Kabdebó Lóránt szerk.: Valóság és varázslat. Tanulmányok századunk magyar prózairodalmából. Krúdy Gyula és Móricz Zsigmond születésének 100. évfordulójára (Petőfi Irodalmi Múzeum–Népművelési Propaganda Iroda Kiadó, Budapest, 1979)

A varázslat műhelye (Krúdy-problémák) - P. Macht Ilona: Egy album képei (ötven év ötven kép tükrében)

P. MACHT ILONA: Egy album képei (ötven év ötven kép tükrében) „A regényes félmúltat idéző álmatag írások papírra vetője a legreálisabb kor- és arcképfestő, és egyben ítélethirdető, ... Ideje, hogy arcképét letisztítsuk a rárakódott portól. A köztudat megőriz egy hangot, egy gesztust, egy maga­tartást, s végül félreértések tömegéből és az egyszerűsítésre való hajlamosság­ból kialakul egy emberi portré. Krúdyt is elérte a végzet: a zuhogó áradással ömlő emlékezések olajnyomattá fakították arcképét." 1 Az idézetül hívott sorok szellemének szeretnénk szolgálni: megtisztítani Krúdy arcképét a rárakodott portól, a fotográfiák sorával felerősíteni fakuló arcképét. A Krúdyt ábrázoló felvételek összegyűjtése, rendszerezése és közzété­tele során számos nehézséggel kellett azonban szembenéznünk. Munkánk során csak azokat a fotókat jegyeztük fel, amelyeken Krúdy személye látható. Nem tekintettük tehát feladatunknak sem a családi vonatkozású felvételek, sem a Krúdy vonatkozású portrék (barátok, ismerősök), illetve a környezet-fotók be­mutatását. Az ikonográfia a közgyűjtemények, egyes hozzáférhetővé vált ma­gángyűjtemények, és a korabeli sajtó fellelt képanyagából állt össze. Közgyűj­teményeink nyilvántartásában sajnos alig szerepelnek Krúdy-felvételek. A fel­dolgozás hiányosságai folytán elképzelhető, hogy még vannak lappangó fény­képek, de ezek száma bizonyára csekély. A magánkézben található fotográfiák csak igen kis számban ellenőrizhetők. 2 Ujabb fényképek előkerülése leginkább e területről várható. A számbavett fotográfiák javarésze a család hagyatéká­ban megőrzött, Krúdy Zsuzsánál 3 található képekről került ki. így is csak az egykoron készült felvételek töredékével számolhattunk munkánk során. Aki Krúdy életének megismerésébe fog, óhatatlanul a talányok hálójába kerül. Csak a korabeli sajtó hasábjain fel-felbukkanó felvételek maradtak meg nagy részben. Az eredeti példányok elvesztek, s megmaradtak a sárguló, nyom­tatott lapok közt az elmosódott, kicsinyített, a nagyközönségnek szánt illusztra­tív-tördelésű képek. A tanulmány elkészítésekor éppen az eredeti példányok eltűnése okozott gon­dot a képekre vonatkoztatható adatok leírásában. A reprodukcióban fennmaradó kép valójában már csak utalás a fényképikonográfia számára, információ, de 1 Kellér Andor: Az élet édes tarkasága. 1973. 157—158. 1. 2 Munkánk során szükségesnek látszott, hogy újsághirdetés útján tájékozódjunk Krúdyt ábrázoló fényképek hollétéről. Hirdetésünkre egyetlen jelentkező akadt. A magánszemélyek, gyűjtők által őrzött képek létezésére csak jelentkezésükből következtethetünk. 3 Krúdy Zsuzsa, az író második házasságából született leánya, a Krúdy hagyaték örököse.

Next

/
Oldalképek
Tartalom