Kabdebó Lóránt szerk.: Valóság és varázslat. Tanulmányok századunk magyar prózairodalmából. Krúdy Gyula és Móricz Zsigmond születésének 100. évfordulójára (Petőfi Irodalmi Múzeum–Népművelési Propaganda Iroda Kiadó, Budapest, 1979)

A varázslat műhelye (Krúdy-problémák) - Kemény Gábor: A stílus születése és halála (Állandóság és változás Krúdy prózájában)

KEMÉNY GÁBOR: A stílus születése és halála (Állandóság és változás Krúdy prózájában) (A Krúdy-élmény nyomában) Krúdy Gyula azok közé az összetéveszthetet­len stílusú írók közé tartozik, akikre néhány mondatukból vagy akár sorukból nyomban ráismerünk. Ha „közvéleménykutatást" tartanánk egyre nagyobb számú rajongója között, és megkérdeznénk tőlük, hogy voltaképpen mit is sze­retnek Krúdyban, a legtöbben valami ilyesmit válaszolnának: a stílusát, a hang­ját.. . Igen, azt a bizonyos sokat emlegetett „gordonkahangot", amely már Schöpflin Aladárt is elbűvölte: „Legjobban azonban a hangja tetszett, az a mély, férfias bariton, ... mint magányos gordonkázó a kert bokrai mögött, aki nem játszik megszabott kottára írt dallamokat, hanem csak a maga számára fantáziál, ahogy éppen eszébe jut s ahogy belső sugallat igazítja kezét." 1 Akárhol ütjük is fel hatalmas életművét, minden írásából ez a mély zengésű, kicsit fá­tyolos, szomorkás hang szól hozzánk: ez az, amiről oly könnyen felismerjük. Ám a stílus kutatóját érthetően nem elégíti ki a gordonkahang tetszetős meta­forája. Ö arra is kíváncsi: mi a titka ennek a stílusnak, mik az összetevői, a for­rásai a sajátos „gordonkahang"-nak? Egyszóval: mitől is Krúdy-stílus Krúdy stílusa? Az előbb azt mondottuk: szinte mindegy, hogy hol lapozunk bele ebbe az óriási életműbe. Tegyünk hát próbát egy a tízes évek közepén íródott tárca­cikkel, talán azért, mert éppen a Gordonkázás címet viseli: „De jó lett volna akkor élni, mikor a húsvéti reggelnek olyan illata volt, mint a fiatal nők hajának. De jó lett volna akkoriban Pesten járni, amikor valódi krinolinban repült a dáma, a szerelmesek nyugodtan bíztak az időben s évekig epekedtek az első csókért; senki nem sietett, csak a lóvasút; a tavaszi séta nagy élmény volt és esténkint mindenkinek volt ideje a hold állását megfigyelni. De jó lett volna farsangban maszkabálra járni a régi redoutba, Patikárius­sal muzsikáltatni, Nagy Ignác beszélyein épülni, Vörösmarty urat személyesen ismerni és valóban ábrándosan tölteni el az életet, mint az emlékkönyvbe írtuk. De jó lett volna a régi, boldog, békés és naiv Magyarországban éldegélni és forsponton utazni húsvétkor tavasz-zöld mezőkön. És manapság csak néha visz­szatérni, körülnézni e felfordulásban, a nagy szélfúvás elől megnyugodva vissza­húzódni a sírbolt vasajtaja mögé." (Pest 1916. Békéscsaba, 1917. 39—42). Ebben a rövid — és ismétlem: szinte találomra kiválasztott! — szövegrész­letben a Krúdy-stílusnak csaknem valamennyi fő vonását, jellegzetességét meg­l Schöpflin Aladár: Krúdy Gyula. Nyugat, 1933. 1. k. 630. 1. (Kiemelés tőlem — K. G.)

Next

/
Oldalképek
Tartalom