V. Nyilassy Vilma szerk.: 1823–1973 Petőfi (A Petőfi Irodalmi Múzeum Évkönyve 10. Petőfi Irodalmi Múzeum–Népművelési Propaganda Iroda Kiadó, Budapest, 1973)

H. TÖRŐ GYÖRGYI: Adalékok Petőfi „A gyüldei ifjakhoz" című költeményéhez

egykori másodelnökéből az egyesület választmányi tagja. Ó írta be másodikként nevét az egyesület tagnévsorába Î 22 Miként már a tagok többsége is a legmagasabb rangú rétegekből verbu­válódott, a Gyülde összejövetelein, a helyiségeiben vasárnaponként tartott hang­versenyeken, a Jókai regényhőse, Berend Iván népszerű tudományos előadásához hasonló előadások alkalmával­3 az ország legelőkelőbbjei töltötték meg az indulás­kor még Lipthay Szép utcai lakásában helyet kapott klub termeit: gr. Károlyi Lajos, ifj. Majláth György, gr. Andrássy György főispánok. Luka Sándor, gr. Dessewffy Emil, gr. Festetich Leó stb., Petőfi mégsem tőlük, hanem a klérus gyüldei képviselőitől, a papoktól óvta oly szenvedélyes haraggal versében az ifjúságot. Ez a tény, a költemény négy antiklerikális versszaka a tényleges viszonyok pontos ismerete nélkül azonban alig érthető. Hisz pap tagjai a Nemzeti Körnek is voltak, az alsó papság nagy része általában demokratikus, hazafias szellemű, érzelmű volt. A Gyüldében viszont elsősorban is nem az alsóbb, hanem a főpapság kiemelkedő személyiségei gyülekeztek, másrészt pedig nem is pusztán létszámuk aránya biztosította irányító befolyásukat, hanem maga a klub is nagy részben az ő eszmei alkotásuk volt, s mint ilyen, az ő elgondolásaikat, céljaikat volt hivatva elsősorban megvalósítani. A tagságnak mindkét évben (1845/6, 1846/7) 9 százaléka került ki a legmagasabb egyházi méltóságok betöltői közül (37, ill. 55 főpap) és 6,5, majd 9% (27, ill. 54 fő) az alsópapságból, a plébánosok közül.-" 1 Ez utóbbiak számánál azonban figyelembe kell venni azt a tényt is, hogy ezek többsége feletteseik felszólítására lépett a tagok közé; beleegyezésüket sem kérve küldték el nekik a tagságukról szóló értesítést, mint erről Jósika Miklós írt 1845. december 4-i levelében Wesselényinek: „Hallom, Lipthay egy rakás Dignitariusnak és papoknak a házhoz küldötte a Gyülde tagságra lett kineve­zésüket''. 25 A saját kezű névaláírások azonban azt is tanúsítják, hogy a legelső napokban, az első százötven jelentkező között is már számos egyházi ember lépett a Gyülde tagjai közé. 2(i * Magában véve a papoknak szinte magátólértetődő belépése — nyilván — még nem háborította volna fel Petőfit. Fájdalmas haragja csak akkor támad­hatott fel ellenük, csakis akkor próbálta kemény szavakkal eltéríteni tőlük (való­ságban elsősorban nem is tőlük, hanem retrográd politikát képviselő klubjuktól) az ifjúságot, mikor már nyilvánvalóvá vált, hogy a fiatalság egy részét is — 22 L. : uo. 6. lap. 23 L.: Nemzeti Üjság 1845. nov. 13. 719.. nov. 23. 743.. nov. 25. 747. Budapesti újdonságok. 24 A százalékos arányokat a nyomtatott névsorokból számítottuk ki: A közhasznú Gyülde tiszteletbeli, helybeli és vidéki rendes tagjainak névsora betűrenddel s alapszabály c*. 1-ső év. Pesti Gyülde könyv 1845—1846. évre. Pest 1846. — Ugyanaz: 1846—1847. évre. Pest 1847. 25 Jósika Miklósnak Wesselényi Miklóshoz intézett leveleit PÁNDI PAL találta meg és közölte először Tallózás erdélyi levéltárakban II. (Egy Petőfi-vers értelmezéséhez) c. cikkében. L.: ItK 1957. 139. 26 Lipthay Endre esztergomi kanonok, Simunchich Ignác Pest lipótvárosi plébános, Kronperger Antal, Szántófy Antal Pest józsefvárosi plébános, Körmöczi Imre nagyváradi ka­nonok, Kovács Zsigmond pesti papneveidei elöljáró, Dulovics János lőcsei plébános, Sulyánszky Antal belvárosi lelkész (költő), Mráz Mihály Rókus kórházi plébános, Somogyi Károly pap, a „Religio és Nevelés" szerkesztője, Osvald Ferenc nagyváradi kanonok, Kánitz Lázár pesti pap­nevelde igazgatója, Ungvári György belvárosi lelkész, Sámuel Alajos belvárosi plébános, prépost (talán tőle kölcsönözte Jókai egyik regényhősének, Sámuel apátnak a nevét?), Bezerédy Miklós püspök, Lipthay Antal esztergomi kanonok, Danilovics Mihály lelkész, Szaniszló Ferenc püspök.

Next

/
Oldalképek
Tartalom