Kabdebó Lóránt szerk.: Valóság és varázslat. Tanulmányok századunk magyar prózairodalmából. Krúdy Gyula és Móricz Zsigmond születésének 100. évfordulójára (Petőfi Irodalmi Múzeum–Népművelési Propaganda Iroda Kiadó, Budapest, 1979)

A varázslat műhelye (Krúdy-problémák) - P. Macht Ilona: Egy album képei (ötven év ötven kép tükrében)

kép)". Akkor egy kópia valószínűleg az író tulajdonában volt. Lehetséges, hogy ez a felvétel is a Jeney-műteremben készült. 4. A gimnazista Krúdy Hunyady és Hart felvétele. Nyíregyháza, 1894 körül. Reprónegatív. Kisfilm. Petőfi Irodalmi Múzeum művészeti Tára, ltsz.: 2665. A kép alsó harmadában Krúdy Gyula névaláírása, a paszpartun nyomtatott cég­jelzés: „HUNYADY ÉS HART", „NYÍREGYHÁZÁN Kallói utcza 2." Közli: Tóbiás Áron: i. m. 110. 1. Képaláírás: „Érettségi kép". Mi a képet kissé korábbi időpontra datáljuk, mint 1895 nyara, Krúdy érettségi vizsgájának időpontja. 5. Krúdy Gyula arcképe Hunyady (László?) felvétele. Nyíregyháza, 1895 körül. Reprópozitív. 140 X 90 mm. Magyar Tudományos Akadémia Kézirattára, ltsz.: K 6/1970 (A katalógusban hibásan eredetiként.) A kép hátoldalán ceruzaírás: „Krúdy Gyula a későbbi nagy író 18 éves korában, Nagybátyjának: Krúdy Bertalannak küldte a képet, amikor leérettségizett Loson­con." A reprodukción látható az eredeti paszpartu cégjelzése: „HUNYADY / NYÍREGYHÁZA" Közli: Elet és Irodalom, 1960. 34. sz. 11. 1. A reprodukció hátlapján feltüntetett adatok nem helytállóak. Krúdy nem 18 éves korában érettségizik, hanem 1895 nyarán, amikor is még 17 éves sincs, az érettségi vizsgát pedig Nyíregyházán teszi le, s nem Losoncon. A felvétel ábrázolhatja az érettségiző Krúdyt, aki Hunyady műtermében készítteti el arcképét. Katona Béla és Margócsy József szóbeli közlése szerint Hunyady, nyíregyházi fényképész a drámai színésznő Hunyady Margit rokona volt. Á művésznő és Bródy Sándor, va­lamint fiuk Hunyady Sándor később Krúdy közeli barátai lettek. 6. Krúdy Gyula arcképe Ismeretlen fényképész felvétele. 1895. Nyomat. cca. 90 X 60 mm. Közli: Képes Családi Lapok, 1896. 1. sz. 2. 1. Krúdy egyik írásában megemlíti ezt a fotográfiáját: „Jó nagyanyám pénzeslevelet küldött egyszer ide, és Szentessy Gyula sehogy se akarta elfogadni igazolásomul azt a 'Képes Családi Lapokat', amelyben legújabb arcképem éppen frissiben meg­jelent." (Krúdy Gyula: Vallomás. 1963. 313. 1.) Katona Béla szerint a felvétel még Krúdy Pestre érkezése előtt, 1895-ben készülhetett Nagyváradon. „A Képes Csa­ládi Lapok 1896-os évfolyamában, éppen a váradi időszakból található egy Krúdy­fénykép. A középen kettéválasztott hajú, pakoimbartos, bajuszos, még nem egészen 18 éves, de teljesen férfias, sőt világfias megjelenésű Krúdyra nagyon is ráillik Nagy Endre jellemzése. Magatartásában és öltözködésében egyaránt valami kü­lön cködési hajlam volt. Nem gigerliskedő piperkőc szépfiúskodás, hanem bohèmes eredetiség. A különcség és eredetiség úgy hozzátartozott akkoriban a művész éle­téhez, mint maga a tehetség. Ezzel különböztette meg magát a nyárspolgári világ­tól." (Katona Béla: Krúdy Gyula pályakezdése, 1971. 152. 1.) 7. Krúdy Gyula társasággal fiákeren a Városligetben Ismeretlen fényképész felvétele. Budapest, Városliget, 1896—1900. Eredeti fénykép. 140 X 190 mm. Kozocsa Sándor tulajdona. Hátlapján Kozocsa feljegyzése: „K. Gy. cilinderben Karola Ceciliával és Hédi Dédivel a Városligetben kaptam Zsuzsától 1955. jan. 7.". Közli: Tóbiás Áron: i. m. 135. 1. Képaláírás: „Carola Cecilia iker-táncosnőkkel a bakon...". A képen balról jobbra: Stern Árpád (Krúdy kedvelt fiákerese), Bródy Sándor (?), a lovon ülnek: Carola Cecilia és Hédi Dédi, mögöttük Krúdy Gyula. A kép a ko­rabeli Városliget ismert mulatónegyedében, az ösbudavárában készülhetett, s egy ligeti gyorsfényképész felvétele. Stern János, Stern Árpád fia, a következő — bi-

Next

/
Oldalképek
Tartalom