras házakat fény­képeztünk. A napsugaras motívumnak más megjelené­si formáit is ismerjük. így a jellegzetes díszítés nemcsak házak oromzatain, hanem szárazka­pus vagy kerítéses bejáratokon is megjelenik. A Dél-Álföldön többek között Szegedről, Ma­kóról, Békésről 41 és Kiskundorozsmáról 42 vannak adatok. 2004-ben a Kárpát-medence nyugati felében, Kőszegszerdahelyen is lát­tunk napsugaras kaput, míg Erdélyben, példá­ul Csíkban egy más megjelenési formával találkoztunk. 43 A napsugaras díszítés eredete Ezt a díszítést egyes kutatók az ősi Napis­ten tiszteletére vezették vissza. 44 Ezzel szem­ben BÁLINT Sándor részletesen kifejtette, hogy „közvetlen eredete szerint a kultikus templomi művészetben gyökerezik, amely vi­szont tagadhatatlanul az archaikus napszim­bólumot emelte szakrális jelképeinek rendjé­be. A katolikus, majd nyomában a református egyház ugyanis a Szentháromság titkát a há­rom isteni személynek megfelelően, három­szöggel ábrázolta, közepén sugárzó szemmel, amely a mindenkit és mindeneket látó, egyút­tal gondviselő Urat jelképezi." 45 A 18. század pestisjárványait a hívő lelkek Isten büntetésének érezték, és fogadalomból, engesztelésből országszerte Szentháromság

Next

/
Oldalképek
Tartalom