Cseri Miklós, Füzes Endre (szerk.): Ház és ember, A Szabadtéri Néprajzi Múzeum évkönyve 11. (Szentendre, Szabadtéri Néprajzi Múzeum, 1997)

BEVEZETÉS - Jegyzetek

Zoltán) szerint az erdélyi kutatók ezzel nem értettek egyet. Bethlen Béla, aki ekkor Észak-Erdély kormánybiz­tosa volt, azt rögzíti, hogy a Magyarországra való szállítás a kultuszkormányzat utasítására történt, s ennek szakmai bonyolításában VARGHA László is részt vett. A szállít­mány egyes részei Szolnokon, illetve Zalaegerszegen bombatámadást kaptak (BETHLEN Béla 1989. 269.). 48. KOVALOVSZKI Júlia vállalkozott MÉRI István régé­szeti feltárásának feldolgozására (KOVALOVSZKI JÚLIA 1986). 49. VARGHA László elsősorban VISKI Károly tanítványá­nak tekintette magát (VARGHA László 1974). 50. A felkérő levél 1941. május 23-án kelt a kutatási felté­telek ismertetésével. 51. MNÉGY A 1543. 52. A manuálé anyag hivatkozása: MNÉGY A 1023-1029. 53. A fotótári anyag leltári száma: MNÉGY F 4682-4298. 54. A Borsa-völgyi anyagát VARGHA László 1944 február­jában szállította budapesti lakására (szóbeli közlés 1983). 55. A rendszerező, archiváló munkát VARGHA László 1958 karácsonyán fejezte be (szóbeli közlés 1983.). 56. A 25 oldalas bibliográfiát Mara NICORESCU állította össze (MNÉGY A 2529). 57. A tervezet gépirata: (MNÉGY A 2530) 58. A levelezésből (1962-1963) kitűnik, hogy az akkor illeté­kes néprajzi tisztségviselők (GUNDA Béla és VINCZE István) támogatták a kiadvány tervét. A vállalkozás a ma­gyar és román akadémiai egyeztetés közben feneklett meg. 59. Borsa-völgyi anyagából néhány illusztrációt közölt a gazdasági építményekre és a román fatemplomra vonat­kozóan. VARGHA László 1959.; 1968.; 1973. 60. Az archiválás módjáról: KECSKÉS Péter 1985/b. 38-42. 61. MÉRI ISTVÁN 1944. - A MÉRI-hagyaték gondozója KOVALOVSZKI Júlia hozzájárult, hogy jelen kötet Füg­gelék-részében közreadhatjuk MERI István 1942-ben készült, s közöletlen terepbejárási jelentéseit. 62. SZABÓ T Attila-GERGELY Béla 1945. 63. FARAGÓ Ferenc 1944. 64. VARGHA Lászlót mindig foglalkoztatta kutatásainak kiállítás műfajban történő közzététele. Ezzel kapcso­latos szinte végrendeletszerű kérése volt a Borsa-völgyi anyag bemutatása (a balaton-felvidéki és nagykunsági mellett). Vö: H. CSUKÁS Györgyi-KECSKÉS Péter (összeállította) 1994. 65. A kötet alapkéziratát 1991 végén zártuk le. Az utóbbi öt év irodalmából csak az összefoglaló munkákat vehettük figyelembe. 66. KÓS Károly 1989. 67. Példaként: NYÍRÓ József 1926. 68. VARGHA Lászlónak szándékában állt a történeti anyag összegyűjtése, azonban erre nem került sor. Szüksé­gesnek tartottuk a lehető teljes 18-19. századi magyar­országi levéltári forrásanyag felhasználását az adatok építészettörténeti értékeléséhez. 69. Csákány György (Budapest) a kidéi kisnemesek törté­neti emlékeire vonatkozó adatokat bocsájtott rendel­kezésünkre. 70. 1996-ban a Borsa-völgyi fényképeket DEIM Péter készí­tette.

Next

/
Oldalképek
Tartalom