Cseri Miklós, Füzes Endre (szerk.): Ház és ember, A Szabadtéri Néprajzi Múzeum évkönyve 16. (Szentendre, Szabadtéri Néprajzi Múzeum, 2003)

CSERI MIKLÓS: A szabadtéri múzeumok szerepe és lehetőségei a változó világban

Cseri Miklós A SZABADTÉRI MUZEUMOK SZEREPE ES LEHETŐSÉGEI A VÁLTOZÓ VILÁGBAN* A néprajzi muzeológiában általános vélemény szerint ma a világon a néprajzi múzeumokat két nagy területre oszthatjuk. Az egyiket alkotják az ún. egyetemes néprajzi múzeumok, melyeket az angolszászok antropológiai múzeum, a németek hagyományosan a Völkerkunde elnevezéssel il­letnek. Ezek elsősorban a valamikori gyarmati te­rületekről, vagy az őslakos népektől származó anyagokat őrzik. A néprajzi múzeumok másik nagy köre az európai társadalmak egykori kétke­zi munkából megélő népi-paraszti, kézműves ré­tegeinek vagy osztályának emlékeire szakosodott intézmények. Bár hasonló gyűjteményekkel ren­delkeznek, de a bemutatás különbségei és sajátos szakmai specializációjuk miatt két nagy altípusra oszlanak, a szorosabban vett, zárt térben működő és a szabadtéri múzeumokra. Jelen előadásunk a szabadtéri múzeumok 21. századi problémáival, velük szemben támasztott szakmai és társadalmi kihívásokkal, és azokra adott válaszokkal kíván a teljesség igénye nélkül foglalkozni. Közismert tény, hogy a világ első szabadtéri múzeumát 1891-ben Stockholmban Arthur HAZE LIU S professzor alapította, mely az intéz­ménynek otthont adó városrészről, a Skanzen elne­vezést kapta. Az ezt követő mintegy 110 év alatt ez a múzeumtípus viharos gyorsasággal elterjedt első­sorban Észak-, Északnyugat-Európa fejlett, a pol­gári átalakulást hamar produkáló országaiban, majd Közép- és Kelet-Európa fáziskéséssel kiala­kult nemzetállamaiban is. A IT. világháborút köve­tő időszakokban az észak-amerikai kontinens, Ausztrália és a Távol-Kelet egyes országaiban is megjelent ez a múzeumi forma. Sajátos jelenség­ként értékelhető, hogy Dél-Európa, a Mediterránium, Arab- és Fekete-Afrika, Belső­Ázsia területein ma is még csak elvétve vagy egy­általán nem találhatunk skanzeneket. A skanzen el­nevezés köznévként ma már meghonosodott szám­talan országban szabadtéri múzeum jelentéssel, no­ha a német nyelvterületeken Freilichtmuseum vagy Freilandmuseum, az angolszász területeken open air museum vagy folkmuseum elnevezés dívjk. A szabadtéri néprajzi múzeum alatt mi első­sorban azt a múzeumtípust értjük, ahol túlnyo­mórészt az eredeti anyagokat és szerkezeteket módszeresen és hitelesen áttelepített, kisebb rész­ben helyben megőrzött épületekben eredeti funk­ciójuknak megfelelően berendezett, hite)es ente­riőröket tárunk a látogató elé. A népi építészet és lakáskultúra megjelenítése mellett, komplex mó­don törekszik ez a múzeumtípus az életmód mind teljesebb bemutatására, az épített és élő környe­zet rekonstruálására, beleértve a növény- és állat­világot, az életmód egyes jelenségeit, tárgyi és szokásvilágát, ünnepeit. Ahol nem sikerül ^erede­ti építményekkel és tárgyakkal rekonstruálni az említett kultúrjelenségeket, ott hiteles másolatok­kal pótolják azt. Mindkét esetben az alapot a né­pi társadalom adott szegmensének teljes körű és komplex tudományos feltárása biztosítja. A szabadtéri múzeumokat alapvetően két té­nyező hozta létre. Egyrészt a 19. század utolsó évtizedeiben a szaktudományok és a nekik meg­felelő szak-muzeológiai területek fejlődése, élet­re hívott egy ún. háromdimenziós múzeumtípust, amely a zárt kubaturájú múzeum vitrinjein túl­menően képes volt bemutatni a különböző tele­pülésformákat, az építészetet, a lakáskultúrát, a gazdálkodást, a növény- és állatvilágot, a ruháza­tot, az étkezést, a szokásokat, a vallási és közös­ségi élet színtereit és eseményeit. Másrészt elő­képét, a 19. század második fele világkiállításai­nak kuriózum és díszletfalvait jelentősen meg­haladva, a tradicionális vagy rurális népi építé­szeti objektumok sajátos megvédését és megőr­zését vállalta föl. Ez a megőrzés történhet in situ, vagyis helyben vagy áttelepítéssel. * Elhangzott 2003. november 12-én, a Magyar Tudományos Akadémia I., II., IX. osztálya által szervezett, „Múlt-jelen-jövő", a társadalomtudo­mány szerepe a változó világban című nyilvános felolvasó ülésén.

Next

/
Oldalképek
Tartalom